Besluit vaststelling hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw, kalenderjaar 2015

Geldend van 18-12-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 16 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/220564, houdende vaststelling van de hoeveelheid CO-emissies voor het kalenderjaar 2015 ter uitvoering van het systeem van verevening van kosten voor de glastuinbouw

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 15.51, derde lid, van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina