Beleidsregel elektronische tenaamstelling

Geldend van 13-12-2017 t/m heden

Beleidsregel elektronische tenaamstelling

De directie van de RDW,

Gelet op artikel 50, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994;

besluit:

Artikel 1. Wijziging van de tenaamstelling langs elektronische weg

  • 2 Degene op wiens naam een motorrijtuig of aanhangwagen in het kentekenregister is ingeschreven of degene die na diens overlijden eigenaar of houder van het voertuig is geworden is, ingeval hij ophoudt eigenaar of houder te zijn van het voertuig waarvoor de inschrijving gold, verplicht terstond de kentekencard ter hand te stellen en de tenaamstellingscode terstond mee te delen aan degene die eigenaar of houder van het voertuig is geworden.

  • 3 Degene die eigenaar of houder van het voertuig is geworden is verplicht terstond nadat hij eigenaar of houder van het voertuig is geworden bij de Dienst Wegverkeer om tenaamstelling te verzoeken.

  • 4 De aanvraag wordt ingediend op de internetsite rdw.nl onder opgave van het documentnummer van de kentekencard en de corresponderende tenaamstellingscode.

  • 5 Degene die om tenaamstelling verzoekt, logt in met behulp van zijn DigiD-app, waarvan het inlogniveau is verhoogd middels een controle van de chip in een op zijn naam gesteld identiteitsbewijs.

  • 6 Degene die om tenaamstelling verzoekt voldoet per iDeal-betaling het voor een tenaamstelling verschuldigde tarief.

  • 7 De Dienst Wegverkeer stelt aan degene die aan de verplichtingen van het vierde tot en met zevende lid heeft voldaan een vrijwaringsbewijs, een tenaamstellingsverslag en een nieuwe tenaamstellingscode beschikbaar via een door hem gewenst e-mailadres en desgewenst via zijn persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid.

  • 8 De Dienst Wegverkeer verstrekt een kentekencard door verzending per post naar het adres waar de aanvrager staat ingeschreven in de basisregistratie personen of het bij de Dienst Wegverkeer bekende adres.

  • 9 Degene die het vrijwaringsbewijs heeft ontvangen is verplicht dit terstond tezamen met de oude kentekencard te doen toekomen aan degene die is opgehouden eigenaar of houder van het voertuig te zijn.

  • 10 De Dienst Wegverkeer kan de beslissing op het verzoek, bedoeld in het derde lid, aanhouden indien daartoe naar het oordeel van deze dienst aanleiding bestaat. In dat geval wendt de aanvrager zich tot de Dienst Wegverkeer.

  • 11 De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing indien de eigenaar, respectievelijk de houder van een motorrijtuig of aanhangwagen, aan wie een kentekenbewijs is afgegeven, met de houder, respectievelijk de eigenaar daarvan overeenkomt dat het motorrijtuig of aanhangwagen op naam van deze houder, respectievelijk eigenaar als tenaamgestelde in het kentekenregister wordt ingeschreven.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 3 november 2015 en vervangt de Beleidsregel elektronische tenaamstelling van 30 september 2015, nummer JBZ2015/12091.

Artikel 3. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel elektronische tenaamstelling. Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

.
Terug naar begin van de pagina