Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019

[Regeling vervalt per 01-08-2026.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2015, kenmerk 874466-144542-WJZ, houdende regels voor een subsidie voor het faciliteren van medisch specialisten bij de overgang naar integrale tarieven voor medisch specialistische zorg en kaakchirurgie (Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Medisch specialist en ambtenaar

 • 2 Een aanstelling als ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet wordt voor deze regeling gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst.

Artikel 3. Voorwaarden aanspraak op subsidie

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een natuurlijk persoon die:

  • a. het gehele kalenderjaar voorafgaand aan de overstapperiode een vrijgevestigde medisch specialist was die op grond van de voor hem voor dat jaar geldende één of meer overeenkomsten ten minste twintig uren per week aanwezig was in een instelling ter uitoefening van zijn beroep;

  • b. met ingang van een in de overstapperiode gelegen tijdstip zijn hoedanigheid als vrijgevestigd medisch specialist heeft beëindigd;

  • c. zonder dat sprake is of zal zijn van een andere vergoeding daarvoor dan een onmiddellijke of middellijke vergoeding in de vorm van een geldsom van een zorgaanbieder waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten:

   • zijn activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist heeft gestaakt;

   • de activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist in een rechtspersoon heeft beëindigd, en

  • d. met ingang van het tijdstip, bedoeld in onderdeel b, als medisch specialist uitsluitend op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer zorgaanbieders werkzaam is en zal zijn.

 • 2 De minister verstrekt per medisch specialist slechts één subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

De minister verstrekt de subsidie met het oog op de beëindiging in de desbetreffende overstapperiode van de hoedanigheid als vrijgevestigd medisch specialist en het met ingang van het tijdstip van die beëindiging, als medisch specialist uitsluitend op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer zorgaanbieders werkzaam zijn.

Artikel 5. Subsidiebedrag

 • 1 Het bedrag van de subsidie is € 100 000.

 • 2 Het bedrag van de subsidie is in afwijking van het eerste lid, nihil indien:

  • a. de subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 4 niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, of

  • b. de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, bedoeld in artikel 9.

 • 3 De minister kan in afwijking van het eerste lid, de subsidie op een lager bedrag vaststellen indien de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan:

Artikel 5a. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt voor 2017 tot en met 2019 in totaal € 10.000.000.

 • 2 Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 6. Aanvraag tot verlening van subsidie

 • 1 De zorgaanbieder respectievelijk een zorgaanbieder waarmee de medisch specialist een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, dient namens de medisch specialist een aanvraag in voor de verlening van de subsidie, voor 1 maart in het desbetreffende overstapjaar.

 • 2 Voor een aanvraag tot verlening van de subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De medisch specialist machtigt de instelling, bedoeld in het eerste lid, voor het indienen van de aanvraag en het in ontvangst nemen van betaling door de minister van het voorschot, bedoeld in artikel 8, eerste lid.

 • 4 Bij de aanvraag worden gevoegd:

  • a. een kopie van de één of meer voor de medisch specialist voor het kalenderjaar voorafgaand aan de overstapperiode geldende overeenkomsten op basis waarvan hij aanwezig was in een instelling ter uitoefening van zijn beroep;

  • b. documenten waaruit blijkt dat de medisch specialist in het kalenderjaar voorafgaand aan de overstapperiode meer dan twintig uur per week aanwezig was in een instelling ter uitoefening van zijn beroep indien een dergelijke aanwezigheid niet blijkt uit de één of meer overeenkomsten, bedoeld in onderdeel a;

  • c. een kopie van de één of meer gesloten arbeidsovereenkomsten op basis waarvan de arts als medisch specialist werkzaam is of zal zijn;

  • d. de machtiging, bedoeld in het derde lid, en

  • e. het tussen de medisch specialist en de zorgaanbieder, bedoeld in het eerste lid, overeengekomen schema van de betalingen door de zorgaanbieder aan de medisch specialist van het door de minister verleende voorschot.

 • 5 De aanvrager kan de aanvraag tot en met 30 juni van het desbetreffende overstapjaar aanvullen.

Artikel 7. Besluit over subsidieverlening

 • 1 De minister besluit uiterlijk op 30 september van het desbetreffende overstapjaar over de subsidieverlening.

Artikel 8. Voorschot

 • 1 De minister verleent in het overstapjaar aan de subsidie-ontvanger een voorschot van € 80.000.

Artikel 9. Aanvullende doelverplichtingen

 • 1 De subsidie-ontvanger is vanaf het tijdstip, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, tot en met 31 mei van het vierde jaar na het desbetreffende overstapjaar als medisch specialist uitsluitend op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer zorgaanbieders werkzaam.

 • 2 Er wordt voor de beëindiging van de hoedanigheid als vrijgevestigd medisch specialist, geen vergoeding door een derde verleend anders dan een onmiddellijke of middellijke vergoeding in de vorm van een geldsom van een zorgaanbieder waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

 • 3 De subsidie-ontvanger die in de periode, bedoeld in het eerste lid, niet langer voldoet aan het eerste of tweede lid, meldt dat feit onverwijld aan de minister.

Artikel 10. Aanvraag subsidievaststelling

 • 1 De zorgaanbieder respectievelijk een zorgaanbieder waarmee de medisch specialist een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, dient namens de medisch specialist, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in:

  • a. uiterlijk op 1 juli van het vierde jaar na het desbetreffende overstapjaar;

  • b. vanaf 5 januari 2026 tot en met 31 januari 2026 voor het overstapjaar 2019.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De medisch specialist machtigt de instelling, bedoeld in het eerste lid, voor het indienen van de aanvraag en het in ontvangst nemen van de betaling door de minister van het subsidiebedrag.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, dient de subsidie-ontvanger de aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, indien hij niet langer als medisch specialist werkzaam is.

 • 5 Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden gevoegd:

  • a. een kopie van de aangiften voor de inkomstenbelasting over het overstapjaar en de daaropvolgende jaren die betrekking hebben op de periode, bedoeld in artikel 9, eerste lid, die de medisch specialist heeft gedaan;

  • b. indien de activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist in een rechtspersoon waren ondergebracht een kopie van de aangiften voor de vennootschapsbelasting over het overstapjaar en de daaropvolgende jaren die betrekking hebben op de periode, bedoeld in artikel 9, eerste lid die voor die rechtspersoon zijn gedaan;

  • c. een kopie van de door de inspecteur vastgestelde aanslagen, bedoeld in artikel 11 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen inzake de door de medisch specialist over het overstapjaar en de daaropvolgende jaren die betrekking hebben op de periode, bedoeld in artikel 9, eerste lid verschuldigde inkomstenbelasting en van de toelichting op de correcties op de aangiften;

  • d. een kopie van de door de inspecteur vastgestelde aanslagen, bedoeld in artikel 11 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen inzake de door in onderdeel b bedoelde rechtspersoon over het overstapjaar en de daaropvolgende jaren die betrekking hebben op de periode, bedoeld in artikel 9, eerste lid verschuldigde vennootschapsbelasting en van de toelichting op de correcties op de aangiften;

  • e. de machtiging, bedoeld in het derde lid, en

  • f. het tussen de medisch specialist en de zorgaanbieder, bedoeld in het eerste lid, overeengekomen schema van de betalingen van de door de minister vastgestelde subsidie.

 • 6 De kopieën, bedoeld in het vijfde lid, kunnen in afwijking van dat lid, ook afzonderlijk door de medisch specialist aan de Minister worden verstrekt:

  • a. uiterlijk op 1 juli van het vierde jaar na het desbetreffende overstapjaar;

  • b. vanaf 5 januari 2026 tot en met 31 januari 2026 voor het overstapjaar 2019.

Artikel 11. Besluit tot vaststelling van subsidie

 • 1 Binnen tweeëntwintig weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie bedoeld in artikel 10 neemt de minister een besluit op de aanvraag.

 • 2 De minister vordert het onverschuldigd betaald voorschot terug.

 • 3 De minister verstrekt het deel van het vastgestelde subsidiebedrag dat na verrekening van het betaalde voorschot resteert, in één keer aan de zorgaanbieder, bedoeld in artikel 10, eerste lid, respectievelijk de subsidie-ontvanger, bedoeld in het vierde lid van dat artikel.

Artikel 12. Wijziging Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg.]

Artikel 13. Inwerkingtreding, vervaldatum en overgangsrecht

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2016.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2026.

 • 3 Deze regeling blijft van toepassing op een subsidie die de minister krachtens deze regeling heeft verstrekt.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven