Besluit vaststelling subsidieplafonds subsidiëring ex Reglement Stimuleringsmaatregel [...] Distributie en Deelreglement Filmactiviteiten (2016)

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-12-2017.]
Geldend van 10-12-2015 t/m heden

Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, het Deelreglement Suppletie, het Deelreglement Distributie en het Deelreglement Filmactiviteiten (Subsidieplafonds 2016 en meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020 van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film)

Artikel I

Het subsidieplafond van het Deelreglement Suppletie voor het kalenderjaar 2016 is € 7.000.000,– (zegge: zeven miljoen euro)

Artikel II

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2016 ten behoeve van de internationale distributie is € 150.000,– (zegge: eenhonderdenvijftig duizend euro).

Artikel III

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2016 ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland is € 310.000,– (zegge: driehonderdentien duizend euro). Binnen dit bedrag is het subsidieplafond voor slate funding € 250.000,– (tweehonderdenvijftig duizend euro).

Artikel IV

Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor het kalenderjaar 2016 ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival is € 275.000,– (zegge: tweehonderdenvijfenzeventig duizend euro).

Artikel V

Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020 is € 275.000,– (zegge: tweehonderdenvijfenzeventig duizend euro) op jaarbasis.

Artikel VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 november 2015

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp

Directeur

/ Bestuurder
Terug naar begin van de pagina