Regeling tarieven Programmagegevens 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van het Commissariaat voor de Media houdende vaststelling van de vergoeding voor het uitbrengen van programmagidsen als bedoeld in artikel 2.139, zesde lid, van de Mediawet 2008 (Regeling tarieven Programmagegevens 2015)

Het Commissariaat voor de Media,

gelet op artikel 2.139 van de Mediawet 2008;

overwegende dat:

 • artikel 2.139, vijfde lid, van de Mediawet 2008 de bedragen vaststelt van de vergoedingen als bedoeld in artikel 2.139, tweede lid, van de Mediawet 2008, een en ander voor zover het betreft afnemers die programmagidsen binnen Nederland uitbrengen;

 • artikel 2.139, zesde lid, van de Mediawet 2008 bepaalt dat het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) bij regeling andere bedragen dan die bedoeld in het vijfde lid kan vaststellen, als de resultaten van zijn tweejaarlijks onderzoek naar de marktprijs van de vergoedingen daartoe aanleiding geven;

 • het Commissariaat, naar aanleiding van het verzoek van de Minister van OCW, alsmede naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam van 28 april 2015 een onderzoek heeft laten verrichten naar de marktprijs van bovenbedoelde vergoedingen;

 • De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport, dat door het Commissariaat bekend zal worden gemaakt, in overeenstemming met artikel 2.139, zesde lid van de Mediawet 2008;

 • de resultaten van dat onderzoek voor het Commissariaat aanleiding vormen om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om bij regeling andere tarieven vast te stellen dan de tarieven zoals vastgesteld in artikel 2.139, vijfde lid, van de Mediawet 2008.

besluit:

Artikel 1

 • 1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.139, vijfde lid, van de Mediawet 2008 is het bedrag van de vergoeding, bedoeld in het tweede lid van dat artikel, voor zover het betreft afnemers die programmagidsen binnen Nederland uitbrengen:

  • a. voor gedrukte programmagidsen: € 0,006 voor elk afgezet exemplaar van een gedrukte programmagids;

  • b. voor elektronische programmagidsen die door middel van technische voorzieningen die de ontvangst van televisieprogramma’s op digitale wijze mogelijk maken, gevoed of verspreid worden: per maand per huishouden € 0,003 voor elke zodanige technische voorziening; en

  • c. voor overige elektronische programmagidsen: per jaar € 1.275 per elektronische programmagids.

Artikel 2

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als Regeling tarieven Programmagegevens 2015.

 • 3 Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat (www.cvdm.nl).

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

M. de Cock Buning

voorzitter

J. Buné

Commissaris

Terug naar begin van de pagina