Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur

[Regeling vervalt per 07-01-2021.]
Geldend van 07-01-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015 nr. BOACAT2015/069, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Landschap Overijssel, domein II

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Stichting Landschap Overijssel van 26 november 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van boswachter in dienst van de afdeling Natuurterreinen van de Stichting Landschap Overijssel, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 5 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De Stichting Landschap Overijssel brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel van 28 december 2010, nr. 5680754/Justis/10 zal vervallen op 7 januari 2016.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 januari 2016 en vervalt met ingang van 7 januari 2021.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina