Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Subsidieplafond Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 2016

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 3 van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland;

Besluit:

Artikel 1

Het subsidieplafond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland voor het kalenderjaar 2016 is € 29.237.223,– (zegge: negenentwintig miljoen tweehonderdzevenendertig duizend tweehonderddrieëntwintig euro), waarvan tenminste 70% bestemd is voor internationale coproducties

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 14 december 2015

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp

Directeur/ Bestuurder

Terug naar begin van de pagina