Besluit machtiging NLFI in verband met het uitvoeren van de verkoopstrategie van Propertize B.V.

Geldend van 22-12-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 9 december 2015, FIN 2015/1498 M, directie Financieringen, betreffende het verlenen van een machtiging aan de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (Besluit machtiging NLFI in verband met het uitvoeren van de verkoopstrategie van Propertize B.V.)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • de aandelen: de door NLFI ten titel van beheer gehouden aandelen in Propertize B.V.;

  • Propertize: Propertize B.V.;

  • Kamerbrief: brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 16 oktober 2015 met kenmerk FIN/2015/1198 U;

  • NLFI: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen;

  • Minister: Minister van Financiën;

  • Wet NLFI: Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen.

Artikel 2. Machtiging

Aan NLFI wordt een machtiging verleend om namens de Staat:

Artikel 3. Principiële en zwaarwegende beslissingen

Voor zover NLFI bij de uitvoering van artikel 2 van dit besluit principiële of zwaarwegende beslissingen neemt, zijn deze beslissingen onderworpen aan de voorafgaande instemming van de Minister, overeenkomstig artikel 4 van de Wet NLFI.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 december 2015.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging NLFI in verband met het uitvoeren van de verkoopstrategie van Propertize B.V.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina