Herdenking Slavernijverleden

[Regeling vervallen per 31-12-2016.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 30-12-2016

Herdenking Slavernijverleden

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

besluit:

Artikel 1. Toepassingsgebied

[Vervallen per 31-12-2016]

De deelregeling is van toepassing op het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) en is bedoeld als bijdrage voor de organisatie van de jaarlijkse slavernijherdenking rond het slavernijmonument in het Oosterpark te Amsterdam, waarbij het uitzonderlijke en voorbeeldstellende karakter van een voorgestelde herdenking centraal staat.

Artikel 2. Doel en reikwijdte van de deelregeling

[Vervallen per 31-12-2016]

Doel van de deelregeling is het vergroten van het draagvlak voor de herdenking, waarbij een relatie wordt gelegd tussen verleden en heden zodat een brug wordt geslagen tussen kunst, cultureel erfgoed en de burger. Daarbij wordt waarde gehecht aan samenwerking tussen culturele instellingen onderling, kunstenaars en andere maatschappelijke partijen. De deelregeling is van kracht tot 1 januari 2017. Voor de deelregeling is maximaal 50.000 euro inclusief overheadkosten beschikbaar.

  • 1. De bijdrage in de vorm van een financiële tegemoetkoming kan worden aangevraagd door NiNsee. De bijdrage kan samen met een andere culturele instelling uit Nederland worden aangevraagd.

  • 2. De bijdrage wordt verstrekt als tegemoetkoming voor een herdenking van het Nederlands slavernijverleden.

  • 3. In de toelichting bij het aanvraagformulier is het maximale percentage van de tegemoetkoming genoemd.

Artikel 3. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 31-12-2016]

De bijdrage kan eenmaal per jaar worden aangevraagd. Het bestuur maakt de datum voor de deadline voor de aanvraag openbaar, zodra deze deelregeling is gepubliceerd.

Artikel 4. Aanvraag

[Vervallen per 31-12-2016]

De aanvraag voor de herdenking dient vergezeld te gaan van een gemotiveerd plan, een presentatie- en communicatieplan, waarin is opgenomen wat de beoogde doelgroepen zijn, hoe deze bereikt zullen worden en waarom voor deze doelgroepen gekozen is. Voorts dient te worden bijgevoegd een dekkende begroting met offertes en, indien van toepassing, toezeggingen van deelnemende partijen. Daarnaast zijn de bepalingen in het Algemeen Reglement met uitzondering van artikel 11 lid 1 van het Mondriaan Fonds, in het aanvraagformulier en in de toelichting van kracht.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2016]

Deze deelregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Indien de Staatscourant waarin deze deelregeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De deelregeling geldt tot 1 januari 2017.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2016]

Deze deelregeling wordt aangehaald als: Herdenking Slavernijverleden. Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker,

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina