Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring [...] Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water)

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 11-12-2015 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2 december 2015, nr. MinBuza-2015.631328, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 juni 2014, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid) en het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 september 2014, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water)

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid).]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water).]

Artikel III

Voor subsidies die zijn verleend op grond van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 27 februari 2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Water) geldt dat de zin in paragraaf 3.2 Subsidiabele kosten van dit besluit luidende ‘Kosten voor hardware mogen niet worden gemaakt ten laste van het toegekende subsidiebudget voordat resultaat 1 (zie par. 5.2 inceptiefase) volledig en succesvol is.’ niet van toepassing is.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en werkt terug tot en met 6 maart 2014, en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

A.C.C. Rebergen

Terug naar begin van de pagina