Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen

Geldend van 22-12-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2015, nr. MBO/805001 houdende voorschriften omtrent de wijze waarop de melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen wordt gedaan (Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Melding

De melding, bedoeld in artikel 6.1.2, eerste lid, van de wet, wordt door het bevoegd gezag van een instelling elektronisch gedaan met behulp van een formulier dat door de Dienst Uitvoering Onderwijs elektronisch beschikbaar zal worden gesteld.

Artikel 3. Informatieverstrekking

De melding omvat de volgende informatie:

  • a. de naam en het Crebonummer van de kwalificatie waarop de betreffende beroepsopleiding is gericht. Indien deze code nog niet bekend is, kan worden volstaan met het Crebonummer van het kwalificatiedossier;

  • b. de datum van de beoogde ingang of beëindiging van de beroepsopleiding;

  • c. de locatie van de instelling waar de beroepsopleiding zal worden gestart of beëindigd;

  • d. het BRIN-nummer van de instelling.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina