Besluit aanwijzing Erfgoedinspectie als centrale autoriteit in de zin van Richtlijn 2014/60/EU

Geldend van 16-12-2015 t/m heden

Besluit aanwijzing Erfgoedinspectie als centrale autoriteit in de zin van Richtlijn 2014/60/EU

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van Richtlijn 2014/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking), welk artikel bepaalt dat elke lidstaat één of meer centrale autoriteiten aanwijst die de in deze richtlijn omschreven bevoegdheden uitoefenen;

Overwegende dat de Erfgoedinspectie bij besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2011, nr. DCE/303694 als ‘centrale autoriteit’ in de zin van richtlijn 93/7/EEG is aangewezen;

Overwegende dat Richtlijn 93/7/EEG met ingang van 19 december 2015 is ingetrokken, en is vervangen door Richtlijn 2014/60/EU.

Besluit:

Dit besluit, dat strekt ter vervanging van het besluit van 1 december 2011, nr. DCE/303694, zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina