Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988

Geldend van 11-12-2015 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988

Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d.26 november 2015 met kenmerk NA/15/16063.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

18

2043

   

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Verzoeken tot raadpleging kunnen alleen schriftelijk worden ingediend in de vorm van een onderzoeksopzet.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988’.

Amstelveen, 2 december 2015

Sociale Verzekeringsbank

N.A. Vermeulen

Voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina