Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp

Geraadpleegd op 29-09-2022.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp

Gelet op:

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp als volgt vast:

Artikel 1. Begrippen en definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wsnp: Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

 • b. Vergoedingenbesluit: Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering;

 • c. Basisopleiding: opleiding die wordt afgerond met een diploma bewindvoerder Wsnp

 • d. Beleid PE: beleid permanente educatie Wsnp

 • e. Raad: de Raad voor Rechtsbijstand;

 • f. Bewindvoerder: een bewindvoerder die is ingeschreven in het Register voor bewindvoerders- en bewindvoerderorganisaties Wsnp;

 • g. Deskundige: een docent met praktijkervaring;

 • h. Kwaliteitsplan: een door een opleiding opgestelde beschrijving van de organisatie van de opleiding en van de wijze waarop de kwaliteit van de opleiding wordt geborgd;

 • i. Opleidingsinstelling: een instelling welke scholingsactiviteiten aanbiedt als bedoeld in art. 2.1.3 en hoofdstuk 2.4 van de beleidsregels inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register en voldoet aan de voorwaarden in het onderhavige besluit;

 • j. Relevant: een activiteit is relevant wanneer deze bijdraagt tot het op peil houden of uitbreiden van de competenties van een bewindvoerder Wsnp;

 • k. Scholingsactiviteit: relevante scholing verzorgd door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat.

Voorwaarden

Artikel 2. Verzoek tot aanwijzing

 • 1 Een opleidingsinstelling dient de Raad schriftelijk te verzoeken om haar aan te wijzen als erkende opleidingsinstelling. De aanwijzing kan gelden voor een basisopleiding tot bewindvoerder Wsnp of een opleiding in het kader van permanente educatie Wsnp.

 • 2 Het schriftelijke verzoek dient te worden onderbouwd met een kwaliteitsplan.

 • 3 Een verzoek tot aanwijzing wordt afgewezen indien het kwaliteitsplan onvoldoende waarborgen biedt voor de kwaliteit van de scholingsactiviteiten.

 • 4 De Raad wijst het verzoek toe, indien het kwaliteitsplan van de opleidingsinstelling voldoet aan de voorwaarden als gesteld in de artikelen 3 en 4 van dit besluit

Artikel 3. Het kwaliteitsplan

In het kwaliteitsplan worden tenminste de volgende onderdelen uitvoerig beschreven:

 • a. de visie en strategie van de opleidingsinstelling;

 • b. de organisatie van scholingsactiviteiten;

 • c. de wijze waarop scholingsactiviteiten relevant zijn voor bewindvoerders, en hoe een scholingsactiviteit hiertoe vorm krijgt;

 • d. de wijze waarop het niveau van een scholingsactiviteit wordt geborgd;

 • e. de wijze waarop de opleidingsinstelling de inbreng van bewindvoerders waarborgt bij de totstandkoming, evaluatie en verbetering van een scholingsactiviteit;

 • f. op welke wijze de deskundigen van de scholingsactiviteiten worden geselecteerd en begeleid;

 • g. de wijze waarop wordt gecontroleerd dat kennisoverdracht heeft plaatsgevonden;

 • h. de wijze waarop kwaliteit van de opleidingsinstelling wordt geborgd;

 • i. de wijze waarop alle informatie van de aangeboden scholingsactiviteiten wordt gearchiveerd.

Artikel 4. Portfolio

 • 1 Van elke individuele scholingsactiviteit wordt een digitaal portfolio bijgehouden.

 • 2 Het portfolio bevat tenminste:

  • a. informatie over de doelgroep;

  • b. informatie over de leerdoelen;

  • c. beschrijving van de globale inhoud;

  • d. het lesmateriaal;

  • e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);

  • f. berekening van het totaal aantal uren studiebelasting;

  • g. in geval van PE-scholing: totaal aantal PE-punten;

  • h. informatie over deskundigen (incl. curriculum vitae);

  • i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.

Artikel 5. Controle

 • 1 Om de kwaliteit van een erkende opleidingsinstelling te waarborgen kan de Raad audits uitvoeren.

 • 2 De erkende opleidingsinstelling overlegt op verzoek van de Raad informatie, zodat een audit kan worden uitgevoerd.

Artikel 6. Intrekken aanwijzing

De Raad kan een aanwijzing tot erkende opleiding intrekken indien:

 • a. de erkende opleidingsinstelling de Raad daartoe schriftelijk verzoekt;

 • b. blijkt dat de opleidingsinstelling niet meer voldoet aan het ingediende kwaliteitsplan.

De Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur Stelsel

J. Wijkstra

Directeur Bedrijfsvoering

Naar boven