Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein II

[Regeling vervalt per 11-12-2020.]
Geldend van 11-12-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015 nr. BOACAT2015/064, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij gemeente Amsterdam (rve Handhaving en Toezicht en 7 stadsdelen) 2015, domein II

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de directeur rve Handhaving en Toezicht, mede namens de afdelingshoofden handhaving openbare ruimte van de gemeente Amsterdam van 14 oktober 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functies van ‘handhaver openbare ruimte’ en ‘handhaver Gebruik, bouw en milieu’ in dienst van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 79 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 7

  • 1 De gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie(s);

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en de op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam in de functie(s) zoals omschreven in artikel 2 van het onderhavige besluit, welke zijn afgegeven op basis van de in artikel 9 genoemde besluiten, worden geacht, voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van Milieu en Welzijn, Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam 2010 van 9 december 2010, nr. 5677254/Justis/10, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Nieuw-West van de gemeente Amsterdam, domein II Milieu en Welzijn 2011 van 17 januari 2011, nr. 5681827/Justis/11, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam, domein II Milieu en Welzijn 2011 van 3 februari 2011, nr. 5682802/Justis/11, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II Milieu, welzijn en infrastructuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord van de gemeente Amsterdam 2011 van 31 maart 2011, nr. 5687310/Justis/10, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Directie Toezicht & Handhaving van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam 2011 van 6 oktober 2011, nr. 5711748/Justis/11, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam 2011 van 4 januari 2011, nr. 5680905/Justis/10, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, domein I Openbare Ruimte en domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2015 van 29 januari 2015, nr. BOACAT2015/002, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein II.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 december 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina