Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2020. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van 16 december 2015, houdende Aanpassing van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Arbeidstijdenbesluit en het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met het openbaar maken van inspectiegegevens

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juni 2015, nr. 2015-0000145965;

Gelet op de artikelen 18pa, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, 19g, derde lid, van de Wet arbeid vreemdelingen, 29b, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 8:8, derde lid, van de Arbeidstijdenwet en 15b, derde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 1 juli 2015, nr. No.W12.15.0177/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2015, nr. 2015-0000283476;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV. Arbeidstijdenbesluit

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VI. Overgangsrecht

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel VII. Slotbepalingen en inwerkingtreding

  • 1 De artikelen I, II en V van dit besluit treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

  • 2 De artikelen III en IV van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

L.F. Asscher

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur

Naar boven