Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente

[Regeling vervallen per 18-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 07-03-2017.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 24-12-2015 t/m 06-03-2017

Inkomstenbelasting.Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 18-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 07-03-2017]

Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven voor het bepalen van de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Met renteloze verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarin tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen. De goedkeuring in dit besluit is gebaseerd op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

2. Marktrente voor langlopende renteloze verplichtingen

[Regeling vervallen per 18-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 07-03-2017]

Volgens de jurisprudentie dienen langlopende renteloze verplichtingen te worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen.

Goedkeuring

Gelet op de vele in de praktijk voorkomende voorwaarden waaronder leningen worden aangegaan en de vele uiteenlopende looptijden, bestaat ‘de’ marktrente voor (al of niet langlopende) leningen echter niet. Daarom keur ik goed dat de in de bijlage van het besluit in de kolom ‘marktrente’ opgenomen percentages worden gebruikt voor alle situaties waarin aan het einde van een boekjaar de contante waarde van renteloze verplichtingen moet worden bepaald.

3. Formule

[Regeling vervallen per 18-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 07-03-2017]

De rente die in de bijlage onder het kopje ‘marktrente’ is opgenomen wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.

De ‘marktrente’ voor maanden vanaf 1 januari 2004 wordt gebaseerd op het U-rendement zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars, Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

De ‘marktrente’ wordt per kalendermaand vastgesteld op het laagste van het maandelijkse U-rendement van de desbetreffende maand en van de acht voorafgaande kalendermaanden, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enige maand toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het percentage van diezelfde maand in het daaraan voorafgaande jaar. Voor de waardering kan worden uitgegaan van de ‘marktrente’ van de maand waarin het boekjaar eindigt.

4. Jaarlijkse aanvulling gegevens

[Regeling vervallen per 18-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 07-03-2017]

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks door middel van een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.

6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 18-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 07-03-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2015

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck

Lid van het managementteam Belastingdienst.

Bijlage . overzicht U-rendementen en marktrenten

[Regeling vervallen per 18-03-2017 met terugwerkende kracht tot en met 07-03-2017]

jaar

maand

U-rendement

marktrente

jaar

maand

U-rendement

marktrente

2004

januari

4,06

3,3

2005

januari

3,59

3,5

 

februari

4,06

3,3

 

februari

3,47

3,4

 

maart

3,99

3,6

 

maart

3,37

3,3

 

april

3,83

3,8

 

april

3,38

3,3

 

mei

3,77

3,7

 

mei

3,37

3,3

 

juni

3,80

3,7

 

juni

3,30

3,3

 

juli

3,93

3,7

 

juli

3,15

3,1

 

augustus

4,01

3,7

 

augustus

3,02

3,0

 

september

4,00

3,7

 

september

2,99

2,9

 

oktober

3,93

3,7

 

oktober

2,98

2,9

 

november

3,85

3,7

 

november

3,03

2,9

 

december

3,73

3,7

 

december

3,12

2,9

               

2006

januari

3,22

2,9

2007

januari

3,74

3,5

 

februari

3,26

2,9

 

februari

3,83

3,7

 

maart

3,28

2,9

 

maart

3,93

3,7

 

april

3,35

2,9

 

april

4,00

3,7

 

mei

3,55

2,9

 

mei

4,05

3,7

 

juni

3,72

2,9

 

juni

4,12

3,7

 

juli

3,84

3,0

 

juli

4,32

3,7

 

augustus

3,89

3,1

 

augustus

4,47

3,7

 

september

3,88

3,2

 

september

4,51

3,7

 

oktober

3,85

3,2

 

oktober

4,41

3,8

 

november

3,79

3,2

 

november

4,34

3,9

 

december

3,74

3,3

 

december

4,28

4,0

               

2008

januari

4,27

4,0

2009

januari

3,93

3,9

 

februari

4,19

4,1

 

februari

3,62

3,6

 

maart

4,10

4,1

 

maart

3,49

3,4

 

april

3,95

3,9

 

april

3,44

3,4

 

mei

3,90

3,9

 

mei

3,45

3,4

 

juni

4,02

3,9

 

juni

3,38

3,3

 

juli

4,31

3,9

 

juli

3,43

3,3

 

augustus

4,54

3,9

 

augustus

3,44

3,3

 

september

4,59

3,9

 

september

3,43

3,3

 

oktober

4,47

3,9

 

oktober

3,33

3,3

 

november

4,32

3,9

 

november

3,30

3,3

 

december

4,16

3,9

 

december

3,28

3,2

               

2010

januari

3,23

3,2

2011

januari

2,49

2,2

 

februari

3,20

3,2

 

februari

2,68

2,2

 

maart

3,12

3,1

 

maart

2,89

2,2

 

april

3,06

3,0

 

april

2,99

2,2

 

mei

2,96

2,9

 

mei

3,15

2,2

 

juni

2,83

2,8

 

juni

3,15

2,2

 

juli

2,65

2,6

 

juli

3,11

2,2

 

augustus

2,46

2,4

 

augustus

2,95

2,2

 

september

2,38

2,3

 

september

2,73

2,4

 

oktober

2,30

2,3

 

oktober

2,50

2,5

 

november

2,28

2,2

 

november

2,28

2,2

 

december

2,29

2,2

 

december

2,18

2,1

               

2012

januari

2,16

2,1

2013

januari

1,30

1,3

 

februari

2,05

2,0

 

februari

1,25

1,2

 

maart

1,96

1,9

 

maart

1,35

1,2

 

april

1,87

1,8

 

april

1,44

1,2

 

mei

1,86

1,8

 

mei

1,46

1,2

 

juni

1,80

1,8

 

juni

1,33

1,2

 

juli

1,64

1,6

 

juli

1,32

1,2

 

augustus

1,51

1,5

 

augustus

1,41

1,2

 

september

1,41

1,4

 

september

1,61

1,2

 

oktober

1,42

1,4

 

oktober

1,78

1,2

 

november

1,40

1,4

 

november

1,87

1,3

 

december

1,38

1,3

 

december

1,84

1,3

               

2014

januari

1,75

1,3

2015

januari

0,68

0,6

 

februari

1,74

1,3

 

februari

0,57

0,5

 

maart

1,71

1,3

 

maart

0,43

0,4

 

april

1,64

1,4

 

april

0,31

0,3

 

mei

1,51

1,5

 

mei

0,22

0,2

 

juni

1,41

1,4

 

juni

0,26

0,2

 

juli

1,30

1,3

 

juli

0,38

0,2

 

augustus

1,18

1,1

 

augustus

0,55

0,2

 

september

1,07

1,0

 

september

0,59

0,2

 

oktober

0,96

0,9

 

oktober

0,60

0,2

 

november

0,86

0,8

 

november

0,55

0,2

 

december

0,77

0,7

 

december

0,50

0,2

Naar boven