Regeling basisregistratie grootschalige topografie

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734, houdende regels met betrekking tot de basisregistratie grootschalige topografie (Regeling basisregistratie grootschalige topografie)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, en 20 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie;

Besluit:

Artikel 4

Voor zover in de bijlagen I en II bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisregistratie grootschalige topografie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen I en II, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en worden gepubliceerd op www.geonovum.nl.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage I. Gegevenscatalogus BGT (bijlage bij artikel 2 van de Regeling basisregistratie grootschalige topografie)

Deze bijlage betreft de Gegevenscatalogus BGT 1.1.1 en is niet in de Staatscourant geplaatst maar ter inzage gelegd op het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gepubliceerd op www.geonovum.nl.

Bijlage II. Systeembeschrijving (bijlage bij artikel 3 van de Regeling basisregistratie grootschalige topografie)

Deze bijlage betreft de Standaard berichtenverkeer 1.0.1 en is niet in de Staatscourant geplaatst maar ter inzage gelegd op het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gepubliceerd op www.geonovum.nl.

Terug naar begin van de pagina