Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds uitkeringsjaar 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-12-2017.]
Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2014

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

T. Livius

Directeur Bestuur, Democratie en Financiën

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2014.

Nr.

Maatstaven

Bedragen in €

1

OZB woningen eigenaar

–0,1085%

1-a

OZB niet-woningen eigenaren

–0,1430%

1-b

OZB niet-woningen gebruikers

–0,1153%

2

Inwoners

133,14

2-a

Krimp

397,63

3

Eénouderhuishoudens

147,72

4

Jongeren

225,23

5

Ouderen

83,55

5-a

Inwoners 75 tot 85 jaar

27,63

6-a

Waddengemeenten t/m 2.500 inwoners

189,02

6-b

Waddengemeenten van 2.501 t/m 7.500 inwoners

147,72

6-c

Waddengemeenten vanaf 7501 inwoners

32,56

7

Huishouden met een laag inkomen

86,94

7-a

Huishouden met een laag inkomen met drempel

368,10

8

Bijstandsmaatstaf

1.587,10

9

Schaalnadeel uitvoering regelgeving SZW

112.742,99

10

Schaalvoordeel uitvoering regelgeving SZW

3.717,53

11

Uitkeringsontvangers

108,76

12

Minderheden

305,06

13

Klantenpotentieel lokaal

51,45

14

Klantenpotentieel regionaal

15,49

15

Leerlingmaatstaf voortgezet onderwijs

475,41

15-a

Leerlingmaatstaf speciale school voor basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

315,82

15-b

Extra groei leerlingen voortgezet onderwijs

221,81

15-c

Extra groei jongeren

169,94

16

Land

32,83

17

Land * percentage slechte grond

-1,67

18

Land * bodemfactor gemeente

31,43

19

Binnenwater

41,92

20

Buitenwater

23,10

21

Oppervlak bebouwing

478,28

22

Oppervlak bebouwing woonkern * bodemfactor woonkern

3.322,69

23

Oppervlak bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

1.646,31

24

Woonruimten

178,49

24-a

Nieuwbouwwoningen

1.292,90

25

Woonruimten * bodemfactor woonkern

27,77

26

Woonruimten * percentage slechte grond

25,84

27-a

Historische kernen eerste groep

3.352,42

27-b

Historische kernen tweede groep

7.027,02

27-c

Historische kernen derde groep

15.569,38

28

Historische waterweg

15,41

29

Bewoonde oorden 1930

31,13

30

Bewoonde oorden met historische kernen

87,70

31-a

ISV, onderdeel a

14.824.166,19

31-b

ISV, onderdeel b

9.316.642,46

32

Omgevingsadressendichtheid

63,17

33

Omgevingsadressendichtheid * percentage slechte grond

0,21

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

7,15

35

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

3,55

36

Meerkernigheid

9.592,05

36-a

Grote woonkernen

28.180,76

37

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

14.910,99

38

Bedrijven

114,54

38-a

Belastingcapaciteit niet-woningen

312,00

39

Vast bedrag

270.483,15

40

Vast bedrag Amsterdam

189.217.770,47

41

Vast bedrag Rotterdam

109.868.360,21

42

Vast bedrag Den Haag

81.418.324,67

43

Vast bedrag Utrecht

45.061.771,28

44

Vast bedrag Waddengemeenten

149.950,63

44-a

Vast bedrag Baarle-Nassau

270.483,15

Terug naar begin van de pagina