Regeling bewapening BavPol BES

Geldend van 16-12-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2015, nummer 606393, houdende vaststelling van de bewapeningsregeling van de buitengewone agenten van politie BES (Regeling bewapening BavPol BES)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 2, onder 1°, Wapenwet BES;

Besluit:

Artikel 2

Een ambtenaar die is aangesteld als BavPol mag tijdens de uitoefening van zijn dienst de wapens en munitie, bedoeld in artikel 3, bij zich hebben voor zover:

Artikel 3

  • 1 Een ambtenaar als bedoeld in artikel 2 kan worden uitgerust met:

    • a. een korte en lange wapenstok;

    • b. pepperspray;

    • c. een pistool of een revolver met de daarbij behorende munitie.

  • 2 Onder pepperspray als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt mede verstaan nazorgmiddelen bij het gebruik van pepperspray.

Artikel 4

De door de directeur van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Geweldsinstructie BES, die bij inwerkingtreding van deze regeling reeds over een machtiging tot het dragen van een wapen beschikken als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder 5°, van de Vuurwapenwet BES, mogen in afwijking van artikel 2 van deze regeling, tijdens de uitoefening van hun dienst een wapen als genoemd in artikel 3 bij zich hebben, mits:

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 december 2015

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina