Aanwijzingsbesluit Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken

Geraadpleegd op 29-03-2023.
Geldend van 18-12-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 december 2015, nr. 710127 houdende aanwijzing van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken als instantie tot gerechtelijke geschillenbeslechting in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Aanwijzingsbesluit Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken)

Artikel 1

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 december 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 10 december 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 10 december 2015.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2015

De

Minister

van Veiligheid en Justitie
namens deze,

G.N. Roes,

de Directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Naar boven