Regeling systeemrelevantie banken en beleggingsondernemingen Wft

[Regeling vervallen per 29-12-2020.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 01-01-2016 t/m 28-12-2020

Regeling van de Minister van Financiën van 11 december 2015, 2015-0000022215, directie Financiële Markten, houdende regels betreffende de systeemrelevantie van banken en beleggingsondernemingen (Regeling systeemrelevantie banken en beleggingsondernemingen Wft)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 105c, vierde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

BESLUIT:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-12-2020]

Bij de beoordeling van de systeemrelevantie van een bank of beleggingsonderneming ingevolge artikel 105c, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit prudentiële regels wordt, overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit van 16 december 2014 betreffende de criteria om de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van artikel 131, lid 3, van richtlijn 2013/36/EU (RKV) met betrekking tot de beoordeling van anderszins systeemrelevante instellingen (ASI's), EBA/GL/2014/10, tevens als criterium gehanteerd: de complexiteit van de onderneming, met inbegrip van complexiteit in verband met grensoverschrijdende activiteiten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-12-2020]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-12-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling systeemrelevantie banken en beleggingsondernemingen Wft

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven