Besluit intrekking tweetal aanwijzingen van personen belast met toezicht op naleving artikel 1.5 Wet studiefinanciering 2000

Geldend van 12-12-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. HO&S/844922, tot het intrekken van een tweetal aanwijzingen van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9.1a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000;

Besluit:

Artikel 1

De personen werkzaam bij:

  • Samenwerkingsverband Sociale Recherche Noord-Holland Noord;

  • Sociale Recherche Twente;

zijn met ingang van 1 december niet langer belast met het toezicht als bedoeld in artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000 bedoeld in artikel 9.1a van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina