Regeling medisch beroep BES

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2015, kenmerk 849713-142849-MEVA, houdende uitvoeringsregels voor medische beroepsbeoefenaren BES (Regeling medisch beroep BES)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verzoek om een ontheffing

Voor het verzoek om een ontheffing of een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid kan gebruik worden gemaakt van de in Bijlage I van deze regeling gevoegde formulieren.

Artikel 3. Voorschriften en beperkingen

Aan een ontheffing kan de Minister in ieder geval voorschriften en beperkingen verbinden ten aanzien van:

 • a. het medische beroep en specifieke deskundigheidsgebied waarbinnen een verzoeker in de gezondheidszorg werkzaam mag zijn;

 • b. de periode waarvoor de ontheffing wordt verleend.

Artikel 4. Beperkingen in tijd

 • 1 Een ontheffing wordt verleend aan een medisch beroepsbeoefenaar voor bepaalde tijd, doch voor ten hoogste vier jaar.

 • 2 Bij het verlenen van een ontheffing wordt rekening gehouden met de te verwachten duur en aard van de uit te oefenen beroepsactiviteiten van de medisch beroepsbeoefenaar.

Artikel 5. Adviescommissie

De Minister kan zich laten adviseren door de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid, bedoeld in artikel 1 van de Regeling Commissie buitenslands gediplomeerden:

 • a. bij een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid;

 • b. over de aan een ontheffing te verbinden voorschriften of beperkingen, als bedoeld in artikel 3.

Artikel 6. Gegevens bij aanvraag voor verklaring van vakbekwaamheid

 • 1 Bij een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid worden in ieder geval de volgende bescheiden overgelegd:

  • a. het desbetreffende door de Minister beschikbaar te stellen aanvraagformulier als opgenomen in Bijlage I, dat door aanvrager is ingevuld en ondertekend;

  • b. een fotokopie van het deel van een geldig paspoort op basis waarvan de identiteit van de aanvrager met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld;

  • c. het getuigschrift dat in het land van herkomst of in een ander land aan de aanvrager is afgegeven, waaruit blijkt dat de aanvrager in dat land op basis van dat getuigschrift bevoegd is het betreffende beroep uit te oefenen;

  • d. het programma van de opleiding tot het betreffende beroep, onderverdeeld in theorie- en praktijkvakken, met opgave van de duur van het onderwijs in die vakken, afkomstig van de instelling waarbij aanvrager het getuigschrift, bedoeld onder c, heeft behaald;

  • e. cijferlijsten en beoordelingen van studieresultaten, praktijkperioden of -stages;

  • f. indien in het land van herkomst een door een overheidsorgaan of een organisatie van beoefenaren van het desbetreffende beroep ingesteld register in stand wordt gehouden: een bewijs van inschrijving van de aanvrager in dat register, niet ouder dan zes maanden;

  • g. een document, niet ouder dan drie maanden, waaruit blijkt of ten aanzien van de aanvrager een beslissing of maatregel, berustende op een in het buitenland gegeven rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing, van kracht is op grond waarvan de aanvrager zijn rechten ter zake van de uitoefening van het betrokken beroep in het land waar de beslissing is gegeven tijdelijk of blijvend geheel heeft verloren;

  • h. indien het document, bedoeld in g, niet wordt afgegeven door de bevoegde autoriteiten, dient de aanvrager zelf een verklaring te ondertekenen en te overleggen dat ten aanzien van hem geen beslissing of maatregel, bedoeld onder g, van kracht is;

  • i. bewijsstukken van eventuele beroepservaring en een volledig curriculum vitae;

  • j. overige voor de Minister voor de beoordeling van de aanvraag noodzakelijke bescheiden.

 • 2 De bescheiden, bedoeld in het eerste lid, onder c tot en met i, zijn gesteld, dan wel door een beëdigd vertaler vertaald, in het Nederlands of het Engels.

 • 3 Van de bescheiden, bedoeld in het eerste lid, onder c, e en g, kan ook een kopie worden verstrekt die is gewaarmerkt door de instelling die het desbetreffende document heeft afgegeven of door een in Nederland of op de openbare lichamen gevestigde notaris.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage I. Formulieren

A. Formulier verzoek om ontheffing uitoefening medisch beroep BES door verzoeker met Nederlands diploma:

Bijlage 256404.png
Bijlage 256405.png

Vereiste documenten

Bij de indiening van een verzoek om een ontheffing worden de volgende bescheiden (in pdf formaat) verstrekt:

 • a. het aanvraagformulier, dat door verzoeker is ingevuld en ondertekend;

 • b. een curriculum vitae.

B. Formulier verzoek om ontheffing uitoefening medisch beroep BES door verzoeker met Europees diploma vermeld in bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG:

Bijlage 256406.png
Bijlage 256407.png

Vereiste documenten

Bij de indiening van een verzoek om een ontheffing worden de volgende bescheiden (in pdf formaat) verstrekt:

 • a. het aanvraagformulier, dat door verzoeker is ingevuld en ondertekend;

 • b. een kopie van het geldige paspoort van verzoeker;

 • c. een gewaarmerkte kopie van diploma’s van de medisch beroepsbeoefenaar;

 • d. gewaarmerkte bewijsstukken van een eventueel deskundigheidsgebied binnen het medische beroep;

 • e. een eventuele verklaring van vakbekwaamheid;

 • f. indien in het land van herkomst een door een overheidsorgaan of een organisatie van beoefenaren van het desbetreffende beroep ingesteld register in stand wordt gehouden: een bewijs van inschrijving van verzoeker in dat register, niet ouder dan zes maanden;

 • g. een document (Certificate of current professional status), niet ouder dan drie maanden, waaruit blijkt of ten aanzien van verzoeker een beslissing of maatregel, berustende op een in Nederland of in het buitenland gegeven rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing, van kracht is op grond waarvan verzoeker zijn rechten ter zake van de uitoefening van het betrokken beroep in het land waar de beslissing is gegeven tijdelijk of blijvend geheel heeft verloren.

C. Formulier verzoek tot ontheffing uitoefening medisch beroep BES door verzoeker meteen Europees diploma dat niet in bijlage V van richtlijn 2005/36/EG vermeld staat of een niet-Europees diploma:

Bijlage 256408.png
Bijlage 256409.png

Vereiste documenten

Bij de indiening van een verzoek om een ontheffing worden de volgende bescheiden (in pdf formaat) verstrekt:

 • a. het aanvraagformulier, dat door verzoeker is ingevuld en ondertekend;

 • b. een geldige kopie van het paspoort van verzoeker;

 • c. een gewaarmerkte kopie van diploma’s van verzoeker;

 • d. gewaarmerkte bewijsstukken van een eventueel deskundigheidsgebied binnen het medische beroep;

 • e. een verklaring van vakbekwaamheid;

 • f. indien in het land van herkomst een door een overheidsorgaan of een organisatie van beoefenaren van het desbetreffende beroep ingesteld register in stand wordt gehouden: een bewijs van inschrijving van verzoeker in dat register, niet ouder dan zes maanden;

 • g. een document (Certificate of current professional status), niet ouder dan drie maanden, waaruit blijkt of ten aanzien van verzoeker een beslissing of maatregel, berustende op een in Nederland of in het buitenland gegeven rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing, van kracht is op grond waarvan verzoeker zijn rechten ter zake van de uitoefening van het betrokken beroep in het land waar de beslissing is gegeven tijdelijk of blijvend geheel heeft verloren.

Toelichting bij bovenstaande formulieren A, B en C:

Een verzoek om een ontheffing wordt ingediend door toezending van het daarvoor bestemde formulier, dat op de site www.besontheffingen.nl verkrijgbaar is. De verzoeker moet het formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen per mail naar OntheffingenBESeilanden@vws.nl. Van belang is dat de verzoeker zelf zijn ontheffingsaanvraag ondertekent. Hieruit blijkt dat hij van het ontheffingsverzoek op de hoogte is en kan worden aangemerkt als de verzoeker van de ontheffing.

Het formulier wordt in het Nederlands en Engels aangeboden. Het formulier mag ook in bovengenoemde talen worden ingevuld door verzoeker. De gegevens en bescheiden mogen in een van de officiële talen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden gesteld. Bij het ontheffingsverzoek dienen dan wel gekwalificeerde vertalingen in het Nederlands of Engels van die gegevens en bescheiden te worden overgelegd. Met gekwalificeerde vertalingen wordt bedoeld dat de vertalingen zijn opgesteld door beëdigde vertalers.

Gegevens verzoeker

Deze gegevens dienen om verzoeker te kunnen identificeren en te kunnen bereiken.

Soort ontheffing

Tevens dient verzoeker op het formulier aan te geven voor welk medisch beroep (arts, tandarts, verloskundige of apotheker) en voor welk specifieke deskundigheidsgebied (bijv. huisartsgeneeskunde, gynaecologie of anesthesie) hij een ontheffing aanvraagt. Indien een verzoeker de hoedanigheid van arts, tandarts, apotheker of verloskundige heeft verkregen op de wijze zoals voorgeschreven in de terzake in Nederland geldende wettelijke bepalingen, dan dient de verzoeker ook zijn BIG registratienummer in te vullen op het formulier.

Op het formulier moet verzoeker aangeven aan welke onderwijsinstelling(en) hij scholing heeft gevolgd, welke opleiding(en) hij heeft gevolgd, wanneer hij is begonnen met zijn opleiding(en) en wanneer hij deze opleiding(en) heeft afgerond.

Duur ontheffing

Verzoeker dient aan te geven voor hoe lang hij een ontheffing wenst te verkrijgen voor zijn werkzaamheden op de openbare lichamen.

Een ontheffing wordt verleend aan een medisch beroepsbeoefenaar voor ten hoogste vier jaar. Een ontheffing kan dus ook voor een kortere periode dan vier jaar worden verleend. Er worden geen ontheffingen verstrekt voor onbepaalde tijd Dit houdt onder andere verband met het feit dat er voorschriften en beperkingen kunnen worden verbonden aan ontheffingen en het wenselijk is dat deze eventueel kunnen worden aangepast na verloop van tijd.

Bij het verlenen van de ontheffing wordt rekening gehouden met de duur en aard van de uit te oefenen beroepsactiviteiten van de medisch beroepsbeoefenaren op de openbare lichamen. De minister houdt bij het toekennen van een ontheffing rekening met de omstandigheden van het geval. Visiterende artsen van buiten de BES die de BES bijvoorbeeld voor langere tijd elke week een dag bezoeken om medische werkzaamheden te verrichten op de BES, kunnen voor maximaal 4 jaar een ontheffing krijgen.

De ontheffing vervalt na de daaraan verbonden termijn. Het valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de beoefenaar van een medisch beroep om tijdig een eventuele nieuwe ontheffing aan te vragen als de einddatum van de ontheffing in zicht is. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de beslistermijnen op het verzoek voor de daaropvolgende ontheffing.

Antecedenten:

Voorts dient verzoeker op het formulier antwoord te geven op bepaalde vragen, zoals de vraag of hij onder curatele is gesteld wegens een stoornis van de geestvermogens of de vraag of hij is ontzet uit het recht om het betrokken beroep uit te oefenen. Het is namelijk van belang dat de minister antwoord krijgt op deze vragen, aangezien dergelijke gegevens van belang zijn in verband met het toetsen van de ontheffingsaanvraag. Een ontheffing dient volgens artikel 4 van het Besluit uitoefenen medisch beroep BES te worden geweigerd op grond van zwaarwegende redenen in het belang van de volksgezondheid. In de toelichting bij dit artikel is aangegeven dat bij zwaarwegende redenen onder andere dient te worden gedacht aan omstandigheden die het niet meer verantwoord maken dat een beoefenaar van een medisch beroep zijn beroep uitoefent op de BES. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

De aanwezigheid van een van de vorenbedoelde omstandigheden kan een weigering van de ontheffing opleveren. Het is daarom noodzakelijk dat verzoeker op het formulier aangeeft of bepaalde maatregelen of geestestoestanden op hem van toepassing zijn.

Vereiste documenten

Bij een ontheffingsverzoek dienen verschillende bewijzen en gegevens te worden verstrekt door verzoeker. De minister zal onder meer aan de hand van deze stukken moeten beoordelen of de betrokken verzoeker voldoet aan het Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES, het Besluit bevoegdheid uitoefening van de tandheelkunst BES, het Besluit bevoegdheid verloskundigen BES of het Besluit geneeskunde BES (hierna te noemen: de kwaliteitsbesluiten) en het Besluit uitoefenen medisch beroep BES en voor ontheffingverlening in aanmerking komt. Degene die het verzoek om een ontheffing heeft ingediend, zal derhalve bewijsstukken moeten overleggen.

Indien een onvolledig verzoek binnenkomt, wordt een termijn gegeven waarbinnen de resterende gegevens dan wel bescheiden kunnen worden aangeleverd. Indien de gegevens en bescheiden niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, kan de aanvraag mogelijk niet in behandeling worden genomen of kan er negatief op een ontheffingsverzoek worden besloten.

Het verlenen van ontheffingen moet waarborgen dat op de BES enkel medische beroepsbeoefenaren werken die over voldoende kwaliteit beschikken om hun beroep op een verantwoorde manier uit te oefenen. Het is voor de verlening van een ontheffing van wezenlijk belang dat bewijzen en gegevens waarop deze ontheffingverlening wordt gebaseerd, betrouwbaar zijn en waar mogelijk op echtheid kunnen worden getoetst. Toetsing van een origineel exemplaar van een stuk is een betrouwbare methode, doch een gewaarmerkt afschrift kan eenzelfde graad van betrouwbaarheid geven, mits het waarmerken is geschied door een instantie waaraan dat naar haar aard kan worden toevertrouwd. Daarvoor komen in aanmerking de opleidingsinstelling die het originele getuigschrift heeft uitgereikt en de notaris. Bij een verzoek mag een pdf van het originele diploma of gewaarmerkte kopie worden overgelegd. Bij twijfel kan het origineel per post worden gevraagd.

Sommige medische beroepsbeoefenaren beschikken over een verklaring van vakbekwaamheid. Het gaat hier om een verklaring, inhoudende dat de verworven vakbekwaamheid van de betrokkene geacht kan worden gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig te zijn aan de vakbekwaamheid die voor de BES noodzakelijk wordt geacht en die uit de kwaliteitsbesluiten kan worden afgeleid. Enkel als men beschikt over een verklaring van vakbekwaamheid, dient een medisch beroepsbeoefenaar deze te overleggen. Veel medische beroepsbeoefenaren zullen niet over een dergelijke verklaring beschikken. Deze verklaring dient enkel overgelegd te worden als ooit een dergelijke verklaring is verkregen van de minister. De verplichting om het origineel of een gewaarmerkte kopie van een stuk in te dienen, geldt niet voor verklaringen van vakbekwaamheid. Bij een verklaring van vakbekwaamheid is het aanleveren van een kopie van deze verklaring voldoende. De verklaring van vakbekwaamheid zal bij de aanvraag om een ontheffing, hetzij nog in het bezit zijn van de minister, hetzij naar zijn vorm en inhoud bij de minister bekend zijn. De personen die over een verklaring van vakbekwaamheid beschikken, kunnen daarom volstaan met het meezenden van een gewone kopie van deze verklaring bij hun verzoek om een ontheffing.

Daarnaast is het van essentieel belang dat de minister en de werkgever van de betrokken verzoeker dan wel de houder van de instelling waarin de betrokken verzoeker zijn beroep uitoefent zonder daarbij in dienstbetrekking te zijn, op de hoogte zijn van ten aanzien van de betrokkene in het buitenland getroffen maatregelen op het gebied van de beroepsuitoefening.

Een verzoeker dient de minister op de hoogte te houden van wijzigingen aangaande zijn gegevens, aangezien belangrijke wijzigingen mogelijk gronden kunnen opleveren om ontheffingen te wijzigen of in te trekken indien dat noodzakelijk is.

Kosten

Er zijn voor een verzoeker geen kosten verbonden aan het indienen van een ontheffingsverzoek of het verlenen van een ontheffing.

D. Formulier aanvraag verklaring van vakbekwaamheid:

Bijlage 256410.png

Vereiste documenten

Bij een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid worden de volgende bescheiden (in pdf formaat) overgelegd:

 • a. het desbetreffende door Onze Minister beschikbaar te stellen aanvraagformulier als opgenomen in Bijlage I, dat door aanvrager is ingevuld en ondertekend;

 • b. een fotokopie van het deel van het paspoort van aanvrager dat de persoonsgegevens bevat;

 • c. een gewaarmerkte kopie van getuigschriften inzake het betreffende beroep en eventuele specialisatie, die door het in het land van herkomst daartoe bij of krachtens de wet bevoegd verklaarde gezag aan aanvrager zijn afgegeven;

 • d. het programma van de opleiding tot het betreffende beroep, onderverdeeld in theorie- en praktijkvakken, met opgave van de duur van het onderwijs in die vakken, afkomstig van de instelling waarbij aanvrager het getuigschrift heeft behaald;

 • e. cijferlijsten en beoordelingen van studieresultaten, praktijkperioden of -stages, en dergelijke, van aanvrager;

 • f. indien in het land van herkomst een door een overheidsorgaan of een organisatie van beoefenaren van het desbetreffende beroep ingesteld register in stand wordt gehouden: een bewijs van inschrijving van aanvrager in dat register, niet ouder dan zes maanden;

 • g. een document, niet ouder dan drie maanden, waaruit blijkt of ten aanzien van aanvrager een beslissing of maatregel, berustende op een in het buitenland gegeven rechterlijke, tuchtrechtelijke of bestuursrechtelijke beslissing, van kracht is op grond waarvan aanvrager zijn rechten ter zake van de uitoefening van het betrokken beroep in het land waar de beslissing is gegeven tijdelijk of blijvend geheel heeft verloren;

 • h. indien het document, bedoeld in g, niet wordt afgegeven door de bevoegde autoriteiten, een door de aanvrager zelf ondertekende verklaring dat ten aanzien van hem geen beslissing of maatregel van kracht is als bedoeld onder g;

 • i. bewijsstukken van eventuele beroepservaring;

 • j. bewijsstukken van eventuele andere relevante opleidingen.

Toelichting bij formulier D:

Een aanvraag om een verklaring van vakbekwaamheid wordt ingediend door toezending van het daarvoor bestemde formulier, dat op de site www.besontheffingen.nl verkrijgbaar is. De aanvrager moet het formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen per mail naar OntheffingenBESeilanden@vws.nl. Van belang is dat aanvrager zelf zijn aanvraag ondertekent. Hieruit blijkt dat hij van de aanvraag op de hoogte is en als aanvrager kan worden aangemerkt.

Het formulier wordt in het Nederlands en Engels aangeboden. Het formulier mag ook in bovengenoemde talen worden ingevuld door aanvrager. De gegevens en bescheiden mogen in een van de officiële talen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden gesteld. Bij de aanvraag dienen dan wel gekwalificeerde vertalingen in het Nederlands of Engels van die gegevens en bescheiden te worden overgelegd. Met gekwalificeerde vertalingen wordt bedoeld dat de vertalingen zijn opgesteld door beëdigde vertalers.

Gegevens aanvrager

Deze gegevens dienen om aanvrager te kunnen identificeren en te kunnen bereiken.

Verklaring van vakbekwaamheid voor welk medisch beroep

Tevens dient aanvrager op het formulier aan te geven voor welk medisch beroep (arts, tandarts, verloskundige of apotheker) hij een verklaring van vakbekwaamheid aanvraagt. Op het formulier moet aanvrager aangeven aan welke onderwijsinstellingen hij scholing heeft gevolgd, welke opleidingen hij heeft gevolgd, wanneer hij is begonnen met zijn opleidingen en wanneer hij zijn opleiding heeft afgerond.

Vereiste documenten

Bij een aanvraag dienen verschillende bewijzen en gegevens te worden verstrekt door aanvrager. De minister zal onder meer aan de hand van deze stukken moeten beoordelen of aanvrager in aanmerking komt voor een verklaring van vakbekwaamheid.

Indien een onvolledige aanvraag binnenkomt, wordt een termijn gegeven waarbinnen de resterende gegevens dan wel bescheiden kunnen worden aangeleverd. Indien de gegevens en bescheiden niet binnen de gestelde termijn worden aangeleverd, kan de aanvraag mogelijk niet in behandeling worden genomen of kan er negatief op een aanvraag worden besloten.

De procedure tot afgeven van een verklaring van vakbekwaamheid moet waarborgen dat op de BES enkel medische beroepsbeoefenaren werken die over voldoende kwaliteit beschikken om hun beroep op een verantwoorde manier uit te oefenen. Het is voor het afgeven van een verklaring van vakbekwaamheid van wezenlijk belang dat bewijzen en gegevens waarop de afgifte van deze verklaring wordt gebaseerd, betrouwbaar zijn en waar mogelijk op echtheid kunnen worden getoetst. Toetsing van een origineel exemplaar van een stuk is een betrouwbare methode, doch een gewaarmerkt afschrift kan eenzelfde graad van betrouwbaarheid geven, mits het waarmerken is geschied door een instantie waaraan dat naar haar aard kan worden toevertrouwd. Daarvoor komen in aanmerking de opleidingsinstelling die het originele getuigschrift heeft uitgereikt en de notaris. Bij een aanvraag mag een pdf van het originele diploma of gewaarmerkte kopie worden overgelegd. Bij twijfel kan het origineel per post worden gevraagd.

Daarnaast is het van essentieel belang dat de minister en de werkgever van de betrokken aanvrager dan wel de houder van de instelling waarin de betrokken aanvrager zijn beroep uitoefent zonder daarbij in dienstbetrekking te zijn, op de hoogte is van de ten aanzien van de betrokkene in het buitenland getroffen maatregel op het gebied van de beroepsuitoefening.

Een aanvrager dient de minister op de hoogte te houden van wijzigingen aangaande zijn gegevens.

Terug naar begin van de pagina