Besluit vaststelling selectielijst Schadefonds Geweldsmisdrijven vanaf 1976 (actualisatie 2014)

Geldend van 11-12-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Schadefonds Geweldsmisdrijven vanaf 1976 (actualisatie 2014)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het handelen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven vanaf 1976 (actualisatie 2014) vast te stellen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 30 november 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris

,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina