Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2016)

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 november 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 700101;

Gelet op artikel 2, vijfde lid van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 18 november 2015, nr. W03.15.0388/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 30 november 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 707630;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Artikel I heeft geen gevolgen voor gedragingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden.

Artikel IV

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 2 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur

De Minister van Infrastructuur en Milieu ,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de vijftiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina