Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015

Geldend van 17-12-2015 t/m heden

Besluit van het Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit van 10 november 2015, nr. U2015-11-09/19232 tot wijziging van het mandaat (Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015)

Het Bestuur,

Gelet op de hoofdstukken 2, 16 en 18, de artikelen 9.2.2.1, eerste lid en 9.2.2.6a, alsmede titel 9.7 van de Wet milieubeheer,

de Verordeningen (EU) 389/2013,

de Verordening (EU) 600/2012,

de Verordening (EU) 601/2012,

de Verordening (EU) 1031/2010.

Besluit:

Artikel 1. Algemeen Mandaat

Aan de Directeur en Plaatsvervangend directeur wordt mandaat verleend ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van het Bestuur bij of krachtens de wetgeving, genoemd in de aanhef dan wel in overige wetgeving.

Artikel 2. Vertegenwoordiging in rechte

De Directeur en Plaatsvervangend directeur wordt mandaat verleend medewerkers van de Nederlandse Emissieautoriteit te machtigen in rechte op te treden.

Artikel 3. Slotbepalingen

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015.

  • 3 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

De Nederlandse Emissieautoriteit,

de Voorzitter van het Bestuur,

D.J.M. Corbey

Terug naar begin van de pagina