Regeling DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters FZ

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Regeling DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters FZ

Ingevolge artikel 36, 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de NZa de volgende regeling vast.

Leeswijzer

[Vervallen per 01-01-2017]

Met ingang van 2016 zijn de nadere regel en de spelregels voor de DBBC-systematiek samengevoegd tot één document.

In Hoofdstuk 3 van deze nadere regel zijn de regels met betrekking tot de Diagnose Behandeling Beveiliging Combinaties (DBBC’s) weergegeven. Meer uitgebreide informatie over het hele DBBC-registratieproces (registreren-valideren-afleiden), voorbeelden, nadere toelichting en stroomschema’s staan vermeld in Bijlage IToelichting op de nadere regel.

Er zijn in veel gevallen directe koppelingen naar teksten in de bijlagen opgenomen. Deze zijn te herkennen aan de onderstreepte tekst en er verschijnt een grijs blokje als de cursor op de tekst staat.

Tussen tekst en bijlage kan eenvoudig heen en weer geschakeld:

 • ‘CTRL +muisklik’ voor doorschakelen naar de gekoppelde toelichting.

 • ‘Alt+pijltjestoets’ (rechts/links) voor terugschakelen naar de oorspronkelijke tekst.

De bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze regeling.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2017]

1.2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2017]

Het doel van deze regeling is het stellen van voorschriften voor de forensische zorg (FZ) op het gebied van registratie, validatie, declaratie en informatie, die zorgaanbieders in acht moeten nemen bij én voorafgaand aan het declareren van DBBC’s, ZZP’s, extramurale parameters FZ en overige producten.

1.3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. afwezigheidsdagen: dagen waarop een patiënt die verblijft bij een instelling op basis van DBBC, ZZP-C of ZZP-VG, afwezig is;

 • b. AGB-code: unieke code die aan een zorgaanbieder is toegekend. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd;

 • c. algemeen indirecte tijd: patiëntgebonden tijd, maar de tijd heeft geen betrekking op de uitvoering van een directe behandelactiviteit. Algemeen indirecte tijd wordt geregistreerd bij een multidisciplinair overleg of bij de eindverslaglegging van een behandeltraject;

 • d. audit-trail: zodanige vastlegging van gegevens dat het spoor van basisgegeven naar eindgegeven en omgekeerd achteraf door een externe accountant of, afhankelijk van de aard van gegevens, door de medisch adviseur kan worden gevolgd en gecontroleerd;

 • e. behandelaar DBBC: zorgaanbieder die op de beroepenlijst voorkomt en activiteiten, verrichtingen en deelprestaties verblijf kan registreren. Een behandelaar kan tevens een hoofdbehandelaar zijn;

 • f. dagbesteding: het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt. Dagbesteding vindt altijd plaats in het kader van de (psychiatrische) behandeling en is terug te vinden in het behandelplan van de patiënt;

 • g. DBBC: Diagnose Behandeling Beveiliging Combinatie. Een DBBC omvat het traject dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een forensische zorgaanbieder tot en met de behandeling die hier uit volgt. De DBBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg;

 • h. DBBC-dataset: de gegevens die verzameld en aangeleverd moeten worden conform de Regeling ‘Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg’;

 • i. DBBC-prestatiecode: de twaalfcijferige code, die het afgesloten en gevalideerde DBBC-traject beschrijft;

 • j. DBBC-tarief: het bedrag dat voor een DBBC in rekening wordt gebracht conform de algemene tariefbeschikking prestaties in de forensische zorg;

 • k. DBBC-traject: de periode waarin alle activiteiten (openen, typeren, registreren en sluiten) in het kader van de behandeling van de patiënt worden uitgevoerd;

 • l. declaratie: De tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar overeengekomen wijze waarop de door de zorgaanbieder verrichte of te verrichten zorgprestatie bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht;

 • m. declaratiecode: de zescijferige code waaraan het bedrag van het DBBC-tarief is gekoppeld;

 • n. direct patiëntgebonden tijd: de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt;

 • o. extramurale parameters FZ: de extramurale parameters als opgenomen in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’ zijn de vastgestelde prestaties extramurale parameters FZ;

 • p. forensisch psychiatrisch toezicht (fpt): een instrument om TBS-patiënten (terbeschikkingstelling) op een verantwoorde manier terug te laten keren in de samenleving. Tijdens de fasen transmuraal verlof, proefverlof of voorwaardelijke beëindiging verblijft de patiënt buiten het forensisch psychiatrisch centrum (fpc) en wordt op afstand begeleid voor een goede terugkeer in de samenleving. Het toezicht tijdens deze fasen geschiedt in de vorm van de fpt, uitgevoerd door de reclassering;

 • q. hoofdbehandelaar: zorgverlener, al dan niet in dienst van een rechtspersoon als bedoeld onder (ii) die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij die patiënt de diagnose stelt en onder wiens verantwoordelijkheid het DBBC-traject van die patiënt wordt doorlopen. Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIG-register en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-IV-TR kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt;

 • r. hoofdgroepen: DSM-IV diagnosetyperingen zijn ingedeeld in hoofdgroepen. Er zijn voor de forensische zorg in totaal 8 hoofdgroepen;

 • s. indirect patiëntgebonden reistijd: de tijd die de behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt;

 • t. indirect patiëntgebonden tijd: de tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd) in het kader van de diagnostiek of behandeling, maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect patiëntgebonden tijd valt bijvoorbeeld: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging in het kader van een activiteit of hersteltijd na een intensieve behandelsessie. Puur administratieve taken (zoals het maken van een afspraak) vallen niet onder indirect patiëntgebonden tijd;

 • u. initiële DBBC: een DBBC die wordt geopend voor een eerste of nieuwe primaire zorgvraag van een patiënt. De initiële DBBC is altijd de eerste DBBC binnen een zorgtraject;

 • v. Minimale Dataset (MDS): via de Minimale Dataset leveren zorgaanbieders gegevens uit de basisregistratie aan, die inzicht geven in de geleverde en gedeclareerde zorg. In de MDS staan zowel data die verplicht moeten worden aangeleverd als ook data die optioneel kunnen worden aangeleverd. De MDS wordt vastgesteld door de NZa;

 • w. nevendiagnose: als overige stoornissen zorgverzwarend werken kunnen deze worden geregistreerd als nevendiagnoses;

 • x. niet-patiëntgebonden activiteiten: activiteiten zoals scholing, algemene vergaderingen, intervisies over het functioneren van collega’s, productontwikkeling en het lezen van vakliteratuur;

 • y. onderlinge dienstverlening: forensische zorg als bedoeld in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’, die een zorgaanbieder verleent als onderdeel van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie. De eerstgenoemde zorgaanbieder duidt de NZa als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder duidt de NZa als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’;

 • z. opeenvolgende zorgtrajecten: er is sprake van verschillende diagnoses waarvan één diagnose het meest dringend is. Er is dan sprake van één primaire diagnose en meerdere nevendiagnoses in een opeenvolgend zorgtraject;

 • aa. overige deelprestatie: overige deelprestaties betreffen specifieke elementen van zorg die niet passen binnen de DBBC-productstructuur;

 • bb. overige producten (OVP): overige producten betreffen vormen van zorg die onder de reikwijdte van de Wmg vallen, maar die zich (nog) niet lenen voor onderbrenging in de reguliere DBBC-productstructuur. In de FZ is één overig product: Toeslag EVBG (extreem vlucht- en beheersgevaarlijk);

 • cc. parallelle zorgtrajecten: hier is sprake van als er verschillende diagnoses zijn met een gelijkwaardig belang waarbij een hoofdbehandelaar substantieel verschillende behandelingen in moet zetten;

 • dd. patiëntgebonden activiteiten: activiteiten die een behandelaar uitvoert in het kader van de diagnostiek en behandeling van een patiënt;

 • ee. prestatiebeschrijving: een prestatiebeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de prestatie die geleverd wordt. De prestatiebeschrijvingen van de DBBC’s, ZZP-C, ZZP-VG, extramurale parameters FZ en OVP’s zijn opgenomen in de bijlage van de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’;

 • ff. primaire diagnose: de hoofdbehandelaar geeft per DBBC aan welke van de geregistreerde stoornissen op as I en/of as II de reden voor behandeling is. Dit wordt de primaire diagnose genoemd;

 • gg. verblijfsdag DBBC: hierbij gaat het om een ‘kale verblijfsdag’. In het tarief van de deelprestatie verblijf is wel de verpleging en verzorging meegenomen, maar niet de behandeling;

 • hh. vervolg-DBBC: een DBBC die volgt op een initiële DBBC of een voorgaande vervolg-DBBC. Een vervolg-DBBC heeft altijd dezelfde primaire diagnose als de eerder afgesloten initiële DBBC of vervolg-DBBC;

 • ii. zorgaanbieder: de rechtspersoon die een zorginstelling FZ in stand houdt of een natuurlijke persoon die FZ verleent, dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling FZ vormen, en die krachtens een overeenkomst FZ verlenen2;

 • jj. zorgtraject: een zorgtraject omvat de totale zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose. Een initiële DBBC met eventueel één of meerdere vervolg-DBBC’s, vormen samen het zorgtraject;

 • kk. zorgtype: het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt;

 • ll. zorgverzekeraar: waar in deze regeling gesproken wordt over de zorgverzekeraar wordt de Divisie Forensische Zorg (DForZo), onderdeel van het ministerie van VenJ, bedoeld. In de FZ is DForZo verantwoordelijk voor het inkopen van FZ. Derhalve wordt op grond van artikel 4 van het Interimbesluit FZ DForZo gelijkgesteld aan een zorgverzekeraar;

 • mm. ZZP: Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van intramurale geestelijke gezondheidszorg dat aansluit op de kenmerken van een patiënt en de soort zorg die de patiënt nodig heeft. In de FZ worden de ZZP-C gehanteerd bij verblijf met begeleiding zonder behandeling. Daarnaast wordt de ZZP-VG reeks gehanteerd voor zorg aan verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek;

 • nn. ZZP-declaratieperiode: Een periode van vier weken of een kalendermaand waarover de zorgaanbieders de geleverde zorg in het kader van de ZZP-C of ZZP-VG declareren, overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken met de zorgverzekeraar.

1.4. Opbouw regeling

[Vervallen per 01-01-2017]

In de FZ bestaan de volgende typen zorgprestaties:

 • DBBC-zorgproducten (DBBC);

 • Zorgzwaartepakketten (ZZP) en extramurale parameters FZ.

Deze regeling beschrijft voor de bovenstaande zorgprestaties welke voorschriften gelden. In hoofdstuk 2: Algemene bepalingen wordt de samenloop en afbakening tussen de verschillende typen prestaties in de FZ beschreven. In daarop volgende hoofdstukken 3 en 4 staan de voorschriften die voor bovenstaande zorgprestaties gelden.

2. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

2.1. Afbakening DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters FZ

[Vervallen per 01-01-2017]

De forensische zorg (FZ) kent naast de DBBC-systematiek ook ZZP’s en extramurale parameters voor de forensische zorg (FZ). Voor de afbakening tussen de DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters FZ geldt het volgende:

 • Voor zorg in het kader van de behandeling van de patiënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DBBC-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG). Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.

 • De ZZP’s en extramurale parameters FZ gelden voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen:

  • Verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP-C);

  • Verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (ZZP-VG);

  • Ambulante begeleiding (extramurale parameters FZ).

Deze regeling is van toepassing op DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters in de FZ.

2.2. Samenloop DBBC en ZZP

[Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC wordt gedeclareerd wanneer er sprake is van zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van de cliënt. ZZP’s en extramurale parameters worden gedeclareerd wanneer er sprake is van begeleidingszorg.

Een zorgaanbieder kan tegelijkertijd een ambulante DBBC en ZZP in rekening brengen voor één en dezelfde patiënt als er sprake is van een ZZP in combinatie met ambulante DBBC behandelzorg.

3. Diagnose Behandeling Beveiliging Combinaties (DBBC’s)

[Vervallen per 01-01-2017]

3.1. Registratieproces

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de algemene registratiebepalingen, het openen, het typeren, het registreren en het sluiten van een DBBC besproken.

Meer uitgebreide informatie over het gehele proces (registreren-valideren-afleiden), voorbeelden, nadere toelichting en stroomschema’s staan vermeld in Bijlage IToelichting op de nadere regel.

3.1.1. Algemene registratiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. De registratie van de geleverde zorg in de administratie van de zorgaanbieder is volledig, juist en actueel.

 • 2. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de daadwerkelijk verleende zorg in door de NZa vastgestelde activiteiten en voor de juistheid van het gehele DBBC-traject.

 • 3. Voordat er een DBBC geregistreerd kan worden moet er eerst een zorgtraject geopend worden. De registratie van het zorgtraject start op het moment dat een patiënt wordt geplaatst bij een zorgaanbieder. Het zorgtraject bestaat altijd uit één initiële DBBC en mogelijke vervolg-DBBC’s.

 • 4. Onder voorwaarden kunnen bij één zorgaanbieder maximaal drie zorgtrajecten per patiënt open staan. Dit kan als er sprake is van meerdere primaire diagnoses waarvoor gelijktijdig substantieel verschillende behandelingen moeten worden ingezet.

3.1.2. Openen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. Het openen van een DBBC is een administratieve handeling. Iedereen kan onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar een initiële DBBC en een vervolg-DBBC openen.

 • 2. De openingsdatum van een DBBC is gelijk aan de datum waarop de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit plaatsvindt.

Initiële DBBC

 • 3. In de volgende gevallen moet een initiële DBBC geopend worden als:

  • een nieuwe patiënt wordt aangemeld bij de zorgaanbieder;

  • een bekende patiënt voor een andere primaire diagnose in zorg komt, ook als de strafrechtelijke titel gelijk blijft. Voor de toegestane parallelle zorgtrajecten zie 3.1.3 artikel 9;

  • van een bekende patiënt de strafrechtelijke titel verandert;

  • een bekende patiënt in zorg is in het kader van een voorgenomen indicatiestelling en een strafrechtelijke titel krijgt opgelegd.

  Voor meer informatie zie het onderdeel 3.1.2.3 Wanneer een initiële DBBC openen in Bijlage I.

Vervolg-DBBC

 • 4. De hoofdbehandelaar opent een vervolg-DBBC als:

  • een DBBC 365 dagen open staat en de behandeling nog niet afgerond is;

  • een bekende patiënt weer terug in zorg komt voor dezelfde diagnose binnen 365 dagen na afsluiting van de voorgaande DBBC’s. Een alternatief is het heropenen van de DBBC.

Vervolg DBBC in verband met forensische psychiatrisch toezicht (fpt)

 • 5. Voor vervolg DBBC’s in verband met fpt geldt dat de voorgaande DBBC niet altijd 365 dagen open moet hebben gestaan:

  • Als een patiënt overgaat naar de fase proefverlof, moet de voorgaande DBBC gesloten worden en een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ worden geopend;

  • Als de patiënt tijdens het proefverlof in een time-out vervalt, moet de DBBC met zorgtype ‘fpt proefverlof’ gesloten worden en een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘TBS met proefverlof’ geopend;

  • Als een patiënt overgaat naar de fase voorwaardelijke beëindiging, wordt de voorgaande DBBC gesloten. en een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ geopend;

  • Als de patiënt tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging in een time-out terugvalt, moet de DBBC met zorgtype ‘voorwaardelijke beëindiging’ gesloten worden en een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’ geopend.

Zie voor meer informatie het onderdeel 3.1.2.4 en 3.1.2.5 Vervolg-DBBC in Bijlage I.

3.1.3. Typeren

[Vervallen per 01-01-2017]

Het typeren van een DBBC bestaat uit het vastleggen van de volgende informatie:

 • de identificatiegegevens van de patiënt;

 • het zorgtype;

 • de aard en mate van gevaar;

 • de aard van het delict;

 • de (primaire) diagnose van de patiënt.

 • 1. Uitsluitend de hoofdbehandelaar mag typeren. De DBBC moet bij het sluiten volledig en juist getypeerd zijn.

Onderdeel I – Vastleggen identificatiegegevens van de patiënt

 • 2. De gegevens die de zorgaanbieder in ieder geval moet invullen staan vermeld in de Minimale Dataset. De volgende gegevens moeten in ieder geval vastgelegd worden3:

  • identificatie zorgaanbieder (AGB-code);

  • identificatie zorgverzekeraar (UZOVI-code);

  • strafrechtsketennummer (SKN);

  • burgerservicenummer;

  • naam cliënt;

  • adres cliënt;

  • geboortedatum;

  • geslacht;

  • postcode;

  • landcode;

  • circuit;

  • startdatum DBBC;

  • einddatum DBBC;

  • startdatum strafrechtelijke titel;

  • einddatum strafrechtelijke titel.

Onderdeel II – Vastleggen van het zorgtype

 • 3. De hoofdbehandelaar noteert het zorgtype dat het beste de aanleiding tot zorg beschrijft.

  Zie het onderdeel 3.1.3.3 Vastleggen zorgtype in Bijlage I en Bijlage IIZorgtypen voor de wijze van vastleggen en een overzicht van alle zorgtypen.

 • 4. Als er sprake is van een maatregel volgens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) en deze wordt toegevoegd aan de strafrechtelijke titel, wijzigt hiermee niet het zorgtype. Als de strafrechtelijke titel afloopt terwijl de Bopz-maatregel blijft gelden, dan wordt de DBBC afgesloten en wordt een DBC volgens de GGZ-systematiek geopend.

Onderdeel III – Vastleggen van aard en mate van het gevaar

 • 5. Het gevaar dat de patiënt vormt moet in drie categorieën getypeerd worden:

  • acuut fysiek gevaar;

  • vluchtgevaar;

  • recidivegevaar.

  Zie onderdeel 3.1.3.5 Vastleggen aard en mate van gevaar in Bijlage I voor nadere richtlijnen op dit punt.

Onderdeel IV – Vastleggen van de aard van het delict

 • 6. De classificatie van de aard van het delict gebeurt aan de hand van tien clusters die zijn benoemd in het BooG4-instrument. Het is mogelijk meer dan één aard delict te registreren.

  Zie Bijlage IIIVastleggen aard van delict voor een overzicht van de delict classificaties.

Onderdeel V – Vastleggen van de diagnose van de patiënt

 • 7. De hoofdbehandelaar registreert de diagnose van de patiënt conform DSM-IV-TR.5 De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen. Zie voor uitgebreide toelichting 3.1.3.7 Vastleggen diagnose van de 3.1.3.7 Vastleggen diagnose van de patiënt in Bijlage I.

Registreren van primaire diagnose

 • 8. Nadat de diagnose op alle assen is geregistreerd kan worden aangegeven wat de primaire diagnose is. De primaire diagnose is de belangrijkste reden voor behandeling. De primaire diagnose kan alleen uit een diagnose van As 1 of As 2 worden geselecteerd. Niet alle diagnoses op die assen kunnen gekozen worden als primaire diagnose:

  • code ‘799.9 Diagnose/aandoening uitgesteld’ kan niet de primaire diagnose zijn;

  • code ‘V71.09 Geen diagnose of aandoening op As 2 aanwezig’ kan niet de primaire diagnose zijn;

  • Er geldt hierop een uitzondering als er bij een diagnose op As 2 ‘trekken van ..’ wordt gescoord. In dat geval kan deze wel dienen als primaire diagnose.

  • de code op As 2 voor zwakzinnigheid of zwakbegaafdheid kan niet als primaire diagnose geregistreerd worden (hieronder vallen ook de codes voor stoornissen in de kindertijd op As 2).

  Zie ook het onderdeel 3.1.3.8 Registreren primaire diagnose in Bijlage I.

Meerdere (primaire) diagnoses

 • 9. Er kan sprake zijn van meerdere (primaire) diagnoses. Dit kan leiden tot parallelle of seriële zorgtrajecten.

  • a. Parallelle zorgtrajecten

   Voorwaarde hiervoor is dat de verschillende diagnoses apart benoemd worden in de tabel met mogelijke parallelle hoofdgroepen FZ, zie hiervoor de 3.1.3.9 Omgaan met meerdere primaire diagnoses in Bijlage I. Ook moet te verantwoorden zijn dat gelijktijdig substantieel verschillende behandelingen worden ingezet.

   • In het geval van een fpt en een gelijktijdig openstaand regulier zorgtraject is het niet noodzakelijk dat de primaire diagnose van beide zorgtrajecten verschilt.

   • Bij ambulante behandeling tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging, gelijktijdig met het fpt of een time-out, geldt dat een apart zorgtraject geopend moet worden waarop de ambulante behandeling moet worden geregistreerd. De ambulante behandeling moet worden geregistreerd op een DBBC met het zorgtype ’TBS met proefverlof’ of zorgtype ’Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

  • b. Seriële zorgtrajecten

   Hiervan is sprake als er verschillende diagnoses zijn waarvan één het meest dringend is (comorbiditeit) en het eerst behandeld wordt. De voorwaarde voor opeenvolgende DBBC’s en bijbehorende zorgtrajecten is dat de primaire diagnoses van elkaar verschillen.

Meer gedetailleerde richtlijnen staan in het onderdeel 3.1.3.9 Omgaan met meerdere primaire diagnoses in Bijlage I.

3.1.4. Registreren

[Vervallen per 01-01-2017]

Zodra een DBBC geopend is kunnen activiteiten op verschillende categorieën geregistreerd worden: diagnostiek en behandeling, dagbesteding, verblijf en verrichtingen. De codelijst die hiervoor gebruikt moet worden is te vinden in Bijlage IVActiviteiten en verrichtingen. Daarin staan ook de definities van de activiteiten en verrichtingen. Voor meer informatie zie ook het onderdeel 3.1.4 Registreren in Bijlage I.

 • 1. Alle behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBBC is opgenomen in de DBBC-beroepentabel kunnen op een DBBC registreren (Bijlage V DBBC-Beroepentabel).

 • 2. Behandelaren moeten bij het registreren gebruik maken van de codes die op de registratiedatum geldig zijn, zoals vermeld in de activiteiten- en verrichtingenlijst. Daarnaast moeten behandelaren aangeven of het om direct of indirect patiëntgebonden (reis-)tijd gaat. In de activiteiten- en verrichtingenlijst staat per activiteit aangegeven welke vormen van tijd geregistreerd mogen worden. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de hoofdbehandelaar niet op een DBBC registreren.

 • 3. Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd in het kader van diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten mag de (hoofd)behandelaar niet op een DBBC registreren.

 • 4. De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Als de patiënt niet verschijnt (no-show), dan mag de behandelaar de reistijd alsnog registreren. De tijd van het ingepland contact mag in geval van een no-show niet worden geregistreerd. Er mag géén reistijd geregistreerd worden indien er gereisd moet worden naar een andere locatie binnen de eigen organisatie (AGB-code).

 • 5. Wanneer de behandelaar in het kader van diagnostiek of behandeling van de patiënt tijd besteedt aan het ‘systeem van de patiënt’ (familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten), moet hij deze tijd registreren op de DBBC van de betreffende patiënt.

 • 6. De behandelaar verdeelt, ingeval van meerdere behandelvormen tijdens één sessie, de bestede tijd naar verhouding over deze behandelvormen.

 • 7. Als een patiënt groepstherapie krijgt waarbij meerdere patiënten tegelijkertijd behandeld worden, deelt de behandelaar zijn bestede tijd door het aantal deelnemende patiënten. Het maakt daarbij niet uit op grond van welke bekostiging (FZ, Zvw, Wlz, Jeugdwet, etc.) de behandelingen worden gefinancierd.

 • 8. Zorgaanbieders mogen op hun eigen manier invulling geven aan het registreren van de werkelijk bestede tijd. Het is ook toegestaan om standaardtijden of normtijden6 per activiteit vast te stellen.

 • 9. In geval van onderlinge dienstverlening registreert de opdracht gevende zorgaanbieder de activiteiten die de uitvoerende zorgaanbieder heeft uitgevoerd op de bestaande DBBC. De registratievereisten uit deze regeling zijn voor de opdracht gevende zorgaanbieder onverkort van toepassing op activiteiten in het kader van onderlinge dienstverlening. De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer buiten de DBBC-systematiek om.

  Zie ook het onderdeel 3.1.4.9 Onderlinge dienstverlening in Bijlage I.

Categorie I – Diagnostiek en behandeling

 • 10. Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de DBBC is opgenomen in Bijlage VDBBC-Beroepentabel kunnen op de DBBC diagnostiek en behandeling registreren.

  • in het kader van een behandeling moeten beroepen die onder het beroepencluster ‘somatische beroepen’ vallen, hun tijd registreren op basis van Bijlage IVActiviteiten en verrichtingen, onder de activiteit die het beste past bij de behandeling;

  • als behandelaren nog in vervolgopleiding zijn registreren zij onder het beroep van de opleiding die zij op het moment van behandelen hebben afgerond (indien dat beroep voorkomt in de beroepentabel). Er mag niet geregistreerd worden op een beroep waarvoor iemand nog in opleiding is;

  • Beroepen die 24-uurscontinuïteitszorg leveren, registreren hun bestede tijd tijdens het verblijf van een patiënt niet, omdat deze tijd versleuteld zit in het tarief voor verblijf.

Categorie II – Dagbesteding

 • 11. Iedereen, onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar, kan binnen de DBBC dagbesteding registreren.

 • 12. Er zijn vijf vormen van dagbesteding te onderscheiden. Deze staan beschreven in het onderdeel 3.1.4.12 Wat registreren bij dagbesteding in Bijlage I. Zie voor de te gebruiken codes (Bijlage IVActiviteiten en verrichtingen).

 • 13. Er zijn voor elk type dagbesteding twee activiteitencodes beschikbaar: één als het een laag beveiligingsniveau betreft, en één voor midden, hoog en zeer hoog beveiligingsniveau.

 • 14. Er geldt een aantal voorwaarden voor het registreren van dagbesteding:

  • dagbesteding is in het kader van de (psychiatrische) behandeling;

  • dagbesteding is terug te vinden in het behandelplan;

  • de patiënt is daadwerkelijk aanwezig.

 • 15. Tijdens dagbesteding kan de behandelaar géén direct patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren.

 • 16. Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

  • reguliere dag structurering in de woon-verblijfssituatie;

  • welzijnsactiviteiten, zoals zang, bingo en uitstapjes.

 • 17. Dagbesteding wordt geregistreerd in uren en mag tegelijkertijd geregistreerd worden met verblijfsdagen.

Voor een nadere toelichting zie het onderdeel 3.1.4.11 – 3.1.4.17 Dagbesteding registreren in Bijlage I.

Categorie III – Verblijf

Er wordt binnen de DBBC-systematiek onderscheid gemaakt tussen het registreren van behandelactiviteiten en van verblijf. Bij de registratie van een deelprestatie verblijf gaat het om een ’kale verblijfsdag’. Verblijf wordt geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid door middel van een deelprestatie verblijf.

 • 18. Iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar mag deelprestaties verblijf registreren.

 • 19. Een verblijfsdag kan alleen geregistreerd worden wanneer een patiënt de dag en de daaropvolgende nacht aanwezig is geweest in de instelling. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. Alleen als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft, mag voor die dag nog een verblijfsdag worden geregistreerd. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt en dus niet de daaropvolgende nacht in de kliniek verblijft, geldt niet als verblijfsdag.

 • 20. Op basis van het voor de patiënt benodigde beveiligingsniveau wordt een keuze gemaakt uit de beveiligingsniveaus (zie Bijlage VIIIDBBC-beveiligingsniveaus).

Voor de keuze van de deelprestatie van verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de zorgvraag van de patiënt wordt bepaald wat de vereiste intensiteit (A t/m G) en beveiligingsniveau (1 t/m 4) van de deelprestatie verblijf is. Dit resulteert in één van de 28 deelprestaties verblijf welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg. Declaratie vindt plaats overeenkomstig de verblijfsdagen die telkens, volgens de zorgvraag van de patiënt, van toepassing zijn. Zie hiervoor Bijlage VIIDeelprestaties verblijf.

 • 21. In de volgende gevallen mogen de dagen dat de patiënt niet aanwezig is, geregistreerd worden als een deelprestatie verblijf:

  • ziekenhuisopname;

  • onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof;

  • time-out TBS-gestelde;

  • kortdurende terugplaatsing gedetineerden vanuit GGZ naar penitentiaire inrichting (PI);

  • no-show klinisch;

  • onttrekking.

 • 22. Als er sprake is van ‘fpt-proefverlof’ en ‘fpt-voorwaardelijke beëindiging’ geldt het volgende:

  • Als de patiënt buiten het fpc verblijft en er geen sprake is van een time-out, kunnen er geen verblijfsdagen geregistreerd worden door de fpc.

  • Wanneer de patiënt wordt teruggeplaatst binnen het fpc vanwege een time-out, mogen er wel verblijfsdagen geregistreerd worden. Tijdens de fase proefverlof gebeurt dat op een nieuw te openen DBBC ’TBS met proefverlof’ en tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging op een nieuw te openen DBBC met het zorgtype ’Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

 • 23. Elke verblijfsdag moet een unieke registratiedatum kennen. Het is dus niet toegestaan om aan het einde van de looptijd van de DBBC het totale aantal verblijfsdagen van meerdere opnameperiodes onder één code en datum te registreren.

Voor meer informatie zie onderdelen 3.1.4.18 – 3.1.4.23 Verblijf registreren in Bijlage I en Bijlage VIIDeelprestaties verblijf.

Categorie IV – Overige deelprestaties

Binnen de zorgcategorie overige deelprestaties wordt een onderscheid gemaakt tussen electroconvulsietherapie (ECT), ambulante Methadon verstrekking (AMV), forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) en dagbesteding.

 • 24. De overige deelprestaties ECT, AMV en fpt mogen alleen geregistreerd worden door behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBBC is opgenomen in de DBBC-beroepentabel.

 • 25. Bij ECT moet de behandelaar de tijd én het aantal behandelingen ECT registreren. Voor de exacte wijze van registreren van ECT zie 3.1.4.25 Electroconvulsietherapie in Bijlage I.

 • 26. Bij de verstrekking van Methadon aan ambulante patiënten moet de behandelaar de tijd én het aantal verstrekkingen van Methadon per kalendermaand registreren. Voor de exacte wijze van registreren van AMV zie 3.1.4.26 Ambulante verstrekking Methadon in Bijlage I.

 • 27. Op een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ en ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ mogen activiteiten geregistreerd worden die in verband staan met de begeleiding tijdens het fpt.

  De behandelaar moet steeds twee zaken registreren: de verrichting fpt (per dag) én de activiteiten en verrichtingen in het kader van fpt.

  Als er tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging een time-out optreedt, mogen geen verrichtingen fpt geregistreerd worden.

Voor meer informatie over de registratie vereisten van de overige deelprestaties zie onderdeel 3.1.4.24- 3.1.4.27 Overige deelprestaties in Bijlage I.

3.1.5. Sluiten

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het sluiten van de DBBC. De hoofdbehandelaar (of diegene die onder zijn of haar verantwoordelijkheid valt) controleert daarbij de volgende punten:

  • de DBBC is ingevuld conform deze regeling;

  • de DBBC bevat de juiste informatie;

  • de typering is juist en volledig ingevuld;

  • de diagnose is juist ingevuld7;

  • de GAF-score is ingevuld.

 • 2. Als één of meer van bovenstaande punten niet of niet juist is ingevoerd, mag de DBBC niet worden afgesloten.

 • 3. Er zijn verschillende redenen waarom een DBBC gesloten moet worden, met bijbehorende code voor de sluitreden. Zie het onderdeel 3.1.5.3 Afsluitredenen in Bijlage I.

3.1.6. Heropenen

[Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC kan worden heropend als blijkt dat de patiënt na het voortijdig sluiten van de DBBC opnieuw bij de zorgaanbieder in zorg komt voor dezelfde zorgvraag als waarvan sprake was bij de al afgesloten DBBC, én er op het moment dat de patiënt terugkomt nog geen 365 dagen zijn verstreken sinds het openen van de DBBC.

3.2. Bepalingen validatie

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een audit-trail mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om DBBC-registratie op juistheid te controleren.

 • 2. Zorgaanbieders zijn ten behoeve van de registratie en declaratie van DBBC’s gehouden om in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op te nemen. Het document ‘Toelichting validatieregels FZ ’ bevat de specificaties waaraan de validatiemodule moet voldoen. Dit document maakt integraal deel uit van deze regeling en is te downloaden van de website van de NZa (www.nza.nl). De validatiemodule dient zodanig te zijn ingericht dat uitsluitend DBBC’s in rekening kunnen worden gebracht die niet strijdig zijn met de inhoud van deze regeling.

 • 3. De zorgaanbieder hanteert de validatiemodule als instrument om de betrouwbaarheid van DBBC's te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verificatie geschiedt op basis van gegevens in bronbestanden.

3.3. Declaratiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling stelt voorschriften, voorwaarden of beperkingen met betrekking tot het declaratieproces in de forensische zorg.

Te declareren DBBC-tarief

 • 1. Voor het leveren van zorg aan een patiënt kan de zorgaanbieder een bij deze zorg behorend DBBC-tarief declareren indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • het gehele DBBC-traject is afgesloten overeenkomstig deze regeling;

  • de stappen die het DBBC-traject omvatten, te weten: openen, typeren, registreren, sluiten en valideren zijn volledig doorlopen;

  • de onder hierboven genoemde stappen, met uitzondering van valideren, vinden plaats door of onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar;

  • de DBBC bevat niet alleen indirecte tijd, met uitzondering van de DBBC met zorgtype forensisch psychiatrisch toezicht (fpt);

  • het aantal geleverde minuten direct patiëntgebonden tijd is geregistreerd op een dusdanige manier dat effectieve controle door de zorgverzekeraar en de NZa mogelijk is.

 • 2. Het DBBC-tarief kan in rekening worden gebracht voor alle DBBC’s die zijn afgesloten en zijn gevalideerd door de zorgaanbieder door middel van een validatiemodule. Het DBBC-tarief dat wordt gedeclareerd is het tarief dat van toepassing was op het moment van openen van de DBBC.

 • 3. Het DBBC-tarief wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Om voor bekostiging in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een forensische zorgtitel en een plaatsingsbesluit welke ten grondslag ligt aan de toekenning van forensische zorg. In geval van misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, conform artikel 96 van het Wetboek van Strafrecht, is geen sprake van een indicatiestelling FZ. Dan volstaat een Bevel Observatie getekend door de Rechter-commissaris als bekostigingsgrondslag.

Overige producten

 • 4. De overige producten hebben geen directe relatie met het DBBC-traject van een patiënt. De integrale tarieven voor de overige producten kunnen afzonderlijk gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. De forensische zorg kent één overig product, de Toeslag EVBG (extreem vlucht- en beheersgevaarlijk).

Voor meer informatie over OVP’s wordt verwezen naar de beleidsregel ‘prestaties en tarieven forensische zorg’.

Onderlinge dienstverlening DBBC

 • 5. Als er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerder heeft aangevraagd. Er mag door de uitvoerende zorgaanbieder geen DBBC gedeclareerd worden.

  Het is niet toegestaan om voor onderlinge dienstverlening in het kader van een DBBC, prestaties en tarieven ten aanzien van een ZZP of extramurale parameters in rekening te brengen. Voor meer informatie over onderlinge dienstverlening wordt verwezen naar de beleidsregel ‘prestaties en tarieven forensische zorg’.

3.4. Informatiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Elke factuur dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten als onderdeel van de prestatiebeschrijving:

 • 1. DBBC-traject startdatum

  Bij initiële DBBC’s is dit de datum waarop het eerste (direct of indirect) patiëntgebonden contact plaatsvindt. Bij vervolg DBBC’s is dit de startdatum van de vervolg DBBC.

 • 2. DBBC-traject einddatum

  Het DBBC-traject eindigt zodra de laatste activiteit (direct of indirect patiëntgebonden) voor een patiënt is geleverd of wanneer de forensische zorgtitel is afgelopen.

 • 3. Strafrechtelijke titel

  De forensische zorgtitel (strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek).

 • 4. Startdatum strafrechtelijke titel

  De datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek start, die ten grondslag ligt aan de geleverde FZ.

 • 5. Einddatum strafrechtelijke titel

  De werkelijke datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek, die ten grondslag ligt aan de geleverde FZ, is/wordt beëindigd. Deze datum dient verplicht te worden opgenomen als de datum bekend is. De datum kan in de toekomst liggen.

 • 6. DBBC-Declaratiecode

  De declaratiecode is de 6 cijferige code die gekoppeld is aan de productgroepen voor behandeling en de verblijfssoorten. De declaratiecode kan ook gekoppeld zijn aan een overig product. Aan de declaratiecode is het tarief gekoppeld. Het betreffende tarief staat in een tariefbeschikking.

 • 7. Gedeclareerde tarief

  Op de factuur wordt het afgesproken DBBC-tarief vermeld.

 • 8. AGB-code

  Voor instellingen: de AGB-instellingscode en – indien van toepassing de AGB zorgverlenerscode.

 • 9. DBBC-prestatiecode

  De specificatie van het geleverde zorgproduct. De DBBC-prestatiecode wordt afgeleid van de gevalideerde DBBC-dataset. Deze code bestaat uit 12 alfanumerieke posities, gevuld volgens vier 3-cijferige DBBC-componenten en in onderstaande volgorde:

  • zorgtype;

  • diagnoseclassificatie;

  • verblijf (altijd 000 omdat de deelprestaties verblijf apart vermeld worden);

  • productgroep voor behandeling van de DBBC-dataset.

 • 10. Strafrechtketennummer (SKN)

  Het strafrechtketennummer is van belang bij de betrouwbare vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen. Het SKN wordt bij de facturatie van FZ gemeld door zorgaanbieders bij de zorgverzekeraar. Op deze wijze kan de zorgverzekeraar controleren in hoeverre de zorg rechtmatig verleend is. De zorgaanbieder ontvangt het SKN van de indicerende/verwijzende organisatie.

 • 11. Plaatsingsbesluitnummer

  Het plaatsingsbesluitnummer is een uniek nummer dat aan het plaatsingsbesluit gekoppeld is. Dit nummer krijgt de zorgaanbieder van de plaatsende instantie. Het nummer is van belang om voor het ministerie van VenJ de keten tussen indicatie, plaatsing en geleverde zorg inzichtelijk te krijgen. Met het plaatsingsbesluitnummer kan het ministerie nagaan of de zorgaanbieder een verzoek tot zorg heeft ontvangen/gekregen.

 • 12. Verblijfssoorten

  De verblijfssoorten zijn opgebouwd uit een combinatie van de intensiteit van het verblijf en het niveau van beveiliging. Er zijn 7 verschillende verblijfsintensiteiten (A t/m G) en 4 beveiligingsniveaus (1 t/m 4). De verblijfssoorten worden per dag afgerekend en in combinatie met de productgroep voor behandeling afgerekend. Op de factuur wordt per type verblijfssoort het aantal dagen voor de betreffende verblijfssoort vermeld.

 • 13. Overige deelprestaties

  De volgende deelprestaties worden onderscheiden:

  • electroconvulsietherapie (ECT);

  • ambulante methadon verstrekking (AMV);

  • forensisch psychiatrisch toezicht (fpt);

  • dagbesteding.

4. ZZP’s en extramurale parameters FZ

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit hoofdstuk worden de registratie- en declaratiebepalingen van ZZP’s en extramurale parameters FZ in de forensische zorg beschreven. Deze prestaties gelden voor verblijf met begeleiding (ZZP-C), forensische zorg aan verstandelijk beperkten (ZZP-VG) en ambulante begeleiding (extramurale parameters FZ).

Met prestaties wordt in dit hoofdstuk bedoeld:

 • ZZP-C 1 t/m 6, inclusief of exclusief dagbesteding;

 • ZZP-VG 1 t/m 7; inclusief of exclusief dagbesteding;

 • Extramurale parameters FZ;

 • Onderlinge dienstverlening.

4.1. Algemene registratiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. De registratie van de prestaties en toeslagen in de administratie van de zorgaanbieder is volledig, juist en actueel.

 • 2. Indien sprake is van extramurale parameters FZ gedurende een deel van een uur, wordt het in rekening te brengen tarief naar evenredigheid berekend. Voor zover de zorgverzekeraar en zorgaanbieders geen bestendige gedragslijn hebben over de afronding van de geleverde prestatie, wordt de zorg afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

 • 3. De registratie van prestaties en toeslagen eindigt wanneer de patiënt niet langer verblijft in de instelling.

 • 4. In uitzondering op artikel 4.1.3 geldt dat de zorgaanbieder, in verband met het beschikbaar houden van de verblijfsplaats, gedurende de tijdelijke afwezigheid van de patiënt het ZZP mag blijven registreren dat ook geregistreerd wordt bij aanwezigheid. Voor registratie van afwezigheid geldt een maximum van 49 dagen per keer, tellend vanaf de eerste dag na vertrek van de instelling. In het geval van een ziekenhuisopname geldt een maximum van 7 dagen.

 • 5. Er kunnen niet meerdere ZZP’s voor één patiënt voor dezelfde datum worden geregistreerd.

 • 6. De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een audit-trail mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten altijd de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

4.2. Declaratiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. De zorgaanbieder declareert in geval van een ZZP de prestatie met het profiel dat overeenkomt met het profiel van de patiënt zoals beschreven in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’. De declaratie vindt plaats op patiëntniveau.

 • 2. De declaratieperiode voor de prestaties is een kalendermaand. Wanneer er een verandering in de zorgvraag van de patiënt optreedt, kan een andere (hoger of lager) ZZP worden gedeclareerd.

 • 3. De declaratie bestaat uit het aan de patiënt geleverde aantal ZZP dagen en eventuele toeslagen binnen de declaratieperiode, met inbegrip van het gestelde in 4.2.3.

 • 4. Zorgaanbieders declareren de prestaties voor zover deze daadwerkelijk zijn geleverd. Voor cliënten die zijn aangewezen op VG ZZP 1 t/m 7 of GGZ ZZP C 1t/m 6 geldt de volgende uitzondering in geval van afwezigheid. Gedurende tijdelijke afwezigheid van een cliënt declareert de zorgaanbieder tegen het afgesproken tarief dat tevens gedeclareerd wordt bij aanwezigheid in de instelling.

Onderlinge dienstverlening ZZP’s en extramurale parameters FZ

 • 5. Als er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgaanbieder de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd. Er mag door de uitvoerende zorgaanbieder geen ZZP en ook geen extramurale prestatie gedeclareerd worden. Het is niet toegestaan om voor onderlinge dienstverlening in het kader van een ZZP, prestaties en tarieven ten aanzien van een extramurale parameter of DBBC-zorg in rekening te brengen. Dit geldt ook andersom voor de DBBC’s of extramurale parameters.

Voor meer informatie over onderlinge dienstverlening wordt verwezen naar de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’.

4.3. Informatiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Elke factuur dient in ieder geval onderstaande gegevens te bevatten als onderdeel van de factuur voor ZZP’s en extramurale parameters FZ.

Strafrechtelijke titel

 • 1. De forensische zorgtitel (strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek).

Startdatum strafrechtelijke titel

 • 2. De datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek start, die ten grondslag ligt aan de geleverde FZ.

Einddatum strafrechtelijke titel

 • 3. De werkelijke datum waarop de strafrechtelijke titel, voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek, die ten grondslag ligt aan de geleverde FZ, is/wordt beëindigd. Deze datum dient verplicht te worden opgenomen als de datum bekend is. De datum kan in de toekomst liggen.

Gedeclareerde tarief

 • 4. Op de factuur wordt het afgesproken tarief vermeld.

AGB-code

 • 5. Voor instellingen: de AGB-instellingscode en – indien van toepassing- AGB zorgverlenerscode.

ZZP-code en/of code voor extramurale parameters

 • 6. De specificatie van de geleverde zorgprestatie. Het gaat hier om de in rekening te brengen ZZP’s GGZ. Het moet duidelijk zijn welk(e) ZZP’s GGZ gedeclareerd (prestatiecode) worden en in welk aantal.

Prestatiecode

 • 7. De specificatie van de geleverde ZZP of extramurale parameter FZ. Op basis van de prestatiecode is duidelijk welk(e) ZZP’s gedeclareerd worden. ZZP-C heeft geen aparte prestatiecode in de tariefbeschikking. ZZP-VG wel, eveneens voor NHC.

NHC-code

 • 8. Op basis van de deelprestatie voor verblijf in de DBBC-systematiek is een component voor de normatieve huisvestingscomponent (NHC) van toepassing.

Strafrechtketennummer (SKN)

 • 9. Het strafrechtketennummer is van belang bij de betrouwbare vaststelling van de identiteit van verdachten en veroordeelden in de strafrechtketen. Het SKN wordt bij de facturatie van FZ gemeld door zorgaanbieders bij de zorgverzekeraar. Op deze wijze kan de zorgverzekeraar controleren in hoeverre de zorg rechtmatig verleend is. De zorgaanbieder ontvangt het SKN van de indicerende/verwijzende organisatie.

Plaatsingsbesluitnummer

 • 10. Het plaatsingsbesluitnummer is een uniek nummer dat aan het plaatsingsbesluit gekoppeld is. Dit nummer krijgt de zorgaanbieder van de plaatsende instantie. Het nummer is van belang om voor het ministerie van VenJ de keten tussen indicatie, plaatsing en geleverde zorg inzichtelijk te krijgen. Met het plaatsingsbesluitnummer kan het ministerie nagaan of de zorgaanbieder een verzoek tot zorg heeft ontvangen/gekregen.

5. Intrekking oude regels

[Vervallen per 01-01-2017]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling worden de ‘Regeling DBBC’s FZ’, met kenmerk NR/FZ-0010, en ‘Regeling declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters’, met kenmerk NR/FZ-0011, ingetrokken.

De voorliggende regeling vervangt de reeds vastgestelde maar nog niet in werking getreden ‘Regeling DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters forensische zorg’ met kenmerk NR/FZ-0013.

6. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2017]

De ‘Regeling DBBC’s FZ’, met kenmerk NR/FZ-0010, en de ‘Regeling declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters, met kenmerk NR/FZ-0011, blijven van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold. Dit betekent dat voor overlopende DBBC’s (DBBC’s geopend in 2015 en doorlopend in 2016) de op het moment van opening van het DBBC-zorgproduct geldende nadere regels van toepassing zijn.

7. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ’Regeling DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters FZ’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage I. Toelichting op de nadere regel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze bijlage geeft een toelichting op de ‘Regeling DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters FZ’ en is als volgt opgebouwd:

 • Rol NZa in de forensische zorg;

 • Algemene toelichting forensische zorg;

 • Artikelsgewijze toelichting:

  • Artikel 1: reikwijdte;

  • Artikel 2: algemene bepalingen;

  • Artikel 3: DBBC’s;

  • Artikel 4: ZZP’s.

Rol NZa in de forensische zorg

[Vervallen per 01-01-2017]

Op grond van het Interimbesluit FZ is met ingang van 1 april 2012 de rol van de NZa ten aanzien van de FZ in strafrechtelijk kader veranderd. Waar de NZa voorheen alleen een adviserende rol had, heeft de NZa de rol als regulator en als onafhankelijke toezichthouder erbij gekregen. Met de inwerkintreding van de Wet Forensische Zorg zullen daarnaast de handhavende bevoegdheden van de NZa, welke zijn neergelegd in hoofdstuk 6 van de Wmg, op de forensische zorg van toepassing zijn.

Het ministerie van VenJ stelt zelf jaarlijks de zogenaamde 'Uitvoeringsregels FZ' vast. Hierin treft men een mix aan van beleid en algemeen verbindende voorschriften op het gehele terrein van de FZ. Voor een deel van dat beleidsterrein, met bijbehorende algemeen verbindende voorschriften, heeft – zoals reeds opgemerkt – de NZa sinds 1 april 2012 exclusieve bevoegdheden verworven. Niet uit te sluiten valt, dat de beleidsregels en nadere regels van de NZa overlap vertonen of tegenstrijdigheden bevatten ten opzichte van de Uitvoeringsregels FZ die door het ministerie van VenJ zijn vastgesteld. In gevallen waarin daadwerkelijk van tegenstrijdigheid sprake is, gaan de beleidsregels en nadere regels van de NZa vóór de Uitvoeringsregels FZ van het ministerie van VenJ. Ratio hierachter is, dat – indien zich een situatie van tegenstrijdigheid voordoet – in de 'Uitvoeringsregels FZ' beleid en/of algemeen verbindende voorschriften zijn opgenomen die betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor het ministerie van VenJ niet langer bevoegd is.

Algemene toelichting forensische zorg

[Vervallen per 01-01-2017]

Bekostiging van de forensische gezondheidszorg

[Vervallen per 01-01-2017]

Forensische zorg in strafrechtelijk kader vindt plaats op basis van indicatiestelling door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP/IFZ), de Reclassering of het Psycho Medisch Overleg (PMO, Gevangeniswezen). In de indicatiestelling wordt het recht van de patiënt op forensische zorg vastgelegd. De Divisie Forensische Zorg (DForZo) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) koopt deze zorg vooraf in bij zorgaanbieders.

Verantwoording/bekostiging zorg in DBBC’s

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor zorg in het kader van de behandeling van de patiënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DBBC-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten, op voorwaarde dat er een indicatie is voor deze zorg met behandeling. Ook de begeleidings- en dagbestedingsactiviteiten die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de behandeling, worden gerekend tot de DBBC-systematiek.

De zorgaanbieders verantwoorden de geleverde zorg door middel van de DBBC-registratie. De DBBC-systematiek geldt voor instellingen die aan volwassenen (of jongeren die volgens het volwassenenrecht zijn berecht) psychiatrische zorg, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg bieden als onderdeel van een straf.

Waar wordt forensische zorg verleend

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit vindt plaats in instellingen voor forensische zorg, in bijzondere locaties in het gevangeniswezen die forensische zorg in detentie leveren (Penitentiair Psychiatrische Centra, PPC), instellingen voor Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten (SGLVG)8, Forensisch Psychiatrisch Centra (FPC), Forensische Verslavingszorg, Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA) en Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK) waar zorg wordt geleverd binnen een strafrechtelijk kader.

Welke forensische zorg krijgt de patiënt

[Vervallen per 01-01-2017]

De strafrechtelijke titel en bijbehorend advies bepalen welke forensische zorg een patiënt zal ontvangen. Een advies over deze titel, bijbehorende zorg en beveiligingsniveau wordt op basis van een indicatiestelling bepaald. De indicatiestelling wordt onafhankelijk en objectief uitgevoerd, zodat het zorgaanbod afgestemd wordt op de zorgbehoefte van de patiënt. Na het afgeven van een indicatieadvies wordt met inachtneming van dit advies door het OM of de Rechtspraak een besluit genomen of de patiënt klinische zorg, ambulante zorg of beschermd wonen nodig heeft. De patiënt wordt geplaatst binnen een instelling9 om daar vervolgens zorg te ontvangen van de zorgaanbieder.

Bijlage 256386.png
Figuur 1 Proces plaatsing patiënt

DBBC's, ZZP’s en extramurale parameters

[Vervallen per 01-01-2017]

Naast de DBBC-systematiek wordt in de bekostiging van de forensische zorg ook gewerkt met ZorgZwaartePaketten (ZZP’s) en extramurale parameters. Of de DBBC-systematiek danwel de ZZP-bekostiging/extramurale parameters van toepassing is, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of behandeling onderdeel is van het zorgplan.

Specifieke zaken die niet geregistreerd kunnen worden op basis van de DBBC-systematiek zijn:

 • ambulante begeleiding (extramurale parameters);

 • verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP’s);

 • zorg aan verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek.

Zie ter illustratie Figuur 2 Bepaling DBBC-systematiek of ZZP/Extramurale parameters.

Begeleiding, al dan niet in combinatie met verblijf, die gericht is op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt, wordt tot de ZZP- dan wel extramurale bekostiging gerekend.

Ambulante behandeling kan aangeboden worden naast begeleiding (met of zonder verblijf). De ambulante behandeling wordt dan afgerekend in DBBC’s, de begeleiding in extramurale parameters (zonder verblijf) of in ZZP’s (met verblijf).

Bijlage 256387.png
Figuur 2 Bepaling DBBC-systematiek of ZZP/Extramurale parameters

Artikelsgewijze toelichting

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1.1: Deze regeling gaat over de DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters FZ en de regels die gelden voor het registreren van activiteiten en verrichtingen. De FZ in strafrechtelijk kader is van toepassing op vijf wetten: het Wetboek van strafrecht (Sr), het Wetboek van strafvordering (Sv), de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), de Penitentiaire Maatregel (PM) en de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

 • 1.1: met FZ wordt alle GGZ (waaronder verslavingszorg) en verstandelijk gehandicaptenzorg aan mensen met een strafrechtelijke titel bedoeld (exclusief jeugdstrafrecht). Er kan ook sprake zijn van FZ zonder strafrechtelijk kader. Hiermee wordt de zorg bedoeld die gegeven wordt voorafgaand aan een (mogelijke) veroordeling dan wel FZ die wordt gecontinueerd nadat de strafrechtelijke titel is vervallen. Deze vorm van zorg wordt met de enigszins verwarrende term ‘FZ zonder strafrechtelijk kader’ aangeduid en valt binnen de reguliere GGZ. Deze regeling heeft, conform artikel 2 van het Interimbesluit, uitsluitend betrekking op FZ in een strafrechtelijk kader.

Artikel 2. Algemene Bepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 2.2: De samenloop tussen DBBC’s en ZZP-C in de FZ wijkt af van de samenloop tussen DBC’s en ZZP-B in de curatieve GGZ. Dit wordt veroorzaakt doordat de ZZP-C is gericht op begeleiding zonder behandeling,en de ZZP-B gericht is op voortgezette behandeling met verblijf. In de forensische zorg is het toegestaan om tegelijkertijd een ambulante DBBC te registreren in combinatie met een ZZP.

Artikel 3. DBBC’s

[Vervallen per 01-01-2017]

Wat is een DBBC

DBBC staat voor Diagnose Behandeling Beveiliging Combinatie. Een DBBC omvat het traject tot maximaal 365 kalenderdagen dat een patiënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een fz-zorgaanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBBC vormt de basis voor de declaratie van de geleverde zorg in het kader van deze diagnose bij de verzekeraar (i.c. DForZo.

Waaruit bestaat een DBBC

Een DBBC in de fz is opgebouwd uit patiëntgerichte activiteiten, verblijfsdagen, dagbesteding en verrichtingen en de daaraan bestede tijd of aantallen. Afhankelijk van de set van activiteiten, verblijfsdagen, uren dagbesteding en verrichtingen en de tijd of aantallen die hieraan besteed zijn, wordt een aparte behandelprestatie, verblijfsprestatie en/of overige prestaties afgeleid. Aan de behandel- en verblijfsprestaties zijn tarieven verbonden. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa.

3.1.1. Registratie

[Vervallen per 01-01-2017]

De DBBC-systematiek in de fz werkt volgens een proces van registratie, validatie en afleiding.

 • Registratie

  Het registratieproces start op het moment dat een patiënt die in een forensische zorginstelling geplaatst is, bij de zorgbieder komt met een zorgvraag. Op dat moment worden meteen een zorgtraject en een DBBC geopend. Een zorgtraject volgt het zorgproces voor één primaire diagnose en kan bestaan uit een initiële DBBC, waarin de primaire diagnose is gesteld, en een onbeperkt aantal vervolg-DBBC's.

 • Validatie

  Als de DBBC is afgesloten volgt de validatie. Tijdens de validatie wordt de DBBC gecontroleerd op een volgens deze regeling goede en technisch volledige registratie.

 • Afleiding

  Na de validatie wordt via de afleiding bepaald in welke behandelprestatie/productgroep de DBBC terechtkomt. Vervolgens wordt de DBBC als onderdeel van de factuur naar de zorgverzekeraar gestuurd en worden daarnaast de DBBC-gegevens aan het DBC-informatiesysteem (DIS) geleverd.

  Bijlage 256388.png
  Figuur 3: Proces van registratie, validatie en afleiding

Vergelijking met de DBC-systematiek

Voor de fz gelden andere registratieregels dan voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Wel is de DBBC-systematiek zo goed mogelijk afgestemd op de DBC-systematiek van de ggz om de continuïteit van zorg in de zorgketen te verbeteren. Essentiële verschillen met de DBC-systematiek van de ggz zijn:

Indicatiestelling

In de fz vindt voorafgaand aan het zorgtraject een onafhankelijke indicatiestelling plaats. Dit is nodig om de zorgbehoefte en de beveiligingsnoodzaak vast te stellen. Daarnaast is deze indicatiestelling bepalend voor de plaatsing van patiënten bij zorgaanbieders.

Beveiligingsniveau

Een essentieel onderdeel van de fz is het beveiligingsniveau. De mate van en de kosten voor de beveiliging van de patiënt en de behandelomgeving worden in de productstructuur inzichtelijk gemaakt. Daarom is de extra ‘B’ van beveiliging in de naamgeving van de DBBC-systematiek toegevoegd.

Zorginkoop

De Divisie Forensische Zorg (DForZo), onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen, is verantwoordelijk voor de inkoop van fz in een strafrechtelijk kader en de plaatsing van volwassenen die deze zorg nodig hebben. In deze sector wordt DForZo gezien als zorgverzekeraar.10

3.1.2. Openen DBBC

[Vervallen per 01-01-2017]

Binnen de DBBC-systematiek wordt onderscheid gemaakt tussen de termen ‘zorgtraject’, ‘initiële DBBC’ en ‘vervolg-DBBC’.

Zorgtraject

Een DBBC maakt deel uit van een zorgtraject. Voordat een eerste DBBC geopend kan worden moet eerst een zorgtraject zijn gestart. De aanmeldingsdatum van de patiënt bepaalt de startdatum van het zorgtraject. Het vastleggen van de aanmeldingsdatum is verplicht volgens de minimale Dataset (MDS).

Een initiële DBBC, met eventueel één of meerdere vervolg-DBBC’s, vormen het zorgtraject. Dit omvat de totale zorg die wordt geleverd in het kader van de behandeling van één primaire diagnose.

Wie opent een zorgtraject

Een zorgtraject kan bijvoorbeeld geopend worden door het secretariaat, op het moment dat een patiënt wordt aangemeld.

Relatie tussen zorgtraject en DBBC

De startdatum van het zorgtraject kan hetzelfde zijn als de openingsdatum van de initiële DBBC, maar dit hoeft niet. De DBBC wordt namelijk pas geopend wanneer de eerste patiëntgebonden activiteit met een behandelaar plaatsvindt.

3.1.2.1. Wie opent een DBBC

[Vervallen per 01-01-2017]

Het openen van een DBBC is een administratieve handeling. Iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdhandelaar kan een DBBC openen.11

Bijlage 256389.png
Figuur 4 Zorgtraject en DBBC's

3.1.2.2. Openingsdatum DBBC

[Vervallen per 01-01-2017]

Na plaatsing van de patiënt kan de hoofdbehandelaar starten met het openen van een DBBC. Bij het openen van een DBBC moet een openingsdatum vermeld worden. Dit is verplicht volgens de Minimale Dataset (MDS). De openingsdatum is altijd gelijk aan de datum waarop de eerst(volgende) directe of indirecte patiëntgebonden activiteit plaatsvindt.

3.1.2.3. Initiële DBBC

[Vervallen per 01-01-2017]

Een initiële DBBC is de DBBC die wordt geopend voor een eerste of nieuwe primaire zorgvraag van een patiënt. De initiële DBBC is altijd de eerste DBBC binnen een zorgtraject.

Wanneer een initiële DBBC openen:

 • Als een nieuwe patiënt zich aanmeldt.

  Let op:

  • Beschikt een zorgaanbieder over meerdere locaties en verandert een patiënt van locatie maar niet van primaire diagnose, dan is er géén sprake van een nieuwe patiënt. De hoofdbehandelaar op de andere locatie mag dan geen initiële DBBC openen. Alle geboden zorg op de andere locatie voor dezelfde primaire diagnose moet op de al geopende DBBC worden geregistreerd.

  • Bij overplaatsing van een patiënt gedurende het fpt is er te allen tijde sprake van een nieuwe patiënt. De zorgaanbieder waarnaar de patiënt overgeplaatst wordt, opent in deze situatie dus een initiële DBBC met het zorgtype fpt proefverlof (144) of fpt voorwaardelijke beëindiging (145).

 • Als een bekende patiënt voor een andere primaire diagnose in zorg komt dan de diagnose waarvoor de patiënt al in behandeling is. Dit geldt ook als de strafrechtelijke titel gelijk blijft.

  Let op:

  Er kan sprake zijn van parallelle of seriële zorgtrajecten. De voorwaarden daarvoor staan vermeld in en een nadere toelichting is te vinden in het onderdeel 3.1.3.9 Omgaan met meerdere primaire diagnoses in deze bijlage.

 • Als de strafrechtelijke titel verandert.

  Als van een bekende patiënt de strafrechtelijke titel van een patiënt verandert, is er sprake van een nieuw indicatie- en plaatsingsbesluit en wordt een initiële DBBC geopend voor de nieuwe strafrechtelijke titel. De hoofdbehandelaar sluit de DBBC en opent een initiële DBBC voor de nieuwe strafrechtelijke titel.

 • Als een strafrechtelijke titel wordt opgelegd.

  Wanneer een bekende patiënt in zorg is in het kader van een voorgenomen indicatiestelling en hij een strafrechtelijke titel opgelegd krijgt, sluit de hoofdbehandelaar de DBBC met het zorgtype ‘Voorgenomen indicatiestelling’. Vervolgens opent hij een nieuwe initiële DBBC met één van de 21 strafrechtelijke titels.

  Bijlage 256390.png
  Figuur 5 Situaties waarin een initiële DBBC moet worden geopend

3.1.2.4 en 3.1.2.5. Vervolg-DBBC

[Vervallen per 01-01-2017]

Een vervolg-DBBC is een DBBC die volgt op een initiële DBBC of een voorgaande vervolg-DBBC. Een vervolg-DBBC heeft altijd precies dezelfde primaire diagnose als de eerder afgesloten initiële DBBC of vervolg-DBBC.

Wanneer een vervolg-DBBC openen

Bij het openen van een vervolg-DBBC is altijd sprake van een bekende patiënt en precies dezelfde primaire diagnose. Een vervolg-DBBC valt altijd onder hetzelfde zorgtraject waaronder de bijbehorende initiële DBBC en eventuele eerdere vervolg-DBBC’s vallen.

Let op: Bij een vervolg-DBBC mag de primaire diagnose niet verschillen van de primaire diagnose van de vorige (initiële of vervolg-) DBC. Dit houdt ook in dat als de primaire diagnose in dezelfde hoofdgroep valt als bij de voorgaande DBBC, maar niet precies hetzelfde is, een initiële DBC geopend moet worden voor het behandelen van de nieuwe diagnose.

In de volgende situaties wordt een vervolg-DBBC geopend:

 • De lopende DBBC staat 365 dagen open.

  Als een (initiële of vervolg-) DBBC 365 dagen open staat en de behandeling is nog niet afgerond, sluit de hoofdbehandelaar de lopende DBBC. De openingsdatum van de vervolg-DBBC is de dag waarop de eerstvolgende patiëntgebonden activiteit plaatsvindt.

 • In verband met overgang naar forensisch psychiatrisch toezicht (fpt).

  Er kan sprake zijn van een forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) in de fasen transmuraal verlof, proefverlof en voorwaardelijke beëindiging. Specifieke activiteiten en verrichtingen worden tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging door een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) uitgevoerd. Deze activiteiten en verrichtingen moeten geregistreerd worden op een vervolg-DBBC met het zorgtype fpt. Als een patiënt tijdelijk wordt teruggeplaatst in een fpc, wordt gesproken van een time-out. Zie ook Figuur 4 Zorgtraject en DBBC's en Figuur 5 Situaties waarin een initiële DBBC moet worden geopend.

  • a. Als een patiënt overgaat naar de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging

   In dat geval wordt de voorgaande (vervolg)-DBBC gesloten (ook als de 365-dagen grens nog niet bereikt is). Als afsluitreden moet worden gekozen voor ‘afsluiten DBBC vanwege openen vervolg-DBBC’ (afsluitreden 4). Eén dag na sluiting van deze DBBC wordt een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ geopend. Wanneer de behandeling na 365 dagen na openingsdatum van de DBBC met zorgtype fpt voortgezet wordt, wordt opnieuw een vervolg-DBBC met zorgtype fpt geopend.

  • b. Bij time-out tijdens fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging

   Het kan zijn dat de patiënt tijdens het fpt met zorgtype ‘proefverlof’ of ‘voorwaardelijke beëindiging’ in een time-out terechtkomt.

   In dat geval moet de DBBC met zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ worden gesloten met reden ‘afsluiting time-out’ (afsluitreden 8). Aansluitend wordt in hetzelfde zorgtraject een nieuwe vervolg-DBBC geopend. Tijdens de fase proefverlof heeft deze het zorgtype ‘TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)’ en tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging het zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)’.

Let op:

Bij een vervolg-DBBC mag de primaire diagnose niet verschillen van de primaire diagnose van de vorige (initiële of vervolg-) DBBC. Dit houdt ook in dat als de primaire diagnose in dezelfde hoofdgroep valt als bij de voorgaande DBBC maar niet precies hetzelfde is, een initiële DBBC geopend moet worden voor het behandelen van de nieuwe diagnose.

Bijlage 256391.png
Figuur 6 Fpt tijdens fase proefverlof
Bijlage 256392.png
Figuur 7 Fpt tijdens fase voorwaardelijke beëindiging
Bijlage 256393.png
Figuur 8 Situaties waarin een vervolg-DBBC kan worden geopend

Wanneer een DBBC heropenen

Een afgesloten DBBC mag worden heropend. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de patiënt bij dezelfde zorgaanbieder terug in zorg komt voor dezelfde zorgvraag als waarvan sprake was in de afgesloten DBBC, en er zijn nog geen 365 dagen verstreken sinds de openingsdatum van die afgesloten DBBC.

3.1.3. Typeren

[Vervallen per 01-01-2017]

Het typeren van een DBBC bestaat uit verschillende onderdelen: het vastleggen van de identificatiegegevens van de patiënt, het vastleggen van het zorgtype, het vastleggen van de aard en mate van gevaar, het vastleggen van de aard van het delict en het vastleggen van de (primaire) diagnose van de patiënt.

3.1.3.1. Wie typeert

[Vervallen per 01-01-2017]

De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor het juist invullen van de volledige typering. Alleen de hoofdbehandelaar mag typeren.

Uitsluitend zorgverleners met een beroep dat is opgenomen in het BIG-register12, waarvan het beroep is opgenomen op de DBBC-beroepentabel en die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te classificeren volgens de systematiek van de DSM-IV-TR, kunnen als hoofdbehandelaar worden aangemerkt.

De hoofdbehandelaar is uiteindelijk verantwoordelijk voor het juist invullen van de volledige typering. Met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en bovenstaande eisen, mag elke instelling zelf bepalen wie als hoofdbehandelaar wordt aangewezen.

Wanneer typeren

De DBBC moet bij het sluiten volledig en juist getypeerd zijn. Bij voorkeur typeert de hoofdbehandelaar de DBBC binnen een maand na opening.

Let op:

 • De elementen zorgtype en aard delict worden éénmalig aan het begin van het zorgtraject door de hoofdbehandelaar vastgelegd.

 • De elementen diagnose en aard en mate van gevaar worden door de hoofdbehandelaar ingevuld en kunnen indien gewenst gedurende de looptijd van de (initiële) DBBC gewijzigd worden. Bij het wijzigen van de gevaartypering wordt de datum vastgelegd waarop de wijziging heeft plaatsgevonden.

 • Wanneer het zorgtype ‘Verdiepingsdiagnostiek’ (146) wordt gekozen, kan de DBBC worden afgesloten zonder registratie van aard delict en/of diagnoseclassificatie.

3.1.3.2. Vastleggen identificatiegegevens

[Vervallen per 01-01-2017]

Het eerste onderdeel van de typering is het vastleggen van de identificatiegegevens van de patiënt. Welke gegevens de zorgaanbieder in ieder geval moet invullen bij de identificatiegegevens van een patiënt, is gebaseerd op de Minimale Dataset (MDS). Dit zijn de volgende gegevens:

 • naam patiënt;

 • geboortedatum;

 • geslacht;

 • patiëntnummer;

 • strafrechtsketennummer (SKN)13;

 • circuit;

 • startdatum DBBC;

 • einddatum DBBC;

 • startdatum strafrechtelijke titel;

 • einddatum strafrechtelijke titel.

3.1.3.3. Vastleggen zorgtype

[Vervallen per 01-01-2017]

Het tweede onderdeel van de typering is het vastleggen van de aanleiding tot forensische zorg. Dit heet het zorgtype. Het zorgtype beschrijft de reden van het (eerste) contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt.

De aanleiding tot de zorg kan zijn dat een patiënt een strafrechtelijke titel heeft of dat er sprake is van een voorgenomen indicatiestelling, fpt of verdiepingsdiagnostiek.

Welk zorgtype gebruiken

Er zijn verschillende zorgtypen (codes) voor initiële en vervolg-DBBC’s.

Een uitgebreide beschrijving inclusief de te gebruiken codes is te vinden in Bijlage IIZorgtypen.

3.1.3.5. Vastleggen aard en mate van gevaar

[Vervallen per 01-01-2017]

Het derde onderdeel van de typering is het vastleggen van de aard van het gevaar en de mate waarin de patiënt een gevaar vormt. Dit gevaar wordt in drie categorieën getypeerd:

 • 1. Acuut fysiek gevaar

  Hierbij geeft de hoofdbehandelaar aan in welke mate de patiënt een fysiek gevaar vormt voor zijn omgeving en/of voor zichzelf. Het gaat hier om het gevaar van de patiënt in de behandelsetting gedurende het afgelopen jaar. Als de patiënt korter dan een jaar in de instelling verblijft, gaat het om het gevaar van de patiënt in de behandelsetting sinds opname. De hoofdbehandelaar baseert de mate van gevaar op de eventuele incidenten die zich in het afgelopen jaar/sinds opname hebben voorgedaan. De mate van acuut fysiek gevaar is onderverdeeld in de volgende categorieën:

  Voorbeelden van incidenten zijn:

  • De patiënt heeft een gevaar gevormd voor een ander;

  • De patiënt heeft zichzelf of een ander daadwerkelijk schade berokkend;

  • De patiënt is gesepareerd geweest.

  De categorieën voor de mate van fysiek gevaar zijn:

  • Geen risico: geen dreiging aanwezig;

  • Laag risico: verbale dreiging;

  • Matig risico: één (fysiek) incident en eventueel verbale dreiging;

  • Hoog risico: meerdere incidenten dan wel één ernstig incident waarbij schade aan het slachtoffer of de patiënt zelf is berokkend.

 • 2. Vluchtgevaar

  Hier geeft de hoofdbehandelaar aan in welke mate de patiënt, die klinisch is opgenomen, ontsnappingspogingen heeft voorbereid en/of heeft ondernomen. De hoofdbehandelaar gebruikt hiervoor alle hem bekende informatie die hij relevant acht, ook als die ver in het verleden ligt. De mate van vluchtgevaar dient alleen te worden beoordeeld indien de patiënt klinisch wordt behandeld.

  De mate van vluchtgevaar is onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Geen risico: patiënt heeft geen poging tot ontvluchting ondernomen;

  • Laag risico: patiënt heeft in het verleden voorbereidingen getroffen voor een vluchtpoging, zonder een daadwerkelijke poging te doen;

  • Matig risico: patiënt heeft in het verleden daadwerkelijk een vluchtpoging ondernomen;

  • Hoog risico: patiënt is er in het verleden in geslaagd te ontsnappen;

  • Niet van toepassing: patiënt wordt ambulant behandeld.

 • 3. Recidivegevaar

  Het gaat hierbij om het gevaar wanneer de patiënt zich op dit moment in de maatschappij zou begeven. Hiervoor dient de hoofdbehandelaar gebruik te maken van één van de volgende risicotaxatie-instrumenten: HKT-30, HCR-20 of SVR-20. Wanneer voor de patiënt risicotaxatie(s) gedaan zijn in het kader van verlofbewegingen, kan informatie uit die risicotaxatie(s) gebruikt worden voor het classificeren van het recidivegevaar. De categorieën voor recidivegevaar zijn:

  Voor het classificeren van de mate van recidivegevaar maakt de hoofdbehandelaar gebruik van de score op een risicotaxatie-instrument, bijvoorbeeld:

  • HKT-30;

  • HCR-20;

  • SVR-20.

  De categorieën voor recidivegevaar zijn:

  • geen/laag risico;

  • matig risico;

  • hoog risico;

  • onbekend.

  Let op: De categorie ‘Onbekend’ wordt gebruikt wanneer de hoofdbehandelaar geen uitspraak kan doen over de mate van het recidivegevaar, omdat de patiënt nog niet veroordeeld is (preventieve fase).

3.1.3.6. Vastleggen aard delict

[Vervallen per 01-01-2017]

Het vierde onderdeel van de typering is het vastleggen van de aard van het delict. De classificatie van de aard delict gebeurt aan de hand van tien clusters die zijn benoemd in het BooG-instrument.14 Deze clusters staan weergegeven in Tabel 1.

Het is mogelijk om meer dan één aard delict te registreren. Bij het typeren van een aard delict wordt geen onderscheid gemaakt tussen een poging tot het delict en het daadwerkelijk plegen van het delict.

Tabel 1: Delictclassificatie (delicten volgens het BooG-instrument)

Cluster

Omschrijving delict

0: Preventief gehecht, Voorgenomen indicatiestelling1

– Er is geen definitieve uitspraak

1: Opium

– Opiumdelict

2: Licht geweld

– Belediging groep

– Aanzetten tot discriminatie

– Grafschennis

– Wederspannigheid

– Valse aangifte

– Smaadschrift

– Mishandeling

– Vernieling

3: Vermogen & Profijt

– Schuldheling

– Omkopen ambtenaar

– Verduistering

– Oplichting

– Flessentrekkerij

– Onttrekken goederen aan beslag

– Diefstal

– Verduistering in dienstbetrekking

– Heling

– Verduistering door voogd o.d.

– Gewoonteheling

– Omkopen rechter

– Fraude

– Diefstal met braak/in vereniging

– Mensenhandel

– Deelname misdadige organisatie

– Valsmunterij

– Uitgeven vals geld

– Verontreinigen lucht en bodem

4: Midden geweld

– Bedreiging

– Belaging

– Hulp bij zelfdoding

– Mishandeling met voorbedachten rade

– Wapenbezit

– Intimidatie

– Openlijke geweldpleging

– Opruiing

– Onttrekking minderjarige aan het gezag

5: Vermogen met geweld

– Diefstal met geweld

– Afpersing

6: Zwaar geweld

– Vrijheidsberoving

– Zware mishandeling

– Zware mishandeling voorbedachten rade

– Gijzeling

7: Zeden

– Kinderporno

– Verleiding minderjarige tot ontucht

– Ontucht met misbruik van gezag

– Ontucht met een wilsonbekwame

– Gemeenschap <16 jaar

– Aanranding

– Gemeenschap met wilsonbekwame

– Gemeenschap < 12 jaar

– Verkrachting

8: Leven

– Kinderdoodslag

– Kindermoord

– Doodslag

9: Brand & Drinkwater

– Brandstichting

– Vergiftigen van drinkwater

10: Leven extra

– Doodslag gecombineerd met een ander delict

– Moord

1Dit cluster komt niet voor in BooG, maar is toegevoegd aangezien de aard van het delict voor de DBBC registratie nog niet altijd bekend is.

3.1.3.7. Vastleggen diagnose van de patiënt

[Vervallen per 01-01-2017]

Het vijfde onderdeel van de typering is het vastleggen van de diagnose van de patiënt. De diagnoseclassificatie in de DBBC-systematiek sluit aan bij de regels die gelden voor het gebruik van de DSM-IV-TR. De hoofdbehandelaar registreert de diagnose met behulp van de diagnosetabel die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. De diagnose moet geregistreerd worden op vijf assen.

As 1: Klinische stoornissen

Op As 1 kunnen één of meerdere stoornissen worden geselecteerd volgens de diagnosetabel. Tabel 2 laat tevens zien hoe de hoofdgroepen van de diagnosetabel volgen uit de hoofdgroepen van de DSM-IV-TR.

 • Op As 1 is de diagnose 799.9 ‘Diagnose/aandoening uitgesteld’ niet toegestaan.

 • Registreer V71.09 ‘Geen diagnose of aandoening op As 1 aanwezig’ als er geen As 1-stoornis bij de betreffende patiënt aanwezig is.

 • De diagnosetypering van seksueel misbruik van een kind voor slachtoffers is 995.53 en voor daders V61.21.

Tabel 2: As 1 Klinische stoornissen

As 1 Klinische stoornissen

DSM IV-TR

Diagnosetabel

Stoornissen in de kindertijd

Stoornissen in de kindertijd

Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen

Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Restgroep diagnoses

Aan een middel gebonden stoornissen

Aan een middel gebonden stoornissen

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Stemmingsstoornissen

Restgroep diagnoses

Angststoornissen

Restgroep diagnoses

Somatoforme stoornis

Restgroep diagnoses

Nagebootste stoornissen

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

Restgroep diagnoses

Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen

Seksuele stoornissen

Eetstoornissen

Restgroep diagnoses

Slaapstoornissen

Restgroep diagnoses

Stoornissen in de impulsbeheersing

Stoornissen in de impulsbeheersing

Aanpassingsstoornissen

Restgroep diagnoses

Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn

Restgroep diagnoses

Problemen in verband met misbruik of verwaarlozing

As 2: Persoonlijkheidsstoornissen

Op As 2 kunnen één of meerdere stoornissen worden geselecteerd volgens de diagnosetabel. Geef per stoornis aan of de stoornis aanwezig is of dat er trekken van deze stoornis aanwezig zijn. Naast de registratie van de persoonlijkheidsstoornissen kan maximaal één code voor zwakzinnigheid of zwakbegaafdheid worden geregistreerd. Tabel 3 laat zien hoe de hoofdgroepen van de diagnosetabel volgen uit de hoofdgroepen van de DSM-IV-TR.

Let op:

 • Per persoonlijkheidsstoornis sluiten de antwoordmogelijkheden ‘aanwezig’ en ‘trekken van’ elkaar uit.

 • Op As 2 kunt u wel kiezen voor de code 799.9 ‘Diagnose/aandoening uitgesteld’, maar deze kan nooit de primaire diagnose van de DBBC zijn.

 • Registreer V71.09 ‘Geen diagnose of aandoening op As 2 aanwezig’ als er geen As 2-stoornis bij de betreffende patiënt aanwezig is.

Tabel 3: As 2 Persoonlijkheidsstoornissen

As 2 Persoonlijkheidsstoornissen

DSM IV-TR

Diagnosetabel

Zwakzinnigheid (Stoornissen in de kindertijd)

– Lichte zwakzinnigheid

– Matige zwakzinnigheid

– Ernstige zwakzinnigheid

– Diepe zwakzinnigheid

– Zwakzinnigheid, ernst niet gespecificeerd

Restgroep diagnoses

Persoonlijkheidsstoornissen

– Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

– Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

– Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

– Antisociale persoonlijkheidsstoornis

– Borderline persoonlijkheidsstoornis

– Theatrale persoonlijkheidsstoornis

– Narcistische persoonlijkheidsstoornis

– Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

– Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

– Obsessieve – compulsieve persoonlijkheidsstoornis

– Persoonlijkheidsstoornis NAO

– Uitgesteld/geen persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornissen

Zwakbegaafdheid (bijkomende problemen die een reden voor zorg kunnen zijn)

Restgroep diagnoses

As 3: Somatische aandoeningen

Registreer alleen de somatische aandoening die een directe relatie heeft met de As 1- of As 2-stoornis (bijvoorbeeld: delirium door een somatische aandoening).

De registratie van somatische aandoeningen is in de DBBC-systematiek beperkt tot drie niveaus:

 • 1. ‘Geen of geen relevante diagnose op As 3’ als er geen somatische aandoening aanwezig is of als de somatische aandoening geen consequenties heeft voor de behandeling van de patiënt.

 • 2. ‘Diagnose op As 3 enkelvoudig’ als er sprake is van een somatische aandoening die beperkte consequenties heeft. Doe dit dus alleen als deze aandoening naar verwachting zorgverzwarend is voor de behandeling van de primaire diagnose.

 • 3. ‘Diagnose op As 3 complex’ als er sprake is van een somatische aandoening die veel consequenties heeft dan wel zorgverzwarend werkt voor de behandeling van de As 1- of As 2-stoornis. Van complex is bijvoorbeeld sprake als:

  • een medisch specialistische behandeling door een andere medisch specialist dan de psychiater noodzakelijk is;

  • aanvullende zorg gericht op de somatische aandoening of als gevolg van de somatische aandoening noodzakelijk is. Bijvoorbeeld in geval van doofheid;

  • er een specifieke behandelafdeling (PAAZ, PUK, PMU/GAPZ/GAAZ) nodig is om zorg te kunnen bieden;

  • er sprake is van bepaalde specifieke ziektebeelden, zoals ziekte van Alzheimer of Hypothyreoïdie.

De hoofdbehandelaar beoordeelt of er sprake is van enkelvoudig of complex. In Tabel 4 staan de omschrijvingen van de somatische aandoeningen die op As 3 van de diagnosetabel geselecteerd kunnen worden.

Tabel 4: As 3 Somatische aandoeningen

As 3 Somatische aandoeningen

Diagnosetabel

Bijzonderheden

Diagnose op As3, complex

Registreer alleen de somatische diagnoses die een directe relatie hebben met de As 1- of As 2-stoornis

Diagnose op As3 enkelvoudig

Geen of geen relevante diagnose op As3

As 4: Psychosociale factoren en omgevingsfactoren

Op As 4 worden psychosociale factoren en omgevingsfactoren vastgelegd die een duidelijk zorgverzwarende factor vormen bij de behandeling van de primaire diagnose. Registreer ‘diagnose of aandoening niet aanwezig’ als er geen As 4-factor aanwezig is. Tabel 5 geeft deze factoren weer.

Tabel 5: As 4 Psychosociale factoren en omgevingsfactoren

As 4 Psychosociale factoren en omgevingsfactoren

Factoren

Bijzonderheden

Problemen binnen de primaire steungroep

Deze psychosociale factoren en omgevingsfactoren mogen alleen vastgesteld worden als ze duidelijk zorgverzwarend werken.

Problemen verbonden aan de sociale omgeving

Studie/scholingsproblemen

Werkproblemen

Woonproblemen

Financiële problemen

Problemen met de toegankelijkheid van gezondheidsdiensten

Problemen met justitie/politie of met de misdaad

Andere psychosociale en omgevingsproblemen

Geen diagnose/factor op As 4 aanwezig

Als er geen psychosociale factoren aanwezig zijn of wanneer deze geen consequenties hebben voor de behandeling van de primaire diagnose, dient deze code geregistreerd te worden.

As 5: GAF-score

Ten slotte registreert de hoofdbehandelaar op As 5 de Global Assessment of Functioning-score (GAF-score) driemaal:

Bij openen (tweemaal):

 • De hoogste GAF-score van de voorgaande 365 dagen. Is er geen eerdere GAF-score? Registreer dan de GAF-score bij het begin van de behandeling of maak een inschatting van de hoogste GAF-score van het afgelopen jaar.

 • De GAF-score op het moment van openen van de DBBC.

Bij sluiten: de GAF-score op de einddatum van de DBBC.

De verdeling van de GAF-scores zoals deze wordt gebruikt in de DBBC-systematiek is weergegeven in Tabel 6.

Tabel 6: As 5 GAF-score

As 5: GAF-score

GAF

GAF score 1–10

GAF score 11–20

GAF score 21–30

GAF score 31–40

GAF score 41–50

GAF score 51–60

GAF score 61–70

GAF score 71–80

GAF score 81–90

GAF score 91–100

3.1.3.8. Registreren primaire diagnose

[Vervallen per 01-01-2017]

Nadat de diagnose op alle assen is geregistreerd, kan worden aangegeven wat de primaire diagnose is. De primaire diagnose is de belangrijkste reden voor de behandeling. Deze is gekoppeld aan het zorgtraject. Alleen een diagnose op As 1 of As 2 kan worden geselecteerd als primaire diagnose. Wanneer de primaire diagnose van een openstaande initiële DBBC wijzigt en de nieuwe primaire diagnose valt in een andere hoofdgroep, dan moeten het zorgtraject en bijbehorende DBBC worden gesloten en wordt opnieuw een initiële DBBC geopend.

Let op:

 • De primaire diagnose kan niet een van de volgende codes zijn: ‘799.9 Diagnose/aandoening uitgesteld’ of ‘V71.09 Geen diagnose of aandoening op As 2 aanwezig’.

 • Als er bij een diagnose op As 2 ‘Trekken van ..’ wordt gescoord, kan deze wel dienen als primaire diagnose.

 • De eventuele code op As 2 voor zwakzinnigheid of zwakbegaafdheid kan niet als primaire diagnose geregistreerd worden (hieronder vallen ook de codes voor stoornissen in de kindertijd op As 2).

 • V-codes kunnen als primaire diagnose gekozen worden.

Wijzigen diagnose bij lopende DBBC

 • Een vervolg-DBBC heeft altijd precies dezelfde primaire diagnose als de voorgaande (initiële) DBBC. Deze diagnose kan niet worden aangepast.

 • Dit betekent dat als de primaire diagnose in dezelfde hoofdgroep valt als bij de voorgaande DBBC, maar niet precies hetzelfde is, een initiële DBBC geopend moet worden voor het behandelen van de nieuwe diagnose.

 • Als de primaire diagnose van een openstaande initiële DBBC wijzigt wordt de diagnose van die initiële DBBC aangepast. Er wordt dus géén nieuwe initiële DBBC (en geen nieuw zorgtraject) geopend. Dit geldt zowel bij wijzigingen naar een diagnose binnen dezelfde hoofdgroep als naar een diagnose in een andere hoofdgroep.

3.1.3.9. Omgaan met meerdere primaire diagnoses

[Vervallen per 01-01-2017]

Het is mogelijk dat bij een patiënt meerdere (primaire) diagnoses worden vastgesteld. Afhankelijk van hoe de diagnoses zich tot elkaar verhouden kan worden gekozen voor parallelle of opeenvolgende zorgtrajecten.

 • a. Parallelle zorgtrajecten

  Er is sprake parallelle zorgtrajecten als de hoofdbehandelaar meerdere initiële DBBC’s en bijbehorende zorgtrajecten opent. Parallelle zorgtrajecten kunnen worden geregistreerd als er sprake is van meerdere primaire diagnoses waarvoor gelijktijdig substantieel verschillende behandelingen moeten worden ingezet. De hoofdbehandelaar moet het openen van parallelle zorgtrajecten op dat punt ook kunnen verantwoorden.

  Tabel 7 Mogelijke parallelle diagnosehoofdgroepen

  Parallelliteit FZ: hoofdgroepen

  001

  Stoornissen in de kindertijd

  002

  Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

  003

  Problemen ivm misbruik of verwaarlozing

  004

  Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen

  005

  Psychische stoornissen door een somatische aandoening

  006

  Stemmingsstoornissen

  007

  Angststoornissen

  008

  Somatoforme stoornissen

  009

  Nagebootste stoornissen

  010

  Dissociatieve stoornissen

  011

  Eetstoornissen

  012

  Slaapstoornissen

  013

  Stoornissen in de impulsbeheersing

  014

  Aanpassingsstoornissen

  015

  Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn

  016

  Bijkomende codes/geen diagnose

  017

  Zwakzinnigheid (Stoornissen in de kindertijd)

  018

  Zwakbegaafdheid (Bijkomende problemen die een reden voor zorg kunnen zijn)

  019

  Bijkomende codes/geen diagnose

  020

  Seksuele stoornissen

  021

  Stoornissen in de impulsbeheersing

  022

  Aan een middel gebonden stoornissen

  023

  Persoonlijkheidsstoornissen

  Parallelle zorgtrajecten mogen niet in eenzelfde diagnosehoofdgroep vallen. Zie hiervoor ook artikel 3.1.3.9 van deze regeling. Onder diagnosehoofdgroep verstaan we een combinatie tussen de hoofdgroepen zoals deze in de DSM-IV-TR worden aangeduid, en de diagnosehoofdgroepen zoals opgenomen in de prestatiecode. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke hoofdgroepen ontstaan wanneer deze combinatie tussen DMS-IV-TR en de prestatiecode wordt gemaakt. In totaal zijn er voor de FZ 23 hoofdgroepen.

  Voorwaarden parallelle zorgtrajecten:

  • Een patiënt kan binnen één instelling maximaal drie openstaande zorgtrajecten hebben.

  • Bij initiële parallelle DBBC’s en bijbehorende zorgtrajecten is het een voorwaarde dat de primaire diagnoses een verschillende parallelliteitscode kennen. Zie Tabel 7.

  Een uitzondering geldt als ambulante behandeling gelijktijdig met proefverlof of voorwaardelijke beëindiging wordt ingezet:

  In het geval van forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) en een gelijktijdig openstaand regulier zorgtraject, is het niet nodig dat de primaire diagnose van beide zorgtrajecten verschilt. Tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging kan gelijktijdig met het fpt of een time-out tijdens het fpt ook ambulante behandeling plaatsvinden. Hiervoor worden een apart zorgtraject en initiële DBBC geopend met het zorgtype ‘TBS met proefverlof’ (tijdens de fase proefverlof) of zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’ (tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging).

  Bijlage 256394.png
  Figuur 9: Parallelle zorgtrajecten
 • b. Seriële (opeenvolgende) zorgtrajecten

  Er kan sprake zijn van verschillende diagnoses waarvan één diagnose het meest dringend is (comorbiditeit). Er is dan sprake van één primaire diagnose en meerdere nevendiagnoses. In een dergelijke situatie opent de hoofdbehandelaar eerst een initiële DBBC en een zorgtraject voor de primaire diagnose. Als de patiënt voor de primaire diagnose is uitbehandeld, sluit de hoofdbehandelaar het zorgtraject en opent een nieuwe initiële DBBC en een nieuw zorgtraject, waarbij de eerdere nevendiagnose de nieuwe primaire diagnose wordt. We spreken dan van opeenvolgende zorgtrajecten. Deze vorm van opeenvolgend behandelen heet ook wel de ‘stepped care-systematiek’.

  Let op: De voorwaarde voor opeenvolgende DBBC’s en bijbehorende zorgtrajecten is dat de primaire diagnoses van elkaar verschillen.

  Bijlage 256395.png
  Figuur 10: Opeenvolgende zorgtrajecten

  Voorbeeld:

  Een patiënt heeft een alcoholverslaving en een depressie. Is de alcoholverslaving de aandoening die het meest dringend moet worden behandeld, dan opent de hoofdbehandelaar daarvoor een initiële DBBC met de alcoholverslaving als primaire diagnose. Als de patiënt voor de alcoholverslaving is uitbehandeld, opent hij een nieuw zorgtraject met een nieuwe initiële DBBC met depressie als primaire diagnose.

3.1.4. Registreren

[Vervallen per 01-01-2017]

Alle activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de zorg voor een patiënt moeten worden geregistreerd op een DBBC.

Registratie kan plaatsvinden door middel van het registreren van tijd op een bepaalde activiteit, en in sommige gevallen door het registreren van een aantal van een specifieke overige deelprestaties.

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit.

Op een DBBC kunnen activiteiten op verschillende categorieën geregistreerd worden: diagnostiek en behandeling, dagbesteding, verblijf en verrichtingen. Deze categorieën worden hieronder apart besproken.

Bijlage 256396.png
Figuur 11 Zorgcategorieën

3.1.4.1. Wie mogen registreren?

[Vervallen per 01-01-2017]

Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de DBBC is opgenomen in de DBBC-Beroepentabel (Bijlage VDBBC-Beroepentabel) kunnen op de DBBC diagnostiek en behandeling registreren zoals beschreven in de Activiteitenlijst (Bijlage IVActiviteitenen verrichtingen).

3.1.4.2–3.1.4.10. Diagnostiek en behandeling registreren

[Vervallen per 01-01-2017]

Er kunnen verschillende vormen van tijd worden geregistreerd: direct patiëntgebonden tijd, indirect patiëntgebonden tijd en indirect patiëntgebonden reistijd.

Patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden tijd

Patiëntgebonden activiteiten omvatten de activiteiten die een behandelaar uitvoert in het kader van de diagnostiek en behandeling van een specifieke patiënt.

Let op: Niet-patiëntgebonden activiteiten kan de behandelaar niet op een DBBC registreren. Dit zijn activiteiten zoals: scholing, algemene vergaderingen, intervisies over het functioneren van collega’s, productontwikkeling en het lezen van vakliteratuur.

3.1.4.4. Directe tijd, indirecte tijd en reistijd

[Vervallen per 01-01-2017]

De behandelaar moet bij het registreren van patiëntgebonden activiteiten aangeven of het om directe of indirecte (reis)tijd gaat. In de activiteiten- en verrichtingenlijst staat per activiteit aangegeven welke vormen van tijd geregistreerd mogen worden.

Direct patiëntgebonden tijd

Dit is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van de diagnostiek of behandeling15 contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt. Direct patiëntgebonden tijd kan bestaan uit:

 • face-to-face contact;

 • telefonisch contact;

 • schriftelijk/e-mail contact;

 • direct contact via internet (chatten, Skype etc.).

Indirect patiëntgebonden tijd

Dit betreft tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Voorbeelden van indirect patiëntgebonden tijd zijn:

 • het voorbereiden van een activiteit (bijvoorbeeld van een sessie psychotherapie);

 • verslaglegging in het kader van de activiteit (bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek);

 • hersteltijd na een intensieve behandelsessie.

Indirect patiëntgebonden reistijd

Dit betreft tijd die de behandelaar besteedt aan het reizen van en naar de patiënt die buiten de instelling behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt. De behandelaar mag alleen reistijd registreren als de reistijd in het teken staat van direct patiëntgebonden activiteiten. Uitzondering hierop zijn de algemeen indirecte contacten ‘no show’, ‘activiteiten i.v.m. juridische procedures’ en ‘overleg met derden’. Deze activiteiten kunnen ook in combinatie met reistijd worden geregistreerd – maar alléén als deze reistijd niet via een andere financieringsbron vergoed wordt.

Let op: Tijd om binnen de eigen organisatie (AGB-code) de patiënt te bereiken mag niet geregistreerd worden als reistijd. Ook niet als de zorginstelling over meerdere locaties beschikt.

Algemeen indirecte tijd.

Deze tijd is wel patiëntgebonden maar heeft geen betrekking op de uitvoering van een directe behandelactiviteit. Algemeen indirecte tijd wordt bijvoorbeeld geregistreerd bij een multidisciplinair overleg of bij de eindverslaglegging van een behandeltraject. Het betreft de activiteiten met code 7.x.

Bijlage 256397.png
Figuur 12 Bepaling directe tijd, indirecte (reis)tijd of algemeen indirecte tijd

Let op: Het is niet toegestaan om DBBC’s met alleen indirecte tijd te declareren, met uitzondering van de DBBC forensisch psychiatrisch toezicht (fpt). Dit betekent dat er altijd directe tijd geleverd moet worden om de DBBC te declareren. Dit geldt voor zowel de initiële DBBC’s als de vervolg-DBBC.

Diagnostiek en behandeling registreren

Behandelaren mogen beginnen met registreren zodra de DBBC geopend is. Registreren van diagnostiek- en behandelactiviteiten kan direct na het uitvoeren van de activiteit of op een later moment. Behandelaren moeten bij het registreren gebruik maken van de codes die op de registratiedatum in de activiteiten- en verrichtingenlijst staan.

Tip: Het beste is de behandelactiviteiten zo snel mogelijk na uitvoering te registreren. Dit bevordert de betrouwbaarheid en juistheid van de geregistreerde activiteiten.

Let op: Als er sprake is van parallelle zorgtrajecten, dan moet de behandelaar de geboden zorg registreren op de DBBC waarop deze betrekking heeft.

Instellingen mogen op hun eigen manier invulling geven aan het registreren van de werkelijk bestede tijd. Bijvoorbeeld door de registratie te koppelen aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) of een planningsmodule. Het is ook toegestaan om standaardtijden of normtijden16 per activiteit vast te stellen.

Registreren van behandelactiviteiten in klinische setting

Het hangt van de situatie af of activiteiten in een klinische setting geregistreerd mogen worden. De kosten van de zorg van sommige beroepen zitten namelijk al in het tarief van verblijf versleuteld.

Bijzonderheden bij het registreren van diagnostiek en behandeling

Aan het registreren van diagnostiek en behandeling is een aantal bijzonderheden verbonden zie ook Tabel 8.

3.1.4.6. Behandeltijd aan het systeem van de patiënt

[Vervallen per 01-01-2017]

Tijdens een behandeling kan ook behandeltijd besteed worden aan het ‘systeem’ van de patiënt. Met het systeem worden de familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten van de patiënt bedoeld. Registreer deze bestede (in)directe tijd, in het kader van de behandeling van de diagnose/aandoening van de patiënt, op de DBBC van de betreffende patiënt. Tijdsbesteding aan het systeem kan zowel met als zonder aanwezigheid van de patiënt plaatsvinden. Tevens kan het zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Hierdoor kent een deel van de behandelactiviteiten zes varianten. In Tabel 8 staan de verschillende varianten toegelicht.

3.1.4.7. Meerdere behandelvormen tegelijkertijd

[Vervallen per 01-01-2017]

Het kan voorkomen dat de behandelaar tijdens één sessie met een patiënt meerdere behandelvormen toepast, bijvoorbeeld het toepassen van farmacotherapie en psychotherapie. De behandelaar verdeelt dan de bestede tijd naar verhouding over deze behandelvormen.

3.1.4.8. Groepstherapie

[Vervallen per 01-01-2017]

Wanneer een patiënt groepstherapie krijgt waarbij twee of meer mensen tegelijkertijd behandeld worden, deelt de behandelaar de bestede tijd door het aantal deelnemers in de groepstherapie. Dus bij een behandeling van 160 minuten waaraan acht patiënten deelnemen, registreert de behandelaar 20 minuten op de DBBC van een patiënt.

3.1.4.9. Onderlinge dienstverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

De hoofdbehandelaar (opdrachtgever) kan een gespecialiseerde behandelaar uit een andere zorginstelling inschakelen (opdrachtnemer), bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een psychodiagnostisch onderzoek. In dat geval opent de opdrachtnemer geen eigen DBBC voor de patiënt, maar de hoofdbehandelaar registreert de activiteiten die de opdrachtnemer heeft uitgevoerd op de openstaande DBBC van de patiënt. De bestede tijd moet wel op naam van de opdrachtnemer op de DBBC geregistreerd worden. De opdrachtgever betaalt vervolgens de opdrachtnemer buiten de DBBC-systematiek om. De DBBC wordt na sluiting gedeclareerd. De reden voor deze werkwijze is dat alle bestede zorg voor de behandeling van een diagnose binnen één DBBC geregistreerd wordt.

Let op: het tarief voor prestaties in het kader van onderlinge dienstverlening is vrij en dient nader bepaald te worden door de uitvoerende en opdracht gevende zorgaanbieder.

Tabel 8: Varianten in behandelactiviteiten

Varianten in behandelactiviteiten

Variant

Omschrijving

Patiënt individueel

Alleen de patiënt wordt behandeld

Patiënt in groep

De patiënt wordt behandeld in een groep

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

De patiënt wordt behandeld in bijzijn van het systeem

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

De patiënt wordt behandeld in een groep in bijzijn van het systeem

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Er wordt tijd besteed aan het systeem zonder dat de patiënt aanwezig is

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep*

Er wordt tijd besteed aan een groep van meerdere systemen van meerdere patiënten zonder dat de patiënten aanwezig zijn

* Wanneer in een groep tijd aan het systeem wordt besteed, gelden dezelfde registratieregels als bij groepstherapie.

3.1.4.11–3.1.4.17. Dagbesteding registreren

[Vervallen per 01-01-2017]

Definitie dagbesteding

Het doel van dagbesteding is het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de patiënt.

Binnen de forensische zorg is van belang dat de dagbesteding: altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling; terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt, dat is opgesteld door de behandelaar.

Dagbesteding is dus niet:

 • een reguliere dag structurering die in een 24-uurs verblijfssituatie wordt geboden;

 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

Dagbesteding in de forensische zorg wordt met ingang van 1 januari 2013 geregistreerd als een overige deelprestatie. Hiervoor geldt een maximumtarief per patiënt per uur.

Wie registreert dagbesteding?

Iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar kan binnen de DBBC dagbesteding registreren.

Wanneer dagbesteding registreren?

Registreren van dagbesteding kan direct nadat de patiënt dagbesteding heeft gekregen. Er moet bij het registreren van dagbesteding gebruik worden gemaakt van de codes die op de openingsdatum van de DBBC in de activiteiten- en verrichtingenlijst staan.

Tip: Het beste is om de dagbesteding zo snel mogelijk na afloop te registreren. Dit bevordert de betrouwbaarheid en juistheid van de geregistreerde dagbesteding.

3.1.4.12. Wat registreren bij dagbesteding

[Vervallen per 01-01-2017]

De behandelaar registreert het aantal uren dat de patiënt dagbesteding krijgt. In de DBBC-systematiek worden de volgende vormen van dagbesteding onderscheiden:

 • 1. Dagbesteding sociaal (ontmoeting)

  De meest basale functie van een dagactiviteitencentrum is de ontmoetingsfunctie. De inloopfunctie is de meest ‘laagdrempelige’ functie in het kader van dag- en arbeidsmatige activiteiten. Aan de deelnemers worden over het algemeen geen strenge eisen gesteld voor wat betreft de deelname aan de inloop.

 • 2. Dagbesteding activering

  Deze vorm gaat verder dan het ontmoeten van anderen en omvat ook recreatieve, creatieve of sportieve activiteiten. Deze activiteiten worden over het algemeen groepsgewijs aangeboden. De deelname is niet verplicht, maar over het algemeen wel minder vrijblijvend. Voorbeelden van dagbesteding in het kader van activering zijn: tekenen, voetballen en tuinieren.

 • 3. Dagbesteding educatie

  Educatieve dagbesteding heeft als doel om de patiënt iets te leren. Bij de educatieve activiteiten is er over het algemeen sprake van een vast weekprogramma en een groepsgewijs aanbod. Denk bijvoorbeeld aan een computercursus, cursus boekbinden en gitaarles.

 • 4. Dagbesteding arbeidsmatig

  Bij arbeidsmatige dagbesteding zijn activiteiten gericht op het begeleiden van patiënten die aan het werk willen in het reguliere arbeidsproces, zoals het opdoen van arbeidsvaardigheden en -ervaring. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden, soms wordt een beperkte onkostenvergoeding verstrekt.

 • 5. Dagbesteding overig

  Alle dagbesteding die niet onder sociale, activerende, educatieve of arbeidsmatige dagbesteding valt, maar wel wordt ingezet in het kader van de behandeling van een patiënt met een bepaalde primaire diagnose, kan onder overige dagbesteding worden geregistreerd.

Let op:

Het schrijven van tijd is anders voor dagbesteding dan voor diagnostiek- en behandelactiviteiten. De registratie van diagnostiek- en behandelactiviteiten gebeurt in minuten en de registratie van dagbesteding gebeurt in uren.

4.1.3.15. Registreren van dagbesteding

[Vervallen per 01-01-2017]

De volgende voorwaarden gelden bij het registreren van dagbesteding:

 • Tijdens dagbesteding mag de behandelaar géén direct patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren.

 • Tijdens de dagbesteding worden patiënten namelijk niet behandeld of verpleegd.

 • Dagbesteding mag tegelijkertijd geregistreerd worden met verblijfsdagen.

 • Er kan alleen dagbesteding geregistreerd worden als de patiënt ook daadwerkelijk aanwezig is.

 • Er zijn voor elk type dagbesteding twee activiteiten beschikbaar: één als het een laag beveiligingsniveau betreft, en één voor een midden, hoog, zeer hoog beveiligingsniveau.

3.1.4.18–3.1.4.23. Verblijf registreren

[Vervallen per 01-01-2017]

3.1.4.18. Wie registreert verblijf?

[Vervallen per 01-01-2017]

Alle behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de DBBC is opgenomen in de DBBC-beroepentabel, mogen binnen de DBBC verblijfsdagen registreren.

Wanneer verblijf registreren?

Behandelaren moeten bij het registreren gebruik maken van de activiteitencodes die op de openingsdatum van de DBBC in de activiteiten- en verrichtingenlijst staan. Elke verblijfsdag moet een unieke registratiedatum hebben. Het is dus niet toegestaan om aan het einde van de looptijd van de DBBC het totale aantal verblijfsdagen van meerdere opnameperiodes onder één code te registreren.

Verblijf registreren: Wat?

Er wordt binnen de DBBC-systematiek een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het registreren van behandelactiviteiten en van verblijf. Bij de registratie van een verblijfsprestatie gaat het om een ‘kale verblijfsdag’. In het tarief van een verblijfsprestatie is wel meegenomen dat een patiënt eten en drinken ontvangt en wordt verpleegd en verzorgd, maar niet dat een patiënt wordt behandeld. De behandelactiviteiten tijdens een verblijfsdag moeten dus apart geregistreerd worden.

3.1.3.20. De verblijfssoort vaststellen

[Vervallen per 01-01-2017]

Bij het registreren van een verblijfsdag moet altijd de verblijfssoort17 worden genoteerd. Het vaststellen van de verblijfssoort gebeurt in drie stappen:

 • 1. De verblijfsintensiteit bepalen

  • Een deelprestatie verblijf kan alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst 20:00 uur is opgenomen (dit geldt zowel bij eerste opname als bij heropname) en ’s nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag.

  • Naast de inzet van verzorgend opvoedkundig en verplegend (VOV-personeel) voorziet de productstructuur voor verblijf in beschrijving van de verblijfszorg. Voor de keuze van de deelprestatie van verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de zorgvraag van de patiënt is van de 28 prestaties van verblijf degene van toepassing die het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg. Declaratie vindt plaats overeenkomstig de verblijfsdagen die telkens, volgens de zorgvraag van de patiënt, van toepassing zijn.

 • 2. Het beveiligingsniveau18 vaststellen

  Met het beveiligingsniveau wordt aangegeven wat het niveau is van de beveiliging die is georganiseerd tijdens het verblijf van de betreffende patiënt, dan wel voor de afdeling waar de patiënt verblijft.

  Er zijn vier beveiligingsniveaus gedefinieerd:

  • Beveiligingsniveau 1: (zeer) laag

  • Beveiligingsniveau 2: gemiddeld (laag en hoog)

  • Beveiligingsniveau 3: hoog

  • Beveiligingsniveau 4: zeer hoog

  Op basis van het voor de patiënt benodigde beveiligingsniveau wordt een keuze gemaakt uit de niveaus zoals die in Bijlage V beschreven staan.

 • 3. De verblijfssoort19 vaststellen

  In Tabel 9 is te zien tot welke verblijfssoort de verschillende combinaties van beveiligingsniveau en verblijfsintensiteit leiden.

  Tabel 9: overzicht verschillende verblijfssoorten

  Overzicht verschillende verblijfssoorten

  Verblijfsintensiteit

  Beveiligingsniveau

   

  1

  2 (laag/hoog)1

  3

  4

  Lichte verzorgingsgraad (A)

  A1

  A2

  A3

  A4

  Beperkte verzorgingsgraad (B)

  B1

  B2

  B3

  B4

  Matige verzorgingsgraad (C)

  C1

  C2

  C3

  C4

  Gemiddelde verzorgingsgraad (D)

  D1

  D2

  D3

  D4

  Intensieve verzorgingsgraad (E)

  E1

  E2

  E3

  E4

  Extra intensieve verzorgingsgraad (F)

  F1

  F2

  F3

  F4

  Zeer intensieve verzorgingsgraad (G)

  G1

  G2

  G3

  G4

  1Voor beveiligingsniveau 2 geldt voor zorg, geleverd aan personen die een indicatie ‘SGLVG+’hebben en verblijven in een setting die voldoet aan de omschrijving ‘SGLVG+’, een hogere NHC toeslag. Voor de omschrijving ‘SGLVG+’: zie Bijlage VI.

  De verblijfssoort ‘A1’ vertegenwoordigt dus een beveiligingsniveau 1 in combinatie met een lichte verzorgingsgraad; verblijfssoort ‘G4’ staat voor de combinatie tussen een beveiligingsniveau 4 en een zeer intensieve verzorgingsgraad.

3.1.4.21. Verblijf registreren als de patiënt niet aanwezig is

[Vervallen per 01-01-2017]

Verblijf wordt geregistreerd op basis van dagen aanwezigheid. Dagen dat de patiënt afwezig is, mogen niet worden geregistreerd als verblijfsprestatie, met uitzondering van de hieronder beschreven gevallen. Uitgangspunt daarbij is dat kosten die gemaakt worden, ook gedeclareerd kunnen worden:

 • Ziekenhuisopname

  Als een patiënt tijdens zijn verblijf buiten de instelling wordt opgenomen voor een behandeling in het ziekenhuis, mag de instelling maximaal zeven dagen door registreren op de verblijfssoort die van toepassing is.

 • Onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof

  Als er sprake is van onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof mogen deze afwezigheidsdagen geregistreerd worden als dagen die passen bij de verblijfssoort die feitelijk wordt geleverd. Er is geen maximum gesteld aan het aantal dagen dat in dit geval geregistreerd mag worden. Deze situatie geldt alleen voor de forensische zorgtitels ‘TBS met dwangverpleging (artikel 37a Sr jo. 37b Sr) ‘, ‘Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (14 Bvt)’ en ‘Tijdelijke plaatsing ter observatie in psychiatrisch ziekenhuis (13 Bvt).20

 • Time-out TBS-gestelde

  • Vergoeding aan forensische zorgaanbieders

   Deze regeling geldt alleen voor de forensische zorgtitels ‘TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr jo. 37b Sr)’, ‘TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)’, ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art 38 g Sr)’ en ‘TBS met voorwaarden (art. 38a Sr).’21

   Voor instellingen voor forensische zorg geldt dat als een patiënt in het kader van een time-out tijdelijk wordt teruggeplaatst in een fpc, de afwezigheidsdagen geregistreerd mogen worden op de verblijfssoort die op het moment van overplaatsing of time-outplaatsing van toepassing is. Het gaat om een periode van zeven weken die maximaal nog eens met zeven weken verlengd kan worden. Als er sprake is van meerdere niet aaneengesloten crisisperioden per jaar, die korter zijn dan de tweemaal zeven weken, dan geldt dat er per TBS-gestelde maximaal 14 weken per kalenderjaar vergoeding plaatsvindt voor afwezigheidsdagen in een dergelijke situatie. De zorgverzekeraar vergoedt een zorgaanbieder tijdens een time-out dus maximaal 14 weken per jaar.22

  • Vergoeding aan fpc

   Het fpc waar een TBS-gestelde geplaatst wordt, registreert de activiteiten, verrichtingen en het verblijf op een eventueel al geopende DBBC. Als er op dat moment geen DBBC geopend is, opent het fpc een initiële DBBC. De benodigde indicatiestelling wordt door het NIFP (achteraf) afgegeven. Wat betreft de duur van de time-out en de vergoeding gelden dezelfde voorwaarden als voor forensische zorgaanbieders.

 • Kortdurende terugplaatsing gedetineerden vanuit ggz naar penitentiaire inrichting (PI)

  Deze regeling geldt voor gedetineerden die in een zorginstelling zijn geplaatst en voor wie een tijdelijke terugplaatsing in de PI noodzakelijk is. De terugplaatsing is geen sanctie, maar onderdeel van de behandelstrategie wanneer de gestelde voorwaarden zijn overtreden of de behandelrelatie onder druk is komen te staan. In dit geval mogen maximaal 14 dagen geregistreerd worden en dient het bed beschikbaar te blijven voor de gedetineerde. Deze situatie is alleen van toepassing op de forensische zorgtitels ‘ISD met voorwaarden (art. 38p lid 5 Sr)’, ‘ISD (art. 38m Sr)’, ‘Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van artikel 15 lid 5 van de Pbw’, ‘Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw’ en ‘Penitentiair programma met zorg (art. 15 lid 2 Pbw)’.

 • No-show klinisch

  Als een patiënt niet op tijd voor een geplande opname bij de kliniek wordt gebracht om een reden die door de zorgaanbieder niet te beïnvloeden is en er een bed voor hem is vrij gehouden, is er sprake van ‘no-show klinisch’. Deze activiteit is opgenomen in de activiteiten- en verrichtingenlijst. Daarnaast dient óók de juiste verblijfssoort te worden geregistreerd, aangezien daaraan de kosten zijn verbonden. Wanneer bijvoorbeeld een patiënt niet naar de locatie wordt gebracht en er is een bed vrijgehouden vallend onder verblijfssoort categorie B3 (beperkte verzorgingsgraad/hoog beveiligingsniveau), dan registreert de zorgaanbieder ‘No-show klinisch; 1 dag’ en ‘Verblijfssoort categorie B3; 1 dag’. Aan het registreren van een ‘No-show klinisch’ is een maximum gekoppeld van één dag per opname.

 • Onttrekking

  Wanneer de patiënt niet terugkomt na verlof (onttrekking) mag er maximaal één dag van de passende verblijfssoort worden geregistreerd.23

3.1.4.24–3.1.4.27. Overige deelprestaties

[Vervallen per 01-01-2017]

Binnen de zorgcategorie verrichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen electroconvulsietherapie (ECT), ambulante Methadonverstrekking (AMV), forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) en dagbesteding.

3.1.4.25. Electroconvulsietherapie

[Vervallen per 01-01-2017]

Bij electroconvulsietherapie (ECT) moet de behandelaar niet alleen de tijd registreren die hij aan deze activiteit besteedt, maar ook het aantal behandelingen ECT. De behandeling kan namelijk niet geheel bekostigd worden met de vergoeding voor de geschreven behandeltijd. Aan de verrichting ECT zijn de volgende kosten toegerekend: materiële kosten (zoals afschrijving, onderhoud van ECT apparatuur en overige materialen), loonkosten van betrokken behandelaren die niet op de beroepentabel staan (zoals de anesthesist, anesthesieverpleegkundige en verkoeververpleegkundige) en de tijd die een patiënt na de behandeling door brengt op de verkoeverkamer.

Als er sprake is van ECT, dan bevat de DBBC dus altijd twee zaken:

 • Verrichting ECT: het aantal behandelingen ECT wordt geregistreerd volgens de activiteiten- en verrichtingenlijst;

 • Activiteit Electroconvulsietherapie: beroepen die voorkomen op de beroepentabel registreren de bestede tijd met behulp van de activiteitcode voor ECT (Behandeling → Fysische therapie → Electroconvulsietherapie).

Is dat niet het geval, dan valt de DBBC uit in de validatie.

3.1.4.26. Ambulante verstrekking Methadon

[Vervallen per 01-01-2017]

Bij de verstrekking van Methadon aan ambulante patiënten moet de behandelaar niet alleen de tijd registreren die hij aan deze activiteit besteedt, maar ook het aantal verstrekkingen van Methadon per kalendermaand. De behandeling kan namelijk niet geheel bekostigd worden met de vergoeding voor de geschreven behandeltijd. Het tarief van de verrichting ‘Ambulante Methadon’ is vastgesteld op basis van de gemiddelde inkoopprijs voor het medicijngebruik en is een vergoeding voor de medicijnkosten van de stof Methadon per maand.

Bij de verstrekking van Methadon moeten er dus twee zaken geregistreerd worden:

 • Verrichting Ambulante Methadon: de behandelaar moet het aantal ambulante verstrekkingen van Methadon registreren. Dit is één verrichting per maand ongeacht de hoeveelheid Methadon en frequentie van de verstrekkingen.

 • Activiteit Farmacotherapie: bij de ambulante verstrekking van Methadon moet de behandelaar de bestede tijd registreren op de activiteit ‘farmacotherapie’.

Is dat niet het geval, dan valt de DBBC uit in de validatie.

Let op: Klinische verstrekking van Methadon kan niet worden gedeclareerd. De kosten van klinisch verstrekte Methadon worden versleuteld in het tarief van verblijfsdagen.

3.1.4.27. Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)

[Vervallen per 01-01-2017]

Op een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ en ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ mogen activiteiten geregistreerd worden die in verband staan met de begeleiding tijdens het forensische psychiatrisch toezicht. De behandelaar moet steeds twee zaken registreren:

De verrichting fpt kan geregistreerd worden om de kosten te vergoeden van de behandel- en begeleidingsactiviteiten en verrichtingen die in het kader van het fpt door een fpc uitgevoerd worden. De verrichting kan geregistreerd worden per patiënt per dag dat een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ geopend is.24

Let op:

Als er tijdens de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging een time-out optreedt, dan moet de DBBC met het zorgtype fpt gesloten worden en mag er dus geen verrichting fpt per dag geregistreerd worden.

Activiteiten en verrichtingen in het kader van fpt (zie Tabel 10 Activiteiten en verrichtingen in combinatie met fpt):

Een behandelaar moet de activiteiten registreren die uitgevoerd worden in het kader van de fpt van een specifieke patiënt. Het verschilt per zorgtype welke activiteiten wel en niet geregistreerd kunnen worden. In tabel 9 is aangegeven welke activiteiten geregistreerd mogen worden op een DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’.

Als er geen sprake is van een time-out en de patiënt dus buiten het fpc verblijft, kunnen er geen verblijfsdagen geregistreerd worden. Wanneer de patiënt wordt teruggeplaatst binnen het fpc vanwege een time-out mogen er wel verblijfsdagen geregistreerd worden. Tijdens de fase proefverlof gebeurt dat op een nieuw te openen DBBC ‘TBS met proefverlof’ en tijdens de fase voorwaardelijke beëindiging op een nieuw te openen DBBC met het zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

Tijdens de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging mogen er, met het optreden van een time-out, geen verrichtingen fpt geregistreerd worden.

Tabel 10 Activiteiten en verrichtingen in combinatie met fpt

Proefverlof

Voorwaardelijke beëindiging

Geen time-out

Zorgtype ‘fpt proefverlof’ (244)

Time-out

Zorgtype ‘TBS met proefverlof’ (125/225)

Geen time-out

Zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ (245)

Time-out

Zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’ (126/226)

• Eén verrichting fpt per dag

• Alle activiteiten en verrichtingen in het kader van fpt (behalve verblijfsdagen)

• Alle activiteiten en verrichtingen in het kader van time-out (inclusief verblijfsdagen)

• Eén verrichting fpt per dag

• Alle activiteiten en verrichtingen in het kader van fpt (behalve verblijfsdagen)

• Alle activiteiten en verrichtingen in het kader van time-out (inclusief verblijfsdagen)

3.1.5. Sluiten

[Vervallen per 01-01-2017]

3.1.5.1. Wie sluit de DBBC?

[Vervallen per 01-01-2017]

Iedereen onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar mag een DBBC sluiten.

3.1.5.2. Waarop controleren bij afsluiting?

[Vervallen per 01-01-2017]

Bij het afsluiten van een DBBC moet de hoofdbehandelaar deze controleren (of laten controleren onder zijn of haar verantwoordelijkheid) op de volgende punten:

 • De DBBC is ingevuld conform deze regeling;

 • De DBBC bevat de juiste informatie;

 • De typering is ingevuld;

 • De diagnose is ingevuld;

 • De GAF-score is ingevuld;

 • Er is een geldige sluitreden gebruikt.

Als één of meer van bovenstaande punten niet of niet correct is ingevoerd, mag de DBBC niet worden afgesloten

Let op: Als de DBBC wordt gesloten met sluitreden 5, kan de DBBC zonder weergave van een diagnoseclassificatie en gevaartypering afgesloten worden.

3.1.5.3. Afsluitredenen

[Vervallen per 01-01-2017]

Bij het sluiten van een DBBC moet één van de volgende acht redenen worden geregistreerd:

Tabel 11: Sluitredenen

Sluitredenen

Code

Beschrijving

1

Reden voor afsluiten bij patiënt/niet bij behandelaar

2

Reden voor afsluiten bij behandelaar/om inhoudelijke redenen

3

In onderling overleg beëindigd zorgtraject/patiënt uitbehandeld

4

Afsluiten DBBC vanwege openen vervolg-DBBC

5

Afsluiting na alleen pre-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang

6

Reden voor afsluiten door beëindigen strafrechtelijke titel

7

Reden voor afsluiten door onvoorziene beëindiging strafrechtelijke titel

8

Time-out

Wanneer moet een DBBC worden afgesloten, en met welke sluitreden?

 • 1. Sluitreden 1: een DBBC afsluiten als de situatie van de patiënt verandert. Dit is het geval als de patiënt:

  • is overleden. De DBBC moet worden gesloten op de dag van overlijden.

  • is verhuisd naar een andere regio.

  • tegen het advies van de behandelaar in langdurig niet meer is op komen dagen, niet meewerkt aan de behandeling en/of de door de rechter opgelegde voorwaarden overtreedt.

  • 365 dagen geen zorg meer heeft ontvangen.

 • 2. Sluitreden 2

  (Reden voor afsluiting bij behandelaar om inhoudelijke redenen).

  Als de behandelaar de patiënt voor de behandeling van dezelfde primaire diagnose terug- dan wel doorverwijst naar een andere instelling, moet hij de lopende DBBC sluiten.

 • 3. Sluitreden 3

  (in onderling overleg beëindigd zorgtraject/patiënt uitbehandeld).

  Als de behandelaar en patiënt in onderling overleg besluiten dat het behandeltraject voor de desbetreffende primaire diagnose is beëindigd, moet de behandelaar de lopende DBBC sluiten.

 • 4. Sluitreden 4.

  (Afsluiten vanwege openen vervolg-DBBC).

  Als de maximale looptijd van 365 dagen is bereikt en de behandeling nog niet afgerond is (ongeacht of de patiënt gedurende die looptijd wel of niet zorg heeft ontvangen). Er moet een vervolg-DBBC worden geopend.

  Sluitreden 4 moet ook gebruikt worden als een patiënt overgaat naar de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging en er ook geen sprake is van een time-out. Hier geldt niet dat de DBBC 365 dagen open moet hebben gestaan. Er moet een vervolg-DBBC te worden geopend met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’.

 • 5. Sluitreden 5

  (afsluiten na alleen pre-intake/intake/diagnostiek)

  Als de patiënt na de pré-intake, intake of diagnostiek niet in zorg komt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een DBBC met het zorgtype ‘verdiepingsdiagnostiek’.

 • 6. Sluitreden 6

  Reden voor afsluiten is het beëindigen van de strafrechtelijke titel. Als de strafrechtelijke titel van de patiënt afloopt en geleverde zorg niet meer onder de forensische zorg in strafrechtelijk kader valt moet de DBBC afgesloten worden. Als er verdere zorg nodig is, wordt deze geleverd in het kader van de wet Zvw, Wlz of WMO.

  Let op: Bij deze reden van afsluiten mogen de activiteiten die uitgevoerd zijn na de einddatum van de strafrechtelijke titel niet meer op de DBBC geregistreerd worden.

  Deze sluitreden moet ook gebruikt worden als een bekende patiënt in zorg is in het kader van een voorgenomen indicatiestelling en een strafrechtelijke titel krijgt opgelegd. De DBBC met het zorgtype ’voorgenomen indicatiestelling’ wordt gesloten. Vervolgens wordt een nieuwe initiële DBBC met één van de 21 strafrechtelijke titels geopend.

 • 7. Sluitreden 7

  Reden voor afsluiting is de onvoorziene beëindiging van de strafrechtelijke titel.

  Als de strafrechtelijke titel van de patiënt onvoorzien wordt beëindigd en de zorgaanbieder kon dit zes weken voor de beëindigingdatum niet weten, moet de DBBC met deze sluitreden gesloten worden. Voorbeeld: contraire beëindiging van een TBS-maatregel, onmiddellijke invrijheidsstelling of het overlijden van de patiënt.De aanspraak forensische zorg vervalt dan op de datum van de definiteve uitspraak van de zitting of op de datum van overlijden.

  • In dit geval mogen maximaal twee weken na de einddatum van de strafrechtelijke titel nog uitgevoerde activiteiten geregistreerd worden. Hiervoor geldt een maximum van tien uur indirecte tijd en twee uur directe tijd. Het registreren van verblijf, dagbesteding en verrichtingen is niet meer mogelijk.

  • Als het gaat om het zorgtype ‘voorgenomen indicatiestelling’ en er een CIZ-indicatie is aangevraagd, mogen er nog maximaal zes weken activiteiten geregistreerd worden na de einddatum van de strafrechtelijke titel.

 • 8. Sluitreden 8

  (Afsluiten vanwege Time-out).

  Als een time-out optreedt tijdens de fase proefverlof of fase voorwaardelijke beëindiging, moet de DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ of ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ worden gesloten. Vervolgens wordt tijdens proefverlof een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘TBS met proefverlof’ geopend en tijdens voorwaardelijke beëindiging een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege’.

Een zorgtraject sluiten

Het zorgtraject moet gesloten worden wanneer een patiënt 365 dagen niet in zorg is geweest. Het zorgtraject moet dus 365 dagen na sluitingsdatum van de laatste DBBC gesloten worden. De reden hiervoor is dat wanneer de patiënt voor dezelfde primaire diagnose terug in zorg komt na een bepaalde periode, er een vervolg-DBBC geopend kan worden in het al lopende zorgtraject. Op deze manier wordt alle geboden zorg op één integraal zorgtraject geregistreerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 4.1: Als gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal de NZa de zogeheten ZZP’s C niet meer vaststellen voor de AWBZ. Door de invoering van de Wet langdurige zorg (WLZ) per 1 januari 2015 past de NZa de grondslag voor enkele extramurale parameters (H153 en F125) aan voor wat betreft de reikwijdte van de WLZ. Omdat deze prestaties (in ongewijzigde vorm) beschikbaar moeten blijven voor de forensische zorg zijn de beschrijvingen van de prestaties in beleidsregel Prestaties en tarieven forensische zorg, opgenomen. De ZZP’s VG voor de zorg voor verstandelijk gehandicapten blijven in stand. Daarom verwijzen wij in eerdergenoemde beleidsregel naar de betreffende beleidsregel voor de zorgvraagzwaartepakketten zoals die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn.

 • 4.3.10: De specificaties van het plaatsingsbesluitnummer zijn als volgt:

  • De vorm is negen tekens alfanumeriek;

  • De plaatsingsbesluitnummers staan in de webapplicatie ‘Informatievoorziening FZ’ (Ifzo);

  • Als er een plaatsingsbesluitnummer is aangeleverd aan de zorgaanbieder dan is het invullen ervan op de factuur verplicht;

  • Het plaatsingsbesluitnummer wordt beheerd door het ministerie van VenJ.

Bijlage II. Zorgtypen

[Vervallen per 01-01-2017]

Initiële en vervolg-DBBC’s

Code initieel

Code vervolg

Zorgtype

121

221

Strafrechtelijke machtiging (art. 37 jo. 39 Sr)

122

222

TBS met dwangverpleging (art. 37a jo. 37b Sr)

123

223

Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (art. 14 Bvt)

124

224

Tijdelijke plaatsing ter observatie in psychiatrisch ziekenhuis (art. 13 Bvt)

125

225

TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)

126

226

Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege

(art. 38 g Sr)

127

227

TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

128

228

Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr)

129

229

Sepot met voorwaarden (art. 167/244 Sv)

130

230

Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

131

231

Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

132

232

Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196/317 Sv)

133

233

Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van artikel 15 lid 5 van de Pbw

134

234

Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw

135

235

ISD met voorwaarden (art. 38p lid 5 Sr)

136

236

ISD (art. 38 m Sr)

137

237

Penitentiair programma met zorg (art. 15 lid 2 Pbw)

138

238

Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen (art. 15 Pbw)

140

240

Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

141

241

Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr)

142

242

Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257A Sv lid 3)

143

243

Voorgenomen indicatiestelling

144

244

Fpt proefverlof

145

245

Fpt voorwaardelijke beëindiging

146

Verdiepingsdiagnostiek

Strafrechtelijke machtiging (art. 37 jo. 39 Sr) – 121 of 221

[Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC met dit zorgtype bevat activiteiten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

TBS met dwangverpleging (art. 37a jo. 37b Sr) – 122 of 222

[Vervallen per 01-01-2017]

‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen DBBC openen met zorgtypeTBS met dwangverpleging. Een DBBC met dit zorgtype kan niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Overplaatsing naar een psychiatrisch ziekenhuis (14 Bvt) – 123 of 223

[Vervallen per 01-01-2017]

‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen DBBC met dit zorgtype openen. Er kan geen DBBC geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar. Daarnaast moet er bij een initiële DBBC activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep.

Tijdelijke plaatsing ter observatie in psychiatrisch ziekenhuis (13 Bvt) – 124 of 224

[Vervallen per 01-01-2017]

‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’ kunnen geen DBBC met dit zorgtype openen. Een initiële DBBC met dit zorgtype moet een opname bevatten en er moeten activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-DBBC met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar.

TBS met proefverlof (art. 51 Bvt) – 125 of 225

[Vervallen per 01-01-2017]

Bij een initiële DBBC met TBS met proefverlof moeten activiteiten geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-DBBC met dit zorgtype niet geopend worden bij patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr) – 126 of 226

[Vervallen per 01-01-2017]

Een initiële of vervolg-DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-DBBC met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

TBS met voorwaarden (art. 38a Sr) – 127 of 227

[Vervallen per 01-01-2017]

Wanneer er sprake is van een strafrechtelijke titel TBS met voorwaarden, dient een DBBC geopend te worden met dit zorgtype. Een initiële of vervolg-DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Daarnaast kan zowel een initiële als een vervolg-DBBC met dit zorgtype niet geopend worden voor patiënten jonger dan 16 jaar of door ‘Zelfstandig Gevestigde Praktijken’.

Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Sr) – 128 of 228

[Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Sepot met voorwaarden (art. 167/244 Sv) – 129 of 229

[Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) – 130 of 230

[Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv) – 131 of 231

[Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Plaatsing ten behoeve van pro-justitia rapportage (art. 196/317 Sv) – 132 of 232

[Vervallen per 01-01-2017]

Een initiële of vervolg-DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep en mag niet worden geopend voor patiënten onder de 16 jaar. Ook mag een DBBC met dit zorgtype niet meer dan 49 dagen verblijf bevatten.

Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van artikel 15 lid 5 van de Pbw – 133 of 233

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw – 134 of 234

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

ISD met voorwaarden (art. 38p lid 5 Sr) – 135 of 235

[Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

ISD (art. 38 m Sr) – 136 of 236

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Penitentiair programma met zorg (art. 15 lid 2 Pbw) – 137 of 237

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen (art. 15 Pbw) – 138 of 238

[Vervallen per 01-01-2017]

Een initiële of vervolg-DBBC met dit zorgtype moet opnamedagen bevatten. Ook moet een initiële DBBC met dit zorgtype activiteiten bevatten die door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep geregistreerd zijn.

Poliklinische verrichtingen door ggz in het gevangeniswezen – 140 of 240

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr) – 141 of 241

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor een DBBC met dit zorgtype gelden geen extra voorwaarden.

Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257 lid 3 Sv) – 142 of 242

[Vervallen per 01-01-2017]

Een DBBC met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. Er wordt geen DBBC geopend voor patiënten jonger dan 16 jaar.

Voorgenomen indicatiestelling – 143 of 243

[Vervallen per 01-01-2017]

De voorgenomen indicatiestelling biedt de mogelijkheid om een patiënt naar forensische zorg toe te leiden terwijl er (nog) geen sprake is van een strafrechtelijke titel. Deze regeling is bedoeld voor situaties waar escalatie dreigt in de (thuis)situatie en kan alleen worden geïndiceerd door de reclassering. De zorgvormen waarnaar in deze situaties kan worden toe geleid, beperken zich tot die waarvoor de reclassering mag indiceren: ambulante zorg en RIBW.

Fpt proefverlof – 14425 of 244

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit zorgtype is van toepassing wanneer de behandeling van een TBS-patiënt zich in de fase proefverlof bevindt. Binnen een initiële of vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ worden contacten geregistreerd waarbij een patiënt doorgaans niet in het fpc verblijft. Als een patiënt overgaat naar een andere fase of overgaat naar reguliere behandeling, moet de DBBC met dit zorgtype gesloten worden. DBBC’s met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ kunnen geen verblijfsdagen bevatten. Er kan elke dag een verrichting fpt worden geregistreerd op een DBBC met dit zorgtype.

Fpt voorwaardelijke beëindiging – 14526 of 245

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit zorgtype is van toepassing wanneer de behandeling van een TBS-patiënt zich in de fase voorwaardelijke beëindiging bevindt. Binnen een vervolg-DBBC met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ worden contacten geregistreerd waarbij een patiënt doorgaans niet in het fpc verblijft. Als een patiënt overgaat naar een andere fase of overgaat naar reguliere behandeling, moet de vervolg-DBBC met dit zorgtype gesloten worden. Vervolg-DBBC’s met het zorgtype ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ kunnen geen verblijfsdagen bevatten. Er kan elke dag een verrichting fpt worden geregistreerd op een vervolg-DBBC met dit zorgtype.

Verdiepingsdiagnostiek – 14627

[Vervallen per 01-01-2017]

Verdiepingsdiagnostiek is, naast de voorgenomen indicatiestelling, ook een manier om een patiënt naar forensische zorg toe te leiden zonder dat er sprake is van een strafrechtelijke titel. Verdiepingsdiagnostiek wordt ingezet bij verdachten waarbij er aanwijzingen zijn van psychische problemen, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking of een combinatie ervan. Bij deze verdachten wordt door een forensische polikliniek psychologisch en/of psychiatrisch diagnostisch onderzoek uitgevoerd. Een DBBC met dit initiële zorgtype moet minimaal directe tijd bevatten op diagnostische activiteiten. Hiernaast mogen activiteiten op pre-intake, intake en/of algemeen indirecte tijd worden geregistreerd. Deze activiteiten moeten worden geregistreerd door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep en een DBBC met dit zorgtype mag niet worden geopend voor patiënten onder de 16 jaar.

Bijlage III. Vastleggen aard van delict

[Vervallen per 01-01-2017]

Delictclassificatie

Cluster

Omschrijving delict

0: Preventief gehecht, Voorgenomen indicatiestelling1

Er is geen definitieve uitspraak

1: Opium

Opiumdelict

2: Licht geweld

Belediging groep

Aanzetten tot discriminatie

Grafschennis

Wederspannigheid

Valse aangifte

Smaadschrift

Mishandeling

Vernieling

3: Vermogen & Profijt

Schuldheling

Omkopen ambtenaar

Verduistering

Oplichting

Flessentrekkerij

Onttrekken goederen aan beslag

Diefstal

Verduistering in dienstbetrekking

Heling

Verduistering door voogd o.d.

Gewoonteheling

Omkopen rechter

Fraude

Diefstal met braak/in vereniging

Mensenhandel

Deelname misdadige organisatie

Valsmunterij

Uitgeven vals geld

Verontreinigen lucht en bodem

4: Midden geweld

Bedreiging

Belaging

Hulp bij zelfdoding

Mishandeling met voorbedachten rade

Wapenbezit

Intimidatie

Openlijke geweldpleging

Opruiing

Onttrekking minderjarige aan het gezag

5: Vermogen met geweld

Diefstal met geweld

Afpersing

6: Zwaar geweld

Vrijheidsberoving

Zware mishandeling

Zware mishandeling voorbedachten rade

Gijzeling

7: Zeden

Kinderporno

Verleiding minderjarige tot ontucht

Ontucht met misbruik van gezag

Ontucht met een wilsonbekwame

Gemeenschap <16 jaar

Aanranding

Gemeenschap met wilsonbekwame

Gemeenschap < 12 jaar

Verkrachting

8: Leven

Kinderdoodslag

Kindermoord

Doodslag

9: Brand & Drinkwater

Brandstichting

Vergiftigen van drinkwater

10: Leven extra

Doodslag gecombineerd met een ander delict

Moord

1Dit cluster komt niet voor in BooG, maar is toegevoegd aangezien de aard van het delict voor de DBBC registratie nog niet altijd bekend is.

Bijlage IV. Activiteiten en verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Activiteit

Soort

Selecteerbaar?

Mag direct?

Mag indirect?

Mag reistijd?

Mag groep?

DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

           

1. Pré-intake

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

2. Diagnostiek

Tijdschrijven

Nee

       

2.1

Intake & screening

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.2

Verwerven informatie van eerdere behandelaars

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.3

Anamnese/vragenlijsten

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.4

Hetero anamnese

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.5

Psychiatrisch onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.6

Psychodiagnostisch onderzoek

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

2.6.1

Intelligentie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.6.2

Neuropsychologisch

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.6.3

Persoonlijkheid

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.7

Orthodidactisch onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.8

Vaktherapeutisch onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.9

Contextueel onderzoek (gezin, school, etc)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.10

Lichamelijk onderzoek

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.11

Aanvullend onderzoek: lab, rad, klin.neur.)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.12

Advisering

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.13

Overige diagnostische activiteiten

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2.14

Risicotaxatie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3. Behandeling

Tijdschrijven

Nee

       

3.1

Communicatieve behandelcontact

Tijdschrijven

Nee

       

3.1.1

Follow up behandelcontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.1.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.1.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.1.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.2

Steunend en structurerend behandelcontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3

Psychotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.1

Psychoanalyse

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2

Psychodynamische psychotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.3

Gedragstherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.3.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.3.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.3.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.3.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.3.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.3.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.4

Cognitieve gedragstherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.5

Interpersoonlijke therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.5.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.5.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.5.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.5.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.5.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.5.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.6

Patiëntgerichte therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.6.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.6.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.6.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.6.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.6.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.6.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.7

Systeemtherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.7.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.7.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.7.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.7.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.7.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.7.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.8

Overig psychotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.3.8.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.8.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.8.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.8.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.3.8.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.3.8.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.4

Overige (communicatieve) behandeling

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.1.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.1.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.1.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.2

Farmacotherapie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3

Fysische therapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.3.1

Electroconvulsietherapie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.2

Lichttherapie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.3

Transcraniële magnetische stimulatie

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.4

Overig behandeling fysische technieken

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.5

Deep brain stimulation

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.3.6

Neurofeedback

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4

Vaktherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.1

Creatieve therapie (drama, beeldend, muziek, dans, etc)

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.1.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.1.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.1.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.2

Psychomotorische therapie (beweging, expressie)

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.3

Vaktherapie overig

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.4.3.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.3.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.3.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.3.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.4.3.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.4.3.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.5

Fysiotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.5.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.5.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.5.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.5.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.6

Ergotherapie

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.6.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.6.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

3.6.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

3.6.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4. Begeleiding

Tijdschrijven

Nee

       

4.1

Activerend begeleidingscontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.1.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.1.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.1.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.1.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.1.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.1.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.2

Ondersteunend begeleidingscontact

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.2.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.2.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.2.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.2.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.2.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.2.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.3

Beveiligende begeleiding

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.3.1

Met patiënt (verlofbegeleiding)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.3.2

Zonder patiënt (verlofcontrole)

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4

Financiële/fiscale begeleiding

Tijdschrijven

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

4.4.1

Patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4.2

Patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.4.4

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4.5

Systeem (gezin/paar/ouders) zonder patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.4.6

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt individueel

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

4.4.7

Systeem (gezin/paar/ouders) met patiënt in groep

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

5. Verpleging

Tijdschrijven

Nee

       

5.1

Verpleging

Tijdschrijven

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

7. Algemeen indirecte tijd

Tijdschrijven

Nee

       

7.1

Zorgcoördinatie

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.2

No show

Tijdschrijven

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

7.3

Interne patiëntbespreking (MDO)

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.5

Verslaglegging algemeen (b.v. correspondentie, brief)

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.7

Regelen tolken

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.8

Dossierstudie

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

7.9

Extern overleg met derden (buiten de instelling)

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

7.10

Activiteiten ivm juridische procedures (b.v. IBS, Bopz)

Tijdschrijven

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

8. Verblijf (per verblijfsdag)

Tijdschrijven

Nee

       

8.5

Verblijf forensisch

Verblijfsdag

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.20

Verblijfssoort A1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.21

Verblijfssoort A2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.22

Verblijfssoort A3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.23

Verblijfssoort A4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.24

Verblijfssoort B1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.25

Verblijfssoort B2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.26

Verblijfssoort B3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.27

Verblijfssoort B4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.28

Verblijfssoort C1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.29

Verblijfssoort C2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.30

Verblijfssoort C3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.31

Verblijfssoort C4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.32

Verblijfssoort D1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.33

Verblijfssoort D2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.34

Verblijfssoort D3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.35

Verblijfssoort D4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.36

Verblijfssoort E1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.37

Verblijfssoort E2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.38

Verblijfssoort E3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.39

Verblijfssoort E4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.40

Verblijfssoort F1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.41

Verblijfssoort F2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.42

Verblijfssoort F3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.43

Verblijfssoort F4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.44

Verblijfssoort G1

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.45

Verblijfssoort G2

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.46

Verblijfssoort G3

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.47

Verblijfssoort G4

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

8.5.7

No show klinisch

Verblijfsdag

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9. Dagbesteding

Dagbesteding

Nee

       

9.11

Dagbesteding sociaal (ontmoeting) (beveiligingsniveau laag)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.12

Dagbesteding sociaal (ontmoeting) (beveiligingsniveau midden, hoog, zeer hoog)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.13

Dagbesteding activering (dagactiviteiten) (beveiligingsniveau laag)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.14

Dagbesteding activering (dagactiviteiten) (beveiligingsniveau midden, hoog, zeer hoog)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.15

Dagbesteding educatie (beveiligingsniveau laag)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.16

Dagbesteding educatie (beveiligingsniveau midden, hoog, zeer hoog)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.17

Dagbesteding arbeidsmatig (beveiligingsniveau laag)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.18

Dagbesteding arbeidsmatig (beveiligingsniveau midden, hoog, zeer hoog)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.19

Dagbesteding overig (beveiligingsniveau laag)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

9.20

Dagbesteding overig (beveiligingsniveau midden, hoog, zeer hoog)

Dagbesteding

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

10. Verrichting

Verrichting

Nee

       

10.1

Electroconvulsietherapie

Verrichting

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

10.2

Ambulante methadon (medicijn, registratie per maand)

Verrichting

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

10.4

Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)

 

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

10.5

SGLVG+

 

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Definities activiteiten en verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Diagnostiek en behandeling en behandeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1. Pré-intake

  Op deze activiteit wordt de indirect patiëntgebonden tijdsbesteding geschreven die wordt besteed aan patiënten voorafgaand aan de intake. Het is mogelijk dat een DBBC met alleen pré-intake niet leidt tot een vervolgtraject en dus niet verder getypeerd zal worden. De DBBC kan dan worden afgesloten met reden van sluiten pré-intake, intake of diagnostiek. Voorbeelden zijn: een patiënt proberen te bereiken voor een eerste afspraak, overleg met de verwijzer over de geschiktheid voor verwijzing van een potentiële patiënt. Onder pré-intake mogen geen activiteiten in het kader van openbare ggz of preventie worden geschreven. Op pré-intake kan alleen indirect patiëntgebonden tijd worden geregistreerd. Omdat er op een DBBC altijd direct patiëntgebonden tijd moet zijn geregistreerd, is een DBBC met alleen de activiteit pre-intake niet mogelijk.

 • 2. Diagnostiek

  Dit onderdeel omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. Onder diagnostiek onderscheiden we de volgende activiteiten:

  • Intake/screening: alle (gespreks)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag.

  • Verwerven informatie van eerdere behandelaars.

  • Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.

  • Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de partner, familie of andere relaties van de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.

  • Psychiatrisch onderzoek.

  • Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid).

  • Orthodidactisch onderzoek.

  • Vaktherapeutisch onderzoek.

  • Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van gezin, school of andere voor het kind/de jeugdige betekenisvolle milieu’s.

  • Lichamelijk onderzoek.

  • Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klinische neurofysiologie, nucleaire geneeskunde): de behandelaar registreert de patiëntgebonden tijd die hij besteedt aan het aanvragen en (laten) uitvoeren van aanvullend onderzoek.

  • Advisering: diagnostische bevindingen en beleidsadvies bespreken met betrokkenen en gezamenlijk het verdere beleid bepalen.

  • Overige diagnostische activiteiten.

  • Risicotaxatie: bij het taxeren van de verschillende typen gevaar wordt er vanuit gegaan dat gebruik wordt gemaakt van één van de instrumenten die zijn voorgeschreven in deze nadere regel.

  Op deze activiteiten wordt alle daarmee samenhangende direct en indirect patiëntgebonden tijd geschreven.

 • 3. Behandeling

  Artikel 2.4 Bzv 1. Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch psychologen en verloskundigen die plegen te bieden (...).

  • a. Communicatieve behandeling: hieronder wordt iedere vorm van behandeling verstaan waarbij communicatie op zichzelf het belangrijkste instrument is om tot vermindering van klachten of symptomen te komen. Het begrip omvat wat vroeger ook wel ‘gespreksbehandeling’ werd genoemd, maar biedt tevens ruimte voor elektronische of schriftelijke communicatie en voor non-verbale communicatietechnieken.

   De categorie communicatieve behandeling is onderverdeeld in de volgende groepen:

   • Follow-up behandelingscontact: hierbij wordt het beloop van de klachten en symptomen vastgelegd in het vervolg op een eerder ingestelde behandeling van welke soort dan ook. Zo nodig wordt de eerder ingestelde behandeling aangepast en worden adviezen gegeven met betrekking tot het dagelijks functioneren van de patiënt.

   • Steunend en structurerend behandelingscontact: ter vermindering van klachten en symptomen en verandering van habituele gedragspatronen, wordt gericht gebruik gemaakt van empathie, confrontatie, cognitieve herordening en gedragsveranderende technieken.

   • Psychotherapie: is opgesplitst in een aantal mogelijke soorten psychotherapie. Met name die vormen zijn genoemd die steunen op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek of op de professionele traditie. Daarnaast is een categorie ‘overig’ opgenomen (denk bijvoorbeeld aan vormen van psychotherapie die niet in de registratielijst worden genoemd zoals kinderpsychotherapie, familieopstellingen, milieutherapie et cetera).

   • Overige (communicatieve) behandelcontacten: betreffen alle activiteiten die vallen onder communicatieve behandeling maar niet zijn te plaatsen onder de hierboven genoemde groepen. Onder deze categorie kunnen we onder andere de volgende activiteiten rekenen: psycho-educatie, training patiënten, ouder-groepstraining, videohometraining, instructies, et cetera. Ook de somatische activiteiten en logopedie kunnen onder deze activiteit worden weggeschreven.

    Op deze activiteiten wordt alle daarmee samenhangende patiëntgebonden tijd geschreven.

  • b. Farmacotherapie: dit betreft de medicamenteuze behandeling van psychiatrische en somatische aandoeningen bij patiënten (zowel klinisch als ambulant). Op deze activiteit wordt de directe en indirect patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot het voorschrijven en toepassen van farmacotherapie (het consult).

  • c. Fysische therapie: dit betreft de behandeling met behulp van fysische technieken. Daarbij worden fysische stimuli (zoals elektriciteit, magnetische golven et cetera) op (delen van) de hersenen gericht. De toediening van de stimuli kan binnen de schedel plaatsvinden, door de schedel heen of via afferente zenuwbanen. Deze vormen van behandeling zijn sterk in ontwikkeling.

   De volgende vormen van fysische therapie zijn opgenomen:

   • Electroconvulsietherapie;

   • Lichttherapie;

   • Transcraniele magnetische stimulatie;

   • Overig behandeling fysische technieken;

   • Deep brain stimulation;

   • Neurofeedback.

   De behandelaren registreren de door hen bestede patiëntgebonden tijd op deze activiteiten. Voor electroconvulsietherapie geldt dat de materiële kosten en de inzet van beroepen die niet voorkomen op de beroepentabel (bijvoorbeeld anesthesist, verkoeververpleegkundige) in kaart worden gebracht via registratie van een verrichting/behandeling ECT.

  • d. Vaktherapie: dit is een verzamelnaam voor behandelingen die worden gekenmerkt door het non-verbale en ervaringsgerichte karakter. We onderscheiden daarbinnen de tijdsbesteding aan de volgende activiteiten:

   • Creatieve therapie, zoals dramatherapie, beeldende therapie, muziek- en danstherapie.

   • Psychomotorische therapie, gericht op één of meerdere componenten van de elementen beweging, expressie en interactie.

   Op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot het toepassen van vaktherapie.

  • e. Fysiotherapie: op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot fysiotherapeutische behandeling zoals bedoeld in de NZa-tarievenlijst ziekenhuizen.

  • f. Ergotherapie: op deze activiteit wordt de patiëntgebonden tijd geschreven met betrekking tot ergotherapeutische behandeling zoals bedoeld in de NZa-tarievenlijst ziekenhuizen.

 • 4. Begeleiding

  Begeleiding betreft methodisch verantwoorde beïnvloeding (doelgericht, bewust, procesmatig en systematisch) van een patiënt of patiëntsysteem, waarbij de verantwoording ligt bij de patiënt. In tegenstelling tot behandeling is het niet gericht op fundamentele verbetering maar op emotionele opvang, herstel of verbetering in sociaal functioneren geplaatst tegen de achtergrond van een reëel perspectief.

  • a. Activerende begeleiding: dit omvat door een instelling te verlenen activerende activiteiten gericht op het herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek.

  • b. Ondersteunende begeleiding (OB): omvat ondersteunende activiteiten in verband met een psychiatrische aandoening of beperking, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de verzekerde in de samenleving, te verlenen door een instelling.

  • c. Beveiligende (verlof)begeleiding: begeleiding van medewerkers uit de instelling, niet zijnde beveiligingsmedewerkers, met en zonder patiënt. Het betreft hier niet methodisch verantwoorde beïnvloeding, maar fysieke begeleiding in verband met het gevaar. (Verlof)begeleiding met de patiënt kan worden uitgevoerd door behandelaren die binnen de instelling werken waar de patiënt wordt behandeld. Onder de activiteit beveiligende begeleiding zonder patiënt kan tijd worden geschreven die nodig is om de verlofcontrole uit te voeren (bijvoorbeeld bellen naar het adres waar de patiënt geacht wordt zich te bevinden).

  • d. Financiële en fiscale begeleiding: hieronder kan de tijd worden geregistreerd die wordt besteed aan de financiële en fiscale begeleiding van patiënten. Te denken valt aan belastingaangifte, financieel advies, schuldinventarisatie, etc.

 • 5. Verpleging

  Verpleging omvat verpleging in verband met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een lichamelijke handicap, gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening, beperking of handicap, te verlenen door een instelling (conform artikel 1.1.1 Wlz).

 • 6. Algemeen indirecte tijd

  • a. Zorgcoördinatie: zorgcoördinatie heeft ten doel om alle zorg die een individuele patiënt van de eigen instelling met complexe problematiek op enig moment nodig zou kunnen hebben voor hem/haar beschikbaar te kunnen maken en op elkaar af te stemmen. De tijdsbesteding aan alle activiteiten die in dit kader ten behoeve van deze individuele patiënt worden uitgevoerd, wordt op deze activiteit geregistreerd. Behandelaren kunnen hun tijd op de activiteit zorgcoördinatie verantwoorden indien er sprake is van coördinerende activiteiten ten behoeve van de patiënt ‘over de muren van de afdeling of instelling heen’.

   Dit kan betrekking hebben op:

   • ofwel coördineren van de zorg van verschillende behandelaren of afdelingen binnen een instelling;

   • ofwel coördineren van de zorg van de eigen zorginstelling en andere zorginstellingen en instanties.

   Alle overige coördinerende activiteiten die direct samenhangen met het uitvoeren van de op deze lijst genoemde activiteiten en verrichtingen, vallen hier dus niet onder. Tevens vallen hier niet onder de coördinerende activiteiten die voor groepen patiënten of voor de gehele instelling worden uitgevoerd.

  • b. No show: het komt voor dat patiënten niet verschijnen op gemaakte afspraken zodat er ‘loze ruimte’ ontstaat in de agenda van de behandelaar. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘No show’. No show is een gepland patiëntcontact met een behandelaar, waarop de patiënt niet verschijnt, terwijl de patiënt niet binnen een (werkdag) termijn van 24 uur voorafgaand aan de afspraak heeft afgezegd. Voor het registreren van No show gelden volgende regels:

   • Op de activiteit No show mag geen (in)directe tijd geschreven worden.

   • In geval van No show mag er reistijd als indirecte tijd worden geschreven.

  • c. Interne patiëntbespreking (MDO): onder een interne patiëntbespreking verstaan we de tijdsbesteding van een behandelaar aan het voeren van overleg met collega-behandelaren (dus binnen de eigen instelling) over de hulpverlening aan patiënten ter voorbereiding of naar aanleiding van de uitvoering van een activiteit of verrichting. Ten aanzien van de interne patiëntenbespreking, (het multidisciplinair overleg) geldt dat veelal sprake is van een groepsgewijze bespreking. Meerdere behandelaren bespreken meerdere patiënten tijdens een overleg. Alle behandelaren registreren de totale bestede tijd (totale duur van het MDO) op deze activiteit. Deze tijd wordt verdeeld over de DBBC’s van alle tijdens het MDO besproken patiënten.

  • d. Extern overleg: de tijdsbesteding van een behandelaar die is gemoeid met het voeren van overleg met derden (dus buiten de eigen instelling) over de hulpverlening of naar aanleiding daarvan (bijvoorbeeld: een consult dat plaatsvindt tussen een behandelaar en een leraar over een kind dat in behandeling is).

  • e. Verslaglegging algemeen: verslaglegging algemeen zoals correspondentie over of namens de patiënt of een ontslagbrief.

  • f. Activiteiten i.v.m. juridische procedures (IBS, Bopz): administratieve activiteiten, correspondentie, et cetera in verband met juridische of gerechtelijke procedures van een patiënt. Bijvoorbeeld voortgangsrapportages t.b.v. ITZ, rapportages t.b.v. reclassering, getuigendeskundigheidsverklaring (advies van rechtbank t.a.v. invrijheidsstelling en gevaar), TBS-zaken (verlofcommissie, rechtbank, verlengingsadvies). Deze activiteiten kunnen ook in combinatie met reistijd worden geregistreerd, indien deze nog niet via een andere financieringsbron worden vergoed.

  • g. Regelen tolken: de tijdsbesteding van een behandelaar die is gemoeid met het regelen van een tolk voor een activiteit of verrichting die face-to-face wordt uitgevoerd.

  • h. Dossierstudie: betreft het studeren van de relevante dossiers van de patiënt. Op deze activiteit mag géén direct patiëntgebonden tijd geschreven worden.

Verblijf

[Vervallen per 01-01-2017]

Verblijf in een instelling wordt geregistreerd in verblijfsdagen. Een verblijfsdag kan alleen geregistreerd worden wanneer een patiënt de dag en de daaropvolgende nacht aanwezig is geweest in de instelling. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. Alleen als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en ’s nachts in de instelling verblijft, mag voor die dag nog een verblijfsdag worden geregistreerd. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt en dus niet de daaropvolgende nacht in de kliniek verblijft, geldt niet als verblijfsdag. Voor verblijfsdagen worden 28 verblijfssoorten onderscheiden. Een verblijfssoort bestaat uit de verblijfsintensiteit in combinatie met het niveau aan beveiliging tijdens het verblijf.

Verblijfssoorten

[Vervallen per 01-01-2017]

De verblijfssoorten zijn opgebouwd uit een combinatie van de intensiteit van het verblijf en het niveau van beveiliging. Een patiënt kan een lage verblijfsintensiteit hebben gecombineerd met een hoog beveiligingsniveau. Er zijn zeven categorieën verblijfsintensiteiten gedefinieerd: lichte verzorgingsgraad, beperkte verzorgingsgraad, matige verzorgingsgraad, gemiddelde verzorgingsgraad, intensieve verzorgingsgraad, extra intensieve verzorgingsgraad en zeer intensieve verzorgingsgraad.

Definitie beveiligingsniveaus

[Vervallen per 01-01-2017]

Met het beveiligingsniveau wordt aangegeven wat het niveau is van de beveiliging die is georganiseerd tijdens het verblijf van de betreffende patiënt, dan wel voor de afdeling waar de patiënt verblijft. Er zijn vier beveiligingsniveaus gedefinieerd.

 • Beveiligingsniveau 1

 • Beveiligingsniveau 2 (laag/hoog)

 • Beveiligingsniveau 3

 • Beveiligingsniveau 4

Op basis van het voor de patiënt benodigde beveiligingsniveau wordt een keuze gemaakt uit de niveaus zoals die in Bijlage IX beschreven staan.

Dagbesteding

[Vervallen per 01-01-2017]

Het doel van dagbesteding is: ‘het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid van de patiënt.’ Binnen de forensische zorg is van belang dat de dagbesteding:

 • Altijd in het kader is van de (psychiatrische) behandeling.

 • Terug te vinden is in het behandelplan van de patiënt, dat is opgesteld door de behandelaar.

Dagbesteding wordt geregistreerd op basis van uren aanwezigheid.

Er zijn voor elk type dagbesteding twee activiteiten beschikbaar: één indien het een laag beveiligingsniveau betreft, en één voor midden, hoog, zeer hoog beveiligingsniveau.

Verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Verrichtingen worden geregistreerd in aantallen. Zo is de eenheid bij ECT per behandeling en bij Methadon per maand waarin de stof Methadon ambulant is verstrekt.

 • 1. ECT

  De materiële kosten en de inzet van behandelaren die niet voorkomen op de DBBC-beroepentabel (zoals de anesthesist) worden in kaart gebracht via de registratie van het aantal behandelingen ECT.

 • 2. Methadon (ambulante verstrekking per maand)

  Wanneer Methadon aan een patiënt wordt verstrekt, wordt dit per maand geregistreerd op de DBBC van de patiënt. Ambulante verstrekking in een maand wordt gezien als één verrichting. Dit is ongeacht de hoeveelheid en frequentie van de ambulante Methadonverstrekking in die maand. Een DBBC met een verrichting Methadon (ambulante verstrekking per maand) dient altijd de activiteit farmacotherapie te bevatten. DBBC’s met de verrichting Methadon (ambulante verstrekking per maand) zonder de activiteit farmacotherapie vallen uit in de validatie.

 • 3. Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt)

  De verrichting fpt kan worden geregistreerd in de fasen proefverlof en voorwaardelijke beëindiging. Het vergoedt de kosten voor de behandel- en begeleidingsactiviteiten in het kader van het fpt uitgevoerd door een fpc. De verrichting kan per dag dat een DBBC met het zorgtype ‘fpt proefverlof’ en ‘fpt voorwaardelijke beëindiging’ geopend is. Als er tijdens de fase proefverlof en fase voorwaardelijke beëindiging een time-out optreedt, dan mag er geen verrichting fpt meer geregistreerd worden.

 • 4. SGLVG+

  Voor beveiligingsniveau 2 geldt voor zorg, geleverd aan personen die een indicatie ‘SGLVG+’ hebben en verblijven in een setting die voldoet aan de omschrijving ‘SGLVG+’, een hogere NHC toeslag. Voor de omschrijving ‘SGLVG+ zie Bijlage VI. ’

Bijlage V. DBBC-beroepentabel

[Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdbehandelaar en behandelaren

[Vervallen per 01-01-2017]

De hoofdbehandelaar is een zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid de behandeling plaatsvindt. Dit houdt in dat de hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor alle acties die in het kader van de behandeling van een patiënt gedurende het gehele DBBC-traject plaatsvinden. Behandelaren die geen hoofdbehandelaar zijn (en dus geen patiënten typeren) registreren alleen activiteiten en verrichtingen. Een hoofdbehandelaar is vaak ook behandelaar en registreert dus ook activiteiten en verrichtingen.

De DBBC-beroepentabel

[Vervallen per 01-01-2017]

In de DBBC-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de forensische zorg. De tabel sluit daarmee aan bij de in de Wet BIG geregistreerde beroepen. Hier zijn de beroepen aan toegevoegd die (nog) niet geregistreerd zijn in de Wet BIG, maar binnen de forensische zorg wel eenzelfde landelijk erkende status hebben.

De DBBC-beroepentabel onderscheidt zeven beroepenclusters: de clusters medische, psychotherapeutische, agogische, psychologische, vaktherapeutische, verpleegkundige beroepen en de ‘somatische beroepen werkzaam in de GGZ’. Hierbinnen vallen die beroepen, die vanuit hun somatische beroep activiteiten in de GGZ en FZ uitvoeren, maar niet primair (breder) opgeleid zijn voor een rol in de GGZ. Denk hierbij aan de huisarts, neuroloog, klinisch geriater, fysiotherapeut en dergelijke. De complete DBBC-beroepentabel is hieronder opgenomen.

In elk beroepencluster worden vier niveaus onderscheiden. In de Wet BIG wordt bepaald wanneer sprake is van een basisberoep en van een specialisme. Hieraan zijn met instemming van de minister van VWS en van de Tweede Kamer, het initiële niveau en het niveau specialisatie/functiedifferentiatie toegevoegd.

Bij de indeling van de in de instelling of praktijk werkzame behandelaren volgens de DBBC-beroepentabel moet onderscheid gemaakt worden tussen:

 • 1. Beroepen: die beroepen die worden onderscheiden in de beroepenstructuur en daarmee (individueel) bevoegd/bekwaam zijn om een zelfstandige rol in het behandelproces van de patiënt in de tweedelijns GGZ te vervullen.

 • 2. Taken: taken zijn de activiteiten en verrichtingen die in het primaire proces door beroepen worden uitgevoerd. De uitgevoerde taken worden in het DBBC-model geregistreerd via de activiteiten- en verrichtingenlijst.

 • 3. Functies: instellingen/praktijken maken via functies (en functieomschrijvingen) een vertaalslag van beroepen naar taken: welke beroepen voeren welke taken uit? Hierbij zijn de instellingen zelf verantwoordelijk dat dit plaatsvindt binnen de geldende wettelijke kaders (volgens de Wet BIG/tuchtrecht etc.).

In de DBBC-beroepentabel is de scheiding tussen beroepen en functies strikt doorgevoerd. De opgenomen lijst van beroepen op de DBBC-beroepentabel is uitputtend, met uitzondering van de genoemde beroepen in categorie 3 (specialisatie/functiedifferentiatie (SF)). Hierin is namelijk vooruitlopend op de erkenning van bepaalde functies tot beroep een aantal voorbeelden van functies genoemd, die een specifieke GGZ- specialisatie vereisen én dus door partijen als beroep worden gezien. Een voorbeeld hiervan bij het verpleegkundige beroepencluster is bijvoorbeeld de SPV. De tabel is op dit punt niet uitputtend. De instelling of praktijk kan onder eigen verantwoordelijkheid vergelijkbare beroepen laten registreren onder de noemer ‘overig [naam betreffend beroepencluster] SF’.

Ondersteunende beroepen

[Vervallen per 01-01-2017]

De ondersteunende beroepen in de ggz en forensische zorg schrijven geen tijd. In de kostprijsberekening, die vooraf gaat aan de bepaling van de maximumtarieven, is rekening gehouden met deze ondersteunende beroepen. Uitleg hierover vindt u in de beleidsregel ‘kostprijsberekening forensische zorg’. Na de DBBC-beroepentabel vindt u de indeling van de ondersteunende beroepen conform het kostprijsmodel.

DBBC-beroepentabel

Beroepcode

Korte functiebeschrijving

Uitgebreide functiebeschrijving

MB

Medische Beroepen

Medische beroepen

MB.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

MB.BG.basis

MB – Arts

Arts (waaronder Agio/Agnio)

MB.SF

Specialisatie/functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie/functiedifferentiatie

MB.SF.vslarts

MB – Arts versl

Arts verslavingszorg

MB.SF.sger

MB – Soc. Geriater

Sociaal geriater

MB.SF.overig

MB – SF overig

Overig medisch SF

MB.SP

Specialisme (SP)

Specialisme (SP)

MB.Sp.Psych

MB – Psychiater

Psychiater

MB Sp. Oud

MB – Specialist Ouderengeneeskunde

Specialist Ouderengeneeskunde

PT

Psychotherapeutische beroepen

Psychotherapeutische beroepen

PT.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

PT.BG.psth

PT – psychoth

Psychotherapeut

AG

Agogische beroepen

Agogische beroepen

AG.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basis beroep gezondheidszorg (BG)

AG.BI.mwd

AG – MWD

Maatschappelijk werkende (MWD)

AG.BI.sph

AG – SPH

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)

AG.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

AG.BG.agoog

AG – agoog

Ggz-agoog

AG.SF

Specialisatie/functiedifferentiatie (SF)

SF Specialisatie/functiedifferentiatie

AG.SF.vrstgeh

AG – verst.gehand.

Ggz-agoog

AG.SF.kjpsych

AG .kj. psychiatrie

Agoog K&J psychiatrie

AG.SF.overig

PB – SF overig

Overig agogisch SF

PB

Psychologische beroepen

Psychologische beroepen

PB.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basisberoep initieel (BI)

PB.BI.ped

PB – Pedagoog

Pedagoog (waaronder orthopedagoog)

OV.OR.gen

PB-Orthopedagoog-generalist

Orthopedagoog-generalist (NVO)

PB.BI.gzkd

PB – Gezondheidskundige

Ggz gezondheidskundige

PB.BI.psy

PB – Psycholoog

Psycholoog (geen verdere specialisatie)

OV.KJ.psych

PB- Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP)

Kinder- en jeugdpsycholoog (NIP)

PB.BG

Basisgroep Gezondheidzorg (BG)

Basisgroep Gezondheidzorg (BG)

PB.BG.gzpsy

PB – Gz-psycholoog

Gz-psycholoog

PB.SF

Specialisatie/functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie/functiedifferentiatie

PB.SF.gedrth

PB – gedragsth

Geragstherapeut

PB.SF.kjth

PB – kj.therap

K&J therapeut

PB.SF.overig

PB – SF overig

Overige psychologische SF

PB.SP

Specialisme (SP)

Specialisme (SP)

PB.SP.klinps

PB – klinpsych

Klinisch psycholoog

PB.SP.klinneuropsych

PB – klin.neuropsych

Klinisch neuropsycholoog

VK

Vaktherapeutische beoepen

Vaktherapeutische beoepen

VK.BI

Basisberoep initieel (BI)

Basisberoep initieel (BI)

VK.BI.pmt

VK – PMT

Vaktherapeut psychomotorisch (PMT)

VK.BI.ct

VK – CT

Vaktherapeut creatief (CT)

VK.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basis beroep Gezondheidszorg (BG)

VK.BG.vakth

VK – Gz-vakth

Gz-vaktherapeut

VK.SF

Specialisatie/functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie/functiedifferentiatie

VK.SF.vakth

VK – Ggz vakth

Ggz-vaktherapeut

VK.SF.overig

VK – SF overig

Overig vaktherapeutisch SF

VB

Verpleegkundige beroepen

Verpleegkundige beroepen

VB.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

VB.BG-vrplk

VB – verplk

Verpleegkundige (art.3)

VB.F

Specialisatie/functiedifferentiatie (SF)

Specialisatie/functiedifferentiatie

VB.SF.spv

VB – SPV

Sociaal Psych. Verpleegkundige (SPV)

VB.SF.cpv

VB – CPV

Consultatief Psych. Verpleegkundige (CPV)

VB.SF.fvp

VB – FVP

Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige (FVP)

VB.SF.overig

VB – SF overig

Overig

VB.SP

Specialisme (SP)

Specialisatie/functiedifferentiatie

VB.SP.vrplsp

VB – verplk.spec

Ggz verpleegkundig specialist

OV

Somatische beroepen (Wet BIG)

Somatische beroepen

OV.BG

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

Basisberoep Gezondheidszorg (BG)

OV.BG.fysio

OV – Fysioth

Fysiotherapeut

OV.BG.ergo

OV – Ergoth

Ergotherapeut

OV.BG.diet

OV – Diëtist

Diëtist

OV.BG.logo

OV – Logopedist

Logopedist

OV.SP

Specialisme (SP)

Specialisatie/functiedifferentiatie

OV.SP.neur

OV – neuroloog

Neuroloog

OV.SP.harts

OV – huisarts

Huisarts

OV.SP.karts

OV – kinderarts

Kinderarts

OV.SP.kger

OV – Klin.geriater

Klinisch geriater

OV.SP.artsmg

OV – Arts maatsch.gzh

Arts maatschappij en gezondheid

Ondersteunende beroepen1

 

Assisterende ggz-functies

psychologisch assistent

 

psychodiagnostisch werkende

 

zorgassistent

 

testassistent

Activiteitenbegeleiders

activiteitenbegeleider

 

sport(bege)leider

 

sport/speltherapeut

 

groepsbegeleider

Gezinsbegeleiding

gezinstherapeut

 

gezinshulpverlener

 

gezinsbegeleider

 

systeemtherapie

VOV/verpleegkundig personeel

verpleger2

 

nurse practitioner

 

ambulant werkende

 

verzorger

Overige ondersteuners ggz

maatschappelijk werkende3

 

psychomotorisch therapeut26

 

preventiemedewerker

 

medewerker rehabilitatie

 

counselor

 

casemanager

 

Trajectbegeleider

 

ondersteuner spec. fz4

 

ervaringsdeskundige

1Indeling heeft een praktische insteek en verschuivingen in de toekomst zijn mogelijk.

2Onder verpleger vallen ook verwante functies zoals; verplegende, helper, etc. (dit personeel wordt als VOV-personeel toegewezen als hoofdkostenplaats aan de kostendrager ‘verblijfsdagen’).

3Onder deze groep vallen NIET de maatschappelijk werkende/psychotherapeuten met differentiatie ggz.

4Onder deze categorie behoren ondersteuners die ingezet worden bij niet-strafrechtelijke zorg en niet bij een andere groep te plaatsen zijn.

Bijlage VI. Omschrijving SGLVG+

[Vervallen per 01-01-2017]

SGLVG+

Verblijfszorg

Deze deelprestatie verblijf is bedoeld voor personen die veroordeeld zijn onder het volwassen strafrecht (doorgaans 18 jaar en ouder) met een forensische zorgtitel, die in aanmerking komen voor plaatsing in een instelling met een toelating ‘sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt met behandeling (SGLVG+)’.

Zij beschikken over een IQ tussen de 50 en 85, waarbij sprake is van een achterstand in sociaal-emotioneel functioneren en zelfredzaamheid.

Het gedrag en psychisch functioneren van deze patiënten veroorzaken ernstige problemen op meerdere vlakken in het dagelijks leven. Zij laten onbegrepen en risicovol gedrag zien, dat veroorzaakt wordt door complexe meervoudige stoornissen. Er is sprake van een achterstand in sociaal-emotioneel functioneren.

Voor het leveren van noodzakelijke zorg bestaat de noodzaak van opname; de hulpvraag van deze patiënten verandert hierbij continu van intensiteit en is onvoorspelbaar.

Verblijfsintensiteit

De verblijfsintensiteit is niet bepalend voor het al dan niet van toepassing zijn van deze deelprestatie.

Bedbezetting

De patiënten blijven doordeweeks en in het weekend in de woning (instelling) aanwezig.

Toezicht/beveiliging

Er is sprake van beveiligingsniveau 2. Dit is een gemiddeld beveiligingsniveau, waarbij patiënten worden geplaatst die, binnen een redelijke termijn, vrijheden kunnen krijgen. Het voor deze doelgroep in te zetten VOV-personeel beschikt over een op gedragsproblematiek toegesneden opleiding en training. De patiënten behoeven continue nabijheid, in sommige gevallen continu toezicht, van medewerkers.

Fysieke setting/kenmerken huisvesting

Patiënten verblijven in kleinschalige voorzieningen, die beschikken over een omvangrijk behandel- en zorgaanbod, inclusief dagbesteding.

De beperkte groepsgrootte is een verhogende factor voor de totale omvang van de voorziening.

Binnen de voorziening zijn specifieke bouwkundige en installatietechnische aanpassingen op het gebied van gedragsproblematiek aanwezig.

Het gaat bij deze setting specifiek om een setting voor geestelijk gehandicapten (LVG). Het is nadrukkelijk geen psychiatrische setting.

Bijlage VII. Deelprestaties verblijf

[Vervallen per 01-01-2017]

Overzicht verschillende verblijfssoorten

[Vervallen per 01-01-2017]

 

Beveiligingsniveau

Verblijfsintensiteit

(Zeer) laag (1)

Gemiddeld (2)1

Hoog (3)

Zeer hoog (4)

Lichte verzorgingsgraad (A)

A1

A2

A3

A4

Beperkte verzorgingsgraad (B)

B1

B2

B3

B4

Matige verzorgingsgraad (C)

C1

C2

C3

C4

Gemiddelde verzorgingsgraad (D)

D1

D2

D3

D4

Intensieve verzorgingsgraad (E)

E1

E2

E3

E4

Extra intensieve verzorgingsgraad (F)

F1

F2

F3

F4

Zeer intensieve verzorgingsgraad (G)

G1

G2

G3

G4

1Voor beveiligingsniveau 2 geldt voor zorg, geleverd aan personen die een indicatie SGLVG+ hebben en verblijven in een setting die voldoet aan de beschrijving ‘SGLVG+’, een hogere NHC toeslag. Voor de omschrijving ‘SGLVG+’: zie Bijlage VI. Zie Bijlage VIII voor de beveiligingsniveaus, waarbij er voor beveiligingsniveau 2 twee varianten bestaan: 2-hoog en 2-laag.

DEELPRESTATIE VERBLIJF A (LICHTE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

– De psychiatrische stoornis is stabiel, er is kans op verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld wanneer de patiënt buiten de structuur van de afdeling verblijft.

– Er is sprake van ziektebesef en (enige mate van) ziekte-inzicht, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn binnen de structuur van de afdeling voldoende.

– Er is sprake van behandelresponsiviteit/bereidheid tot behandeling.

– Er bestaat geen risico op terugval op korte termijn wanneer de patiënt in de structuur van de afdeling verblijft.

– Er bestaat geen kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag wanneer de patiënt in de structuur van de afdeling verblijft.

Zelfredzaamheid

– Er is sprake van maatschappelijk relevante dagbesteding.

– ADL-vaardigheden zijn voldoende.

– Er is een sociaal netwerk aanwezig, maar de patiënt heeft ondersteuning nodig bij het onderhouden van het sociaal netwerk.

– Er is enige ondersteuning nodig bij de financiën.

Delictrisico

– Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal).

Leefklimaat

– Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving/resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening.

Begeleidingsbehoefte

– Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten.

– 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op.

Inzet VOV-personeel

– Op deze setting wordt 0,3 en minder netto fte1 per bed/plaats ingezet.

1Netto fte staat voor ingeroosterd zorgverlenend VOV-personeel.

DEELPRESTATIE VERBLIJF B (BEPERKTE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

– De psychiatrische stoornis is stabiel, er is een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld.

– Er is sprake van ziektebesef en enige mate van ziekte-inzicht, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn in enige mate beperkt, patiënt behoeft hierbij ondersteuning.

– Er is sprake van behandelresponsiviteit/bereidheid tot behandeling.

– Er bestaat een beperkte kans op terugval op korte termijn.

– Er bestaat lichte kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Zelfredzaamheid

– Er is sprake van een maatschappelijk relevante dagbesteding.

– ADL-vaardigheden zijn voldoende.

– Er is een sociaal netwerk aanwezig, maar de patiënt heeft begeleiding nodig bij het onderhouden van het sociaal netwerk.

– Er is enige ondersteuning nodig bij de financiën.

Delictrisico

– Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal).

Leefklimaat

– Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving/resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening.

Begeleidingsbehoefte

– Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten.

– Er is behoefte aan begeleiding in korte, individuele contacten met begeleiders.

– 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op.

Inzet VOV-personeel

– Op deze setting wordt doorgaans meer dan 0,3 netto fte tot en met 0,5 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF C (MATIGE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

– De psychiatrische stoornis is stabiel, er bestaat enige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld gekoppeld aan delictgedrag.

– Er is sprake van ziektebesef, het ziekte-inzicht is beperkt, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn beperkt, patiënt behoeft hierbij begeleiding.

– Er is sprake van behandelresponsiviteit/bereidheid tot behandeling.

– Er bestaat enige kans op terugval op korte termijn.

– Er bestaat lichte kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Zelfredzaamheid

– Er is sprake van dagbesteding die minder gericht is op maatschappelijke inbedding.

– ADL-vaardigheden zijn voldoende.

– Er is geen (adequaat) sociaal netwerk aanwezig, de patiënt heeft begeleiding nodig bij het opbouwen van het (adequate) sociaal netwerk.

– Er is behoefte aan begeleiding bij de financiën.

Delictrisico

– Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal).

Leefklimaat

– Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving/resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening.

Begeleidingsbehoefte

– Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten.

– Er is, meer dan in verblijfsintensiteit B, behoefte aan begeleiding in korte, individuele contacten met begeleiders.

– 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op.

Inzet VOV-personeel

– Op deze setting wordt doorgaans meer dan 0,5 netto fte tot en met 0,7 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF D (GEMIDDELDE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

– Er is een gemiddelde verstoring van het psychiatrisch ziektebeeld.

– Er is sprake van enige mate van ziektebesef, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig.

– Er is in enige mate sprake van behandelresponsiviteit/bereidheid tot behandeling.

– Er bestaat risico op terugval op korte termijn.

– Er is in beperkte mate sprake van gedragsproblematiek, agressie en verstoord functioneren.

– Er bestaat kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Zelfredzaamheid

– De zelfredzaamheid is wisselend en varieert tussen gemiddeld en gebrekkig.

– ADL vaardigheden behoeven ondersteuning.

– Er ontbreken enige vaardigheden op een aantal algemene levensgebieden.

– Patiënt kan zelf enige structuur aanbrengen.

– Er is behoefte aan begeleiding bij de financiën.

Delictrisico

– Het actuele recidiverisico is matig tot hoog.

Leefklimaat

– De focus van het leefklimaat is op ontwikkeling/motiveringen en daarnaast op ondersteuning (supportief) en structurerend.

Begeleidingsbehoefte

– De begeleidingsbehoefte is permanent aanwezig, en eventuele opschaling is mogelijk indien nodig.

Inzet VOV-personeel

– Op deze setting wordt doorgaans meer dan 0,7 netto fte tot en met 1,0 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF E (INTENSIEVE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

– Er is sprake van een intensieve verstoring ten gevolge van het psychiatrisch ziektebeeld

– Er is (nog) in mindere mate sprake van ziektebesef, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig.

– Er is in (nog) mindere mate sprake van behandelresponsiviteit/bereidheid tot behandeling.

– Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of begeleiding behoeft.

– Er is in sprake van gedragsproblematiek, agressie en verstoord functioneren.

– Er bestaat risico op terugval op korte termijn.

– Er bestaat risico op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Zelfredzaamheid

– De zelfredzaamheid (indien aangetast) is wisselend en varieert tussen gebrekkig en slecht.

– Er ontbreken vaardigheden op meerdere of basale levensgebieden.

– Patiënt kan zelf weinig tot geen structuur aanbrengen.

– Patiënt heeft zijn financiën niet langer in eigen beheer.

Delictrisico

– Het actuele recidiverisico is matig tot hoog.

Leefklimaat

– Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend met stabilisatie als primaire doelstelling.

Begeleidingsbehoefte

– De begeleidingsbehoefte is permanent aanwezig, en opschaling is direct mogelijk.

Inzet VOV-personeel

– Op deze setting wordt doorgaans meer dan 1,0 netto fte tot en met 1,3 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF F (EXTRA INTENSIEVE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

– De psychiatrische stoornis is acuut tot chronisch, ernstig en ontregelend, hetgeen het dagelijks leven grotendeels beïnvloedt.

– Ziektebesef is beperkt, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig.

– Er is in beperkte mate sprake van behandelresponsiviteit/bereidheid tot behandeling.

– Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of veel begeleiding behoeft.

– Er is sprake van gedragsproblemen die ontwrichting of gevaar op agressie (naar zichzelf/anderen) veroorzaken, met een dagelijks risico hierop.

Zelfredzaamheid

– De patiënt is op meerdere levensgebieden niet zelfredzaam.

– De patiënt is niet in staat zelf structuur aan te brengen.

– De patiënt kan geen verantwoordelijkheid meer nemen voor zijn ADL en financiën.

Delictrisico

– Het delictrisico is hoog tot zeer hoog.

Leefklimaat

– Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend.

Begeleidingsbehoefte

– De begeleidingsbehoefte is permanent en intensief.

– Er zijn regelmatig vormen van individuele begeleiding noodzakelijk, activiteiten vinden plaats in kleine groepen.

– Begeleiding/behandeling is gericht op zowel stabilisatie en nadere analyse van de complexe problematiek.

Inzet VOV-personeel

– Op deze setting wordt doorgaans meer dan 1,3 netto fte tot en met 1,7 netto fte per bed/plaats ingezet.

DEELPRESTATIE VERBLIJF G (ZEER INTENSIEVE VERZORGINGSGRAAD)

Stoornis/psychopathologie

– De psychiatrische stoornis leidt tot acute, ernstige en ontregelende verstoring, hetgeen voortdurend problemen veroorzaakt in het dagelijks functioneren.

– Ziektebesef is zeer beperkt, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig.

– Er is zeer beperkt tot geen sprake van behandelresponsiviteit/bereidheid tot behandeling.

– Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of veel begeleiding behoeft.

– Er is sprake van gedragsproblemen die ontwrichting of gevaar op agressie (naar zichzelf/anderen) veroorzaken, met een continu risico hierop.

Zelfredzaamheid

– De patiënt is op geen enkel levensgebied zelfredzaam. De patiënt is niet in staat zelf structuur aan te brengen

Delictrisico

– Het actuele recidiverisico is hoog tot zeer hoog.

Leefklimaat

– Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend met stabilisatie als primaire doelstellig.

Begeleidingsbehoefte

– De begeleidingsbehoefte is permanent en intensief.

– Er is veelal sprake van één op één of meermans begeleiding, ook bij activiteiten.

– Begeleiding/behandeling is gericht op stabilisatie en nadere analyse van de complexe problematiek

Inzet VOV-personeel

– Op deze setting wordt doorgaans meer dan 1,7 netto fte per bed/plaats ingezet.

Bijlage VIII. DBBC-beveiligingsniveaus

[Vervallen per 01-01-2017]

DBBC-beveiligingsniveau 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 1 worden primair patiënten geplaatst die alle vrijheden kunnen hebben.

 • Er is sprake van een besloten setting. De buitendeur is permanent afgesloten.

 • Binnen het gebouw kunnen patiënten zich vrij bewegen.

Materieel:

 • Aanwezigheid van raamstandbeperking28.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost in het gebouw aanwezig.

 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen een besloten setting.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt op vaste momenten (tenminste tweemaal per dag) gecontroleerd.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing/de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) en onaangekondigd plaats.

DBBC-beveiligingsniveau 2

[Vervallen per 01-01-2017]

In de DBBC-systematiek is er sprake van 4 beveiligingsniveaus. In de praktijk worden 2 typen ‘beveiligingsniveau 2’ ingekocht: 2-laag en 2-hoog. De beschrijvingen hieronder zijn derhalve allebei gekoppeld aan beveiligingsniveau 2. Inkoper en zorgaanbieder moeten in onderling overleg bepalen welke voor hun van toepassing is.

DBBC beveiligingsniveau 2-laag

[Vervallen per 01-01-2017]

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-laag worden primair patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken) vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de beveiligde setting kunnen verlaten).

 • Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-laag starten altijd op de gesloten afdeling.

Materieel:

 • Aanwezigheid van perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5 meter en/of raamstandbeperking in combinatie met doorbraakwerende beglazing.29

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen een gesloten setting.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing/de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik), periodiek en onaangekondigd plaats.

 • Doorplaatsing/het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven.

DBBC-beveiligingsniveau 2-hoog

[Vervallen per 01-01-2017]

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-hoog worden primair patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken) vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de beveiligde setting kunnen verlaten).

 • Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-hoog starten altijd op de gesloten afdeling.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 2 voldoen aan de DJI-eisen gesteld bij de aanbesteding van FPA capaciteit ten behoeve van de forensische zorg aan gedetineerden voor wat betreft omtrekbeveiliging en entree.

  Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:

  • Een beveiligde doorloopsluis;

  • gecontroleerde in- en uitgang voor personen en goederen;

  • perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5 meter;

  • doorbraakwerende beglazing;

  • raamstandbeperking.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost in het gebouw.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen de beveiligde ring.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing/de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) én onaangekondigd plaats.

 • Doorplaatsing/het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven.

DBBC-beveiligingsniveau 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 3 worden primair patiënten geplaatst die voor langere tijd binnen de beveiligde ring dienen te verblijven.

 • Er is sprake van een gesloten setting met geringe bewegingsvrijheid.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 3 voldoen aan de DJI-eisen gesteld voor niveau 3 voor wat betreft omtrekbeveiliging en entree.

  Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:

  • Beveiligde doorloopsluis;

  • gecontroleerde in- en uitgang voor personen en goederen;

  • perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 5,5 meter.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is een 24-uurspost aanwezig.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Volledig behandel- en therapieaanbod is beschikbaar binnen de beveiligde ring.

 • Aanwezigheid van centrale post bij in- en uitgang van de beveiligde ring.

Immaterieel:

 • Aan-/afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling en bij de centrale post.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing/de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik), periodiek en onaangekondigd plaats.

 • Doorplaatsing/het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven.

DBBC- beveiligingsniveau beveiligingsniveau 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Uitgangspunten:

 • Op beveiligingsniveau 4 worden patiënten geplaatst die langdurig onder zeer hoge beveiliging moeten verblijven.

 • Er is sprake van een gesloten setting met zeer geringe bewegingsvrijheid binnen het gebouw.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 4 voldoen aan de DJI-eisen gesteld voor FPC’s. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:

  • Een dubbele barrière;

  • een penitentiair hekwerk van 5 meter en een muur, beide voorzien van detectie en cameraobservatie;

  • gecontroleerde in- en uitgang van personen en goederen;

  • beglazing buitenwandopeningen;

  • raamstandbeperking.

 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.

 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.

 • Er is een 24-uurspost.

 • Het volledige aanbod van behandel-, therapie- en recreatieve faciliteiten van de instelling is aanwezig binnen de dubbele beveiligingsring.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling en bij de centrale post.

 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing/de-escalerende gesprekstechnieken.

 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.

 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) periodiek, onaangekondigd en steekproefsgewijs plaats.

 • Er is sprake van een gefaseerde resocialisatie van de patiënt. Deze wordt intensief begeleid door medewerkers.

Totalen

Inhoudelijke wijzigingen

Ten gevolge van de diverse werkpaketten zijn er voor release RF16 zes nieuwe validatieregels bijgekomen en twee validatieregels gewijzigd. De details hiervan zijn te lezen in ‘Gebruikersdocument Deel 1, Beschrijving Wijzigingen’.

 

Middels het instellen van een filter kunnen nieuwe en afgesloten validatieregels op een eenvoudige manier worden getoond.

Filter voor nieuwe validatieregels: Begindatum = 20160101

Filter voor afgesloten validatieregels: Einddatum = 20151231

Totaal aantal validatieregels

Type validatieregel

Ongewijzigd

Gewijzigd

Nieuw

Afgesloten

 

Totaal

1000-serie

11

0

0

0

 

11

2000-serie

34

0

0

0

 

34

3000-serie

46

0

0

0

 

46

6000+-serie

99

1

1

0

 

101

           

192

Ongewijzigd

:

Validatieregels die ten opzichte van de vorige versie niet zijn gewijzigd

Gewijzigd

:

Validatieregels die inhoudelijk zijn gewijzigd (er komt geen nieuwe regel bij)

Nieuw

:

Validatieregels die nieuw zijn voor deze release (er komt een nieuwe regel bij)

Afgesloten

:

Validatieregels die zijn afgesloten en waarvoor geen aangepaste versie is gekomen (er komt geen nieuwe regel bij)

1000-serie

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Type Validatie

Naam

Conditie

Aktie

Toelichting op de conditie

Hint

Branche Indicator

20060101

99991231

val1101

Dagbesteding

Afkeurend

De primaire sleutel

(Dagbesteding.Dagbesteding_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Dagbesteding.Dagbesteding Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd.

 

De primaire sleutel

(Dagbesteding.Dagbesteding_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1102

DBBC

Afkeurend

De primaire sleutel

(DBBC.DBBC_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(DBBC.DBBC_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd.

 

De primaire sleutel

(DBBC.DBBC_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1103

OverigeDiagnose_As1tmAs5

Afkeurend

De primaire sleutel

(Overige diagnose as1 t/m as5.DBBC_Identificatienummer, Overige diagnose as1 t/m as5.CL_Diagnose_Code)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Overige diagnose as1 t/m as5.DBBC_Identificatienummer, Overige diagnose as1 t/m as5.CL_Diagnose_Code)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

De primaire sleutel

(Overige diagnose as1 t/m as5.DBBC_Identificatienummer, Overige diagnose as1 t/m as5.CL_Diagnose_Code)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1109

Patiënt

Afkeurend

De primaire sleutel

(Patiënt.Patiënt_Identificatienumme)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Patiënt.Patiënt_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

De primaire sleutel

(Patiënt.Patiënt_Identificatienumme)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1110

Behandelaar

Afkeurend

De primaire sleutel

(Behandelaar.Behandelaar_Identifcatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Behandelaar.Behandelaar_Identifcatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd.

 

De primaire sleutel

(Behandelaar.Behandelaar_Identifcatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1112

Tijdschrijven

Afkeurend

De primaire sleutel

(Tijdschrijven.Tijdschrijven_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Tijdschrijven.Tijdschrijven_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

De primaire sleutel

(Tijdschrijven.Tijdschrijven_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20060101

99991231

val1115

Verblijfsdag

Afkeurend

De primaire sleutel

(Verblijfsdag.Verblijfsdag_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Verblijfsdag.Verblijfsdag_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

De primaire sleutel

(Verblijfsdag.Verblijfsdag_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1116

Zorgtraject

Afkeurend

De primaire sleutel

(Zorgtraject.Zorgtraject_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Zorgtraject.Zorgtraject_Identificatienummer)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

De primaire sleutel

(Zorgtraject.Zorgtraject_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1118

Verrichting

Afkeurend

De primaire sleutel

(Verrichting.Verrichting_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel

(Verrichting_Identificatienummer uit Verrichting)

niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

De primaire sleutel

(Verrichting.Verrichting_Identificatienummer)

moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1700

AardDelict

Afkeurend

De primaire sleutel (AardDelict-code, Zorgtraject-identificatienummer uit AardDelict) moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel (AardDelict-code, Zorgtraject-identificatienummer uit AardDelict) niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record en indien mogelijk het zorgtraject en de bijbehorende DBBC's afgekeurd.

 

De primaire sleutel (AardDelict-code, Zorgtraject-identificatienummer uit AardDelict) moet ingevuld en uniek zijn

2

20070101

99991231

val1705

Gevaar

Afkeurend

De primaire sleutel (Gevaarcode, DBBC-identificatienummer uit Gevaar) moet ingevuld en uniek zijn

Als de primaire sleutel (Gevaarcode, DBBC-identificatienummer uit Gevaar) niet ingevuld of niet uniek is

wordt het record afgekeurd en indien mogelijk bijbehorende DBBC.

 

De primaire sleutel (Gevaarcode, DBBC-identificatienummer uit Gevaar) moet ingevuld en uniek zijn

2

2000-serie

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Type Validatie

Naam

Conditie

Aktie

Toelichting op de conditie

Hint

Branche Indicator

20060101

20121231

val2201

Dagbesteding

Afkeurend

Verwijzing op (Dagbesteding.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Dagbesteding.CL_Activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Dagbesteding.Dagbesteding_Activiteitendatum niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een dagbesteding-activiteit is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0 en de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Dagbesteding' bevat

Alleen dagbesteding-activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Verwijder het record of vervang het record door een geldige dagbesteding-activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een dagbesteding-activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De dagbesteding-activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De dagbesteding-activiteit is geldig is op de datum dat deze wordt uitgevoerd

3. De dagbesteding-activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20130101

99991231

val2201

Dagbesteding

Afkeurend

Verwijzing op (Dagbesteding.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn op de begindatum van de DBBC

Als bij de verwijzende code Dagbesteding.CL_Activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een dagbesteding-activiteit is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0 en de kolom CL_Activiteit_Soort de waarde 'Dagbesteding' bevat

Alleen dagbesteding-activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Verwijder het record of vervang het record door een geldige dagbesteding-activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een dagbesteding-activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De dagbesteding-activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De dagbesteding-activiteit is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. De dagbesteding-activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

99991231

val2202

Dagbesteding

Afkeurend

Verwijzing op (Dagbesteding.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Dagbesteding.DBBC.Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Dagbesteding.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_Identificatienummer uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Dagbesteding

2

20060101

99991231

val2203

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.CL_Circuit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code DBBC.CL_Circuit_Code een niet bestaande CL_Circuit_Code uit codelijst CL_Circuit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Circuit_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Alleen circuit waarvan de kolom CL_Circuit_Branche_Indicatie de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang de Circuit door een geldig circuit. Maak bij het vervangen een keuze uit circuits die aan alle drie de volgende voorwaarden voldoen

1. Het circuit komt voor in codelijst CL_Circuit

2. Het circuit is geldig op de begindatum van de DBBC

3. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2205

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.CL_Redensluiten_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code DBBC.CL_Redensluiten_Code een niet bestaande CL_Redensluiten_Code uit codelijst CL_Redensluiten wordt geselecteerd of er wordt een CL_Redensluiten_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Alleen circuit waarvan de kolom CL_Redensluiten_Branche_Indicatie de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldige diagnose. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een sluitreden die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De sluitreden komt voor in codelijst CL_Redensluiten

2. De sluitreden is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2206

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.CL_Zorgtype_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code DBBC.CL_Zorgtype_Code een niet bestaande CL_Zorgtype_Code uit codelijst CL_Zorgtype wordt geselecteerd of er wordt een CL_Zorgtype_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een zorgtype is selecteerbaar als de kolom CL_Zorgtype_Selecteerbaar uit codelijst CL_Zorgtype een waarde bevat die > 0

Alleen zorgtypen waarvan de kolom CL_Zorgtype_Branche_indicatie uit codelijst CL_Zorgtype de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldige zorgtype. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een zorgtype dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het zorgtype komt voor in codelijst CL_Zorgtype

2. Het zorgtype is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. Het zorgtype is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2207

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel DBBC.Behandelaar_Identificatienummer een niet bestaand Behandelaar.Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (DBBC.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Behandelaar_Identificatienummer uit tabel Behandelaar bij Behandelaar_Identificatienummer in DBBC

2

20060101

99991231

val2208

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.Zorgtraject_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel DBBC.Zorgtraject_Identificatienummer een niet bestaand Zorgtraject.Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (DBBC.Zorgtraject_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Zorgtraject_Identificatienummer uit tabel Zorgtraject bij Zorgtraject_Identificatienummer in DBBC

2

20060101

99991231

val2209

Overige_Diagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verwijzing op (Overige Diagnose_As1tmAs5.CL_Diagnose_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code OverigeDiagnose_As1tmAs5.CL_Diagnose_Code een niet bestaande CL_Diagnose_Code uit codelijst CL_Diagnose wordt geselecteerd of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een overigediagnose is selecteerbaar als de kolom CL_Diagnose_Selecteerbaar uit codelijst CL_Diagnose een waarde bevat die > 0

Alleen diagnoses waarvan de kolom CL_Diagnose_Branche_indicatie uit codelijst CL_Diagnose de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldige diagnose. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een diagnose die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De diagnose komt voor in codelijst CL_Diagnose

2. De diagnose is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. De diagnose is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2215

Behandelaar

Afkeurend

Verwijzing op (Behandelaar.CL_Beroep_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Behandelaar.CL_Beroep_Code een niet bestaande CL_Beroep_Code uit codelijst CL_Beroep wordt geselecteerd of er wordt een CL_Beroep_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een beroep is selecteerbaar als de kolom CL_Beroep_Selecteerbaar uit codelijst CL_Beroep een waarde bevat die > 0

Alleen beroepen waarvan de kolom CL_Beroep_Branche_indicatie uit codelijst CL_Beroep de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig beroep. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een beroep dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het beroep komt voor in codelijst CL_Beroep

2. Het beroep is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. Het beroep is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

20121231

val2218

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Tijdschrijven.CL_Activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Tijdschrijven_Activiteitendatum niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een tijdschrijf-activiteit is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0 en de kolom CL_Activiteit_Soort de warde tijdschrijven bevat

Alleen tijdschrijf-activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Verwijder het record of vervang het record door een geldige tijdschrijf-activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een tijdschrijf-activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De tijdschrijf-activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De tijdschrijf-activiteit is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. De tijdschrijf-activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20130101

99991231

val2218

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Tijdschrijven.CL_Activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Tijdschrijven_Activiteitendatum niet geldig is

Uitzondering: de tijdschrijf-activiteiten ‘Deep brain stimulation’ en ‘ Neurofeedback’ moeten geldig zijn op de begindatum van de DBBC.

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een tijdschrijf-activiteit is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0 en de kolom CL_Activiteit_Soort de warde tijdschrijven bevat

Alleen tijdschrijf-activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

De tijdschrijf-activiteit Deep brain stimulation is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvan de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_3.3.5' bevat

De tijdschrijf-activiteit Neurofeedback is een activiteit uit codelijst CL_Activiteit waarvan de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'Act_3.3.6' bevat

Verwijder het record of vervang het record door een geldige tijdschrijf-activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een tijdschrijf-activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De tijdschrijf-activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De tijdschrijf-activiteit is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. De tijdschrijf-activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

99991231

val2219

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Tijdschrijven.Tijdschrijven_Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Tijdschrijven.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_Identificatienummer uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Tijdschrijven

2

20060101

99991231

val2220

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Tijdschrijven.Behandelaar_Identificatienummer een niet bestaand Behandelaar.Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Tijdschrijven.Behandelaar_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Behandelaar_Identificatienummer uit tabel Behandelaar bij Behandelaar_Identificatienummer in Tijdschrijven

2

20060101

20121231

val2223

Verblijfsdag

Afkeurend

Verwijzing op (Verblijfsdag.Activiteitencode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Verblijfsdag.CL_activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de Tijdschrijven.Tijdschrijven_Activiteitendatum niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verblijfsdag.Activiteitencode) moet correct zijn. Maak een keuze uit CL_ACTIVITEIT_CODE uit tabel CL_ACTIVITEIT bij Activiteitencode in Verblijfsdagen

2

20130101

99991231

val2223

Verblijfsdag

Afkeurend

Verwijzing op (Verblijfsdag.Activiteitencode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Verblijfsdag.CL_activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verblijfsdag.Activiteitencode) moet correct zijn. Maak een keuze uit CL_ACTIVITEIT_CODE uit tabel CL_ACTIVITEIT bij Activiteitencode in Verblijfsdagen

2

20070101

20121231

val2224

Verrichting

Afkeurend

Verwijzing op (Verrichting.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als de verwijzende code (Verrichting.CL_Activiteit_Code) een niet bestaande Activiteitencode is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verrichting.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn. Maak een keuze uit CL_ACTIVITEIT_CODE uit tabel CL_ACTIVITEIT bij Activiteitencode in Verrichting

2

20130101

99991231

val2224

Verrichting

Afkeurend

Verwijzing op (Verrichting.CL_Activiteit_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Verrichting.CL_activiteit_Code een niet bestaande CL_Activiteit_Code uit codelijst CL_Activiteit wordt geselecteerd of er wordt een CL_Activiteit_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een verrichting is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0

Alleen activiteiten waarvan de kolom CL_Activiteit_Branche_indicatie uit codelijst CL_Activiteit de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Verrichtingen zijn activiteiten uit codelijst CL_Activiteit waarvan de kolom CL_Activiteit_Code de waarde 'act_10.%' bevat

Verwijder het record of vervang het record door een geldige activiteit. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een activiteit die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De activiteit komt voor in codelijst CL_Activiteit

2. De activiteit is geldig is op de begindatum van de DBBC

3. De activiteit is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20060101

99991231

val2225

Zorgtraject

Afkeurend

Verwijzing op (Zorgtraject.Patiënt_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Zorgtraject.Patiënt_Identificatienummer een niet bestaand Patiënt.Identificatienummer wordt geselecteerd

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

 

Verwijzing op (Zorgtraject.Patiëntnummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit Patiëntnummer uit tabel Patiënt bij Patiëntnummer in Zorgtraject

2

20070101

99991231

val2228

Verrichting

Afkeurend

Verwijzing op (Verrichting.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Verrichting.DBBC_Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verrichting.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_Identificatienummer uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Verrichting

2

20080101

20081231

val2229

Verblijfsdag

Afkeurend

Verwijzing op (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) moet correct zijn

Als de verwijzende code (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) een niet bestaande Intensiteit-beveiliging is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) moet correct zijn. Maak een keuze uit Intensiteit-beveiliging-domein bij Intensiteit-beveiliging in Verblijfsdag

2

20070101

99991231

val2231

Zorgtraject

Afkeurend

Verwijzing op (Zorgtraject.Primaire_Diagnose_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Zorgtraject.Primaire_Diagnose_Code een niet bestaande CL_Diagnose_Code uit codelijst CL_Diagnose wordt geselecteerd of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd waarvan de CL_Diagnose_As ongelijk is aan 1 of 2 of er wordt een CL_Diagnose_Code geselecteerd die op de begindatum van de initiële DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

Een diagnose is selecteerbaar als de kolom CL_Activiteit_Selecteerbaar uit codelijst CL_Activiteit een waarde bevat die > 0

Primaire diagnoses zijn diagnoses uit de codelijst CL_Diagnose waarvoor de kolom CL_Diagnose de waarde 'as1%' of 'as2%' bevat.

Alleen diagnoses waarvan de kolom CL_Diagnose_Branche_indicatie uit codelijst CL_Diagnose de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldige diagnose. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een diagnose die aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. De diagnose komt voor in codelijst CL_Diagnose

2. De diagnose is geldig is op de begindatum van de initiele DBBC

3. De diagnose is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

20070101

val2234

DBBC

Afkeurend

Verwijzing op (DBBC.productgroepcode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel (DBBC.productgroepcode) een verkeerde waarde wordt gekozen geldend bij de open datum van de DBBC, dan valt de DBBC uit

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (DBBC.productgroepcode) moet correct zijn. Maak een keuze uit productgroepcode uit tabel Productgroep bij productgroepcode in DBBC

2

20070101

99991231

val2236

OverigeDiagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verwijzing op (Overige Diagnose_As1_tm_As5.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBBC_Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Overige_Diagnose_As1_tm_As5.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_Identificatienummer uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Overige_Diagnose_As1_tm_As5

2

20070101

99991231

val2237

Verblijfsdag

Afkeurend

Verwijzing op (Verblijfsdagen.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Verblijfsdag.DBBC_Identificatienummer een niet bestaand DBBC.DBBC_Identificatienummer wordt geselecteerd

valt de DBBC uit.

 

Verwijzing op (Verblijfsdagen.DBBC_Identificatienummer) moet correct zijn. Maak een keuze uit DBBC_id uit tabel DBBC bij DBBC_Identificatienummer in Verblijfsdagen

2

20070101

99991231

val2238

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.Patiënt_Landcode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Patiënt.Patiënt_Landcode een niet bestaande Landcode uit codelijst COD032NEN wordt geselecteerd

LET OP: Codelijst COD032NEN wordt uitgeleverd door VEKTIS

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.Patiënt_Landcode) moet correct zijn. Maak een keuze uit LandCode uit EXTERNE bron(tabel) bij Landcode in Patiënt

2

20070101

99991231

val2239

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.Patiënt_Geslacht) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Patiënt.Patiënt_Geslacht een niet bestaande Code_Geslacht_Verzekerde uit codelijst COD046NEN wordt geselecteerd

LET OP: Codelijst COD046NEN wordt uitgeleverd door VEKTIS

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.Patiënt_Geslacht) moet correct zijn. Maak een keuze uit Geslacht_domein bij Geslacht in Patiënt

2

20070101

99991231

val2240

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.Declarerende_Instelling) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Patiënt.Declarerende_Instelling een niet bestaande Instelling wordt geselecteerd

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.declarerende instelling) moet correct zijn. Maak een keuze uit declarerende instelling uit EXTERNE bron(tabel) bij declarerende instelling in Patiënt

2

20070101

99991231

val2241

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.Locatie_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende sleutel Patiënt.Locatie_code een niet bestaande Locatie_Code wordt geselecteerd

wordt het zorgtraject afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.Locatie_Code) moet correct zijn. Verwijzende code niet correct. Maak bij Locatie_Code in Patiënt een keuze uit LOC_INSTELLING_CODE uit tabel VEKTIS_INSTELLING

2

20140101

99991231

val2242

Tijdschrijven

Afkeurend

Verwijzing op (Tijdschrijven.CL_Beroep_Code) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Tijdschrijven.CL_Beroep_Code een niet bestaande CL_Beroep_Code uit codelijst CL_Beroep wordt geselecteerd of er wordt een CL_Beroep_Code geselecteerd die op de Tijdschrijven_Activiteitendatum niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een beroep is selecteerbaar als de kolom CL_Beroep_Selecteerbaar uit codelijst CL_Beroept een waarde bevat die > 0

Alleen beroepen waarvan de kolom CL_Beroep_Branche_indicatie uit codelijst CL_Beroep de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig beroep. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een beroep dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het beroep komt voor in codelijst CL_Beroep

2. Het beroep is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. Het beroep is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

20101231

val2502

Patiënt

Afkeurend

Verwijzing op (Patiënt.instellingscode) moet correct zijn

Als de verwijzende code (Patiënt.instellingscode) een niet bestaande instellingscode is

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verwijzing op (Patiënt.instellingscode) moet correct zijn. Maak bij instellingscode in Patiënt een keuze uit CL_INSTELLING_CODE uit tabel CL_INSTELLING

2

20070101

20131231

val2503

AardDelict

Afkeurend

Verwijzing op (AardDelict.AardDelictCode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code een niet bestaande CL_Aard_Delict_Code uit codelijst CL_Aard_Delict wordt geselecteerd of er wordt een CL_Aard_Delict_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

Een aard delict is selecteerbaar als de kolom CL_Aard_Delict_Selecteerbaar uit codelijst CL_Aard_Delict een waarde bevat die > 0

Alleen aard_delict waarvan de kolom CL_Aard_Delict_Branche_indicatie uit codelijst CL_Aard_Delict de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig aard delict. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een aard delict dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het aard delict komt voor in codelijst CL_Aard_Delict

2. Het aard delict is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. Het aard delict is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20140101

99991231

val2503

AardDelict

Afkeurend

Verwijzing op (AardDelict.AardDelictCode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Aard_Delict.CL_Aard_Delict_Code een niet bestaande CL_Aard_Delict_Code uit codelijst CL_Aard_Delict wordt geselecteerd of er wordt een CL_Aard_Delict_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is, wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

Uitzondering: Zorgtype verdiepingsdiagnostiek hoeft geen Aard_delict_code te hebben

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

Een aard delict is selecteerbaar als de kolom CL_Aard_Delict_Selecteerbaar uit codelijst CL_Aard_Delict een waarde bevat die > 0

Alleen aard_delict waarvan de kolom CL_Aard_Delict_Branche_indicatie uit codelijst CL_Aard_Delict de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig aard delict. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een aard delict dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het aard delict komt voor in codelijst CL_Aard_Delict

2. Het aard delict is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. Het aard delict is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

20070101

99991231

val2504

Gevaar

Afkeurend

Verwijzing op (Gevaar.Gevaarcode) moet correct zijn

Als bij de verwijzende code Gevaar.CL_Gevaar_Code een niet bestaande CL_Gevaar_Code uit codelijst CL_Gevaar wordt geselecteerd of er wordt een CL_Gevaar_Code geselecteerd die op de begindatum van de DBBC niet geldig of selecteerbaar is

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

Een gevaar is selecteerbaar als de kolom CL_Gevaar_Selecteerbaar uit codelijst CL_Gevaar een waarde bevat die > 0

Alleen gevaar waarvan de kolom CL_Gevaar_Branche_indicatie uit codelijst CL_Gevaar de waarde 0 of 2 bevatten mogen worden geselecteerd

Vervang het record door een geldig gevaar. Maak bij het vervangen van het record een keuze uit een gevaar dat aan alle vier de volgende voorwaarde voldoet.

1. Het gevaar komt voor in codelijst CL_Gevaar

2. Het gevaar is geldig is op de uitvoerdatum van de activiteit

3. Het gevaar is selecteerbaar

4. De branche indicatie is 0 of 2

2

3000-serie

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Type Validatie

Naam

Conditie

Aktie

Toelichting op de conditie

Hint

Branche Indicator

20060101

99991231

val3301

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.Aantal_uren) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Aantal_uren niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.Aantal_uren is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.Aantal_uren in.

2

20060101

99991231

val3302

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitendatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.Activiteitendatum in.

2

20070101

99991231

val3304

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.Activiteitencode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitencode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.Activiteitencode in.

2

20060101

99991231

val3305

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Circuitcode) moet zijn ingevuld bij gesloten DBBC

Als standaard verplicht veld DBBC.Circuitcode niet is ingevuld bij gesloten DBBC

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Circuitcode is niet ingevuld bij gesloten DBBC. Vul DBBC.Circuitcode in.

2

20060101

99991231

val3307

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.DBBC_startdatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.DBBC_startdatum niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.DBBC_startdatum is niet ingevuld. Vul DBBC.DBBC_startdatum in.

2

20070101

99991231

val3308

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.DBBC_einddatum) moet zijn ingevuld bij gesloten DBBC

Als standaard verplicht veld DBBC.DBBC_einddatum niet is ingevuld bij gesloten DBBC

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.DBBC_einddatum is niet ingevuld bij gesloten DBBC. Vul DBBC.DBBC_einddatum in.

2

20060101

99991231

val3309

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Zorgtraject-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.Zorgtraject-identificatienummer niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Zorgtraject-identificatienummer is niet ingevuld. Vul DBBC.Zorgtraject-identificatienummer in.

2

20060101

99991231

val3310

OverigeDiagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verplicht veld (OverigeDiagnose_As1_tm_As5.Diagnose_code) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld OverigeDiagnose_As1_tm_As5.Diagnose_code niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld OverigeDiagnose_As1tmAs5.Diagnose_code is niet ingevuld. Vul OverigeDiagnose_As1tmAs5.Diagnose_code in.

2

20070101

99991231

val3311

OverigeDiagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verplicht veld (OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer in.

2

20060101

99991231

val3329

Behandelaar

Afkeurend

Verplicht veld (Behandelaar.Beroepcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Behandelaar.Beroepcode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd.

 

Verplicht veld Behandelaar.Beroepcode is niet ingevuld. Vul Behandelaar.Beroepcode in.

2

20090101

99991231

val3333

Gevaar

Afkeurend

Verplicht veld (Gevaar.Datum_gevaar) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Gevaar.Datum_gevaar niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Gevaar.Datum_gevaar is niet ingevuld. Vul Gevaar.Datum_gevaar in.

2

20060101

99991231

val3337

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Activiteitcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitcode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Activiteitencode in.

2

20060101

99991231

val3339

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Behandelaar-identifcatienummer is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Behandelaar-identifcatienummer in.

2

20060101

99991231

val3340

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitendatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Activiteitendatum in.

2

20060101

99991231

val3341

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd in.

2

20060101

99991231

val3342

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd in.

2

20060101

99991231

val3343

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd in.

2

20060101

99991231

val3351

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdagen.Activiteitcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitcode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Activiteitencode in.

2

20060101

99991231

val3353

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdagen.Aantal_dagen) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Aantal_dagen niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Aantal_dagen is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Aantal_dagen in.

2

20060101

99991231

val3354

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdagen.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitendatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Activiteitendatum in.

2

20060101

99991231

val3356

Zorgtraject

Afkeurend

Verplicht veld (Zorgtraject.Patiëntnummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Zorgtraject.Patiëntnummer niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

 

Verplicht veld Zorgtraject.Patiëntnummer is niet ingevuld. Vul Zorgtraject.Patiëntnummer in.

2

20060101

99991231

val3357

Zorgtraject

Afkeurend

Verplicht veld (Zorgtraject.Startdatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Zorgtraject.Startdatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

 

Verplicht veld Zorgtraject.Startdatum is niet ingevuld. Vul Zorgtraject.Startdatum in.

2

20110101

99991231

val3361

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Plaatsingsbesluitnummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.Plaatsingsbesluitnummer niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Plaatsingsbesluitnummer is niet ingevuld. Vul DBBC.Plaatsingsbesluitnummer in.

2

20070101

99991231

val3362

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.DBBC Reden sluiten code) moet zijn ingevuld bij gesloten DBBC

Als standaard verplicht veld DBBC.DBBC Reden sluiten code niet is ingevuld bij gesloten DBBC

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.DBBC Redensluiten code is niet ingevuld bij gesloten DBBC. Vul DBBC.DBBC Redensluiten code in.

2

20070101

99991231

val3363

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Zorgtypecode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.Zorgtypecode niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Zorgtypecode is niet ingevuld. Vul DBBC.Zorgtypecode in.

2

20100102

99991231

val3364

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Zorgcontractnummer) moet zijn ingevuld voor DBBC gesloten na 31-12-2010

Als standaard verplicht veld DBBC.Zorgcontractnummer niet is ingevuld en de DBBC is gesloten na 31-12-2010

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Zorgcontractnummer is niet ingevuld. Vul DBBC.Zorgcontractnummer in.

2

20070101

99991231

val3365

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.Naam_1) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Patiënt.Naam_1 niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Naam_1 is niet ingevuld. Vul Patiënt.Naam_1 in.

2

20070101

99991231

val3366

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.Naamcode_1) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Patiënt.Naamcode_1 niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Naamcode_1 is niet ingevuld. Vul Patiënt.Naamcode_1 in.

2

20070101

99991231

val3367

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.voorletters) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.voorletters) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Voorletters is niet ingevuld. Vul Patiënt.Voorletters in.

2

20070101

99991231

val3368

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.huisnummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.huisnummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.huisnummer is niet ingevuld. Vul Patiënt.huisnummer in.

2

20070101

99991231

val3369

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.landcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.landcode) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Landcode is niet ingevuld. Vul Patiënt.Landcode in.

2

20070101

99991231

val3371

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.geslacht) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.geslacht) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Geslacht is niet ingevuld. Vul Patiënt.Geslacht in.

2

20070101

99991231

val3372

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.geboortedatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt. Geboortedatum) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Geboortedatum is niet ingevuld. Vul Patiënt.Geboortedatum in.

2

20070101

99991231

val3373

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.declarerende instelling) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt. declarerende instelling) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Declarerende-instelling is niet ingevuld. Vul Patiënt.Declarerende-instelling in.

2

20070101

99991231

val3374

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.locatie declarerende zorginstelling) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt. locatie declarerende zorginstelling) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Locatie-declarerende-zorginstelling is niet ingevuld. Vul Patiënt.Locatie-declarerende-zorginstelling in.

2

20090102

99991231

val3375

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.VIP_nummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.VIP_nummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.VIP_nummer is niet ingevuld. Vul Patiënt.VIP_nummer in.

2

20080101

20081231

val3383

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) moet tot en met 31-12-2008 ingevuld zijn

Als standaard verplicht veld (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging in.

2

20070101

99991231

val3385

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.aantal verrichtingen) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.aantal verrichtingen) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verrichting.aantal_verrichtingen is niet ingevuld. Vul Verrichting.aantal_verrichtingen in.

2

20070101

99991231

val3386

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.Activiteitendatum) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verrichting.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Verrichting.Activiteitendatum in.

2

20070101

99991231

val3387

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.activiteitencode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.activiteitencode) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verrichting.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Verrichting.Activiteitencode in.

2

20070101

99991231

val3388

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld Verrichting.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Verrichting.DBBC-identificatienummer in.

2

20080101

99991231

val3389

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer in.

2

20080101

99991231

val3390

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer in.

2

20080101

99991231

val3391

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Dagbesteding.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.DBBC-identificatienummer in.

2

20070101

99991231

val3517

AardDelict

Afkeurend

Verplicht veld (AardDelict.DatumVaststelling) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (AardDelict.DatumVaststelling) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld AardDelict.DatumVaststelling is niet ingevuld. Vul AardDelict.DatumVaststelling in.

2

20090102

99991231

val3518

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld DBBC. Startdatum strafrechtelijke titel moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld ‘DBBC_Strafrechtelijke_Titel_Startdatum’ uit ‘DBBC’ niet is ingevuld voor DBBC’s gesloten na 31-12-2009

valt de DBBC uit.

 

Vul DBBC.StartdatumStrafrechtelijkeTitel in

2

6000+-serie

Begindatum

Einddatum

Code

Onderwerp

Type Validatie

Naam

Conditie

Aktie

Toelichting op de conditie

Hint

Branche Indicator

20060101

99991231

val3301

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.Aantal_uren) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Aantal_uren niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.Aantal_uren is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.Aantal_uren in.

2

20060101

99991231

val3302

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitendatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.Activiteitendatum in.

2

20070101

99991231

val3304

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.Activiteitencode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Dagbesteding.Activiteitencode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.Activiteitencode in.

2

20060101

99991231

val3305

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Circuitcode) moet zijn ingevuld bij gesloten DBBC

Als standaard verplicht veld DBBC.Circuitcode niet is ingevuld bij gesloten DBBC

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Circuitcode is niet ingevuld bij gesloten DBBC. Vul DBBC.Circuitcode in.

2

20060101

99991231

val3307

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.DBBC_startdatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.DBBC_startdatum niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.DBBC_startdatum is niet ingevuld. Vul DBBC.DBBC_startdatum in.

2

20070101

99991231

val3308

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.DBBC_einddatum) moet zijn ingevuld bij gesloten DBBC

Als standaard verplicht veld DBBC.DBBC_einddatum niet is ingevuld bij gesloten DBBC

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.DBBC_einddatum is niet ingevuld bij gesloten DBBC. Vul DBBC.DBBC_einddatum in.

2

20060101

99991231

val3309

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Zorgtraject-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.Zorgtraject-identificatienummer niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Zorgtraject-identificatienummer is niet ingevuld. Vul DBBC.Zorgtraject-identificatienummer in.

2

20060101

99991231

val3310

OverigeDiagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verplicht veld (OverigeDiagnose_As1_tm_As5.Diagnose_code) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld OverigeDiagnose_As1_tm_As5.Diagnose_code niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld OverigeDiagnose_As1tmAs5.Diagnose_code is niet ingevuld. Vul OverigeDiagnose_As1tmAs5.Diagnose_code in.

2

20070101

99991231

val3311

OverigeDiagnose_As1tmAs5

Afkeurend

Verplicht veld (OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul OverigeDiagnose_As1tmAs5.DBBC-identificatienummer in.

2

20060101

99991231

val3329

Behandelaar

Afkeurend

Verplicht veld (Behandelaar.Beroepcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Behandelaar.Beroepcode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd.

 

Verplicht veld Behandelaar.Beroepcode is niet ingevuld. Vul Behandelaar.Beroepcode in.

2

20090101

99991231

val3333

Gevaar

Afkeurend

Verplicht veld (Gevaar.Datum_gevaar) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Gevaar.Datum_gevaar niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Gevaar.Datum_gevaar is niet ingevuld. Vul Gevaar.Datum_gevaar in.

2

20060101

99991231

val3337

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Activiteitcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitcode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Activiteitencode in.

2

20060101

99991231

val3339

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Behandelaar-identificatienummer niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Behandelaar-identifcatienummer is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Behandelaar-identifcatienummer in.

2

20060101

99991231

val3340

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitendatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Activiteitendatum in.

2

20060101

99991231

val3341

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Direct_patiëntgebonden_tijd in.

2

20060101

99991231

val3342

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_algemene_tijd in.

2

20060101

99991231

val3343

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.Indirect_patiëntgebonden_reistijd in.

2

20060101

99991231

val3351

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdagen.Activiteitcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitcode niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Activiteitencode in.

2

20060101

99991231

val3353

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdagen.Aantal_dagen) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Aantal_dagen niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Aantal_dagen is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Aantal_dagen in.

2

20060101

99991231

val3354

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdagen.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Verblijfsdagen.Activiteitendatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Activiteitendatum in.

2

20060101

99991231

val3356

Zorgtraject

Afkeurend

Verplicht veld (Zorgtraject.Patiëntnummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Zorgtraject.Patiëntnummer niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

 

Verplicht veld Zorgtraject.Patiëntnummer is niet ingevuld. Vul Zorgtraject.Patiëntnummer in.

2

20060101

99991231

val3357

Zorgtraject

Afkeurend

Verplicht veld (Zorgtraject.Startdatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Zorgtraject.Startdatum niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende DBBC's uit.

 

Verplicht veld Zorgtraject.Startdatum is niet ingevuld. Vul Zorgtraject.Startdatum in.

2

20110101

99991231

val3361

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Plaatsingsbesluitnummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.Plaatsingsbesluitnummer niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Plaatsingsbesluitnummer is niet ingevuld. Vul DBBC.Plaatsingsbesluitnummer in.

2

20070101

99991231

val3362

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.DBBC Reden sluiten code) moet zijn ingevuld bij gesloten DBBC

Als standaard verplicht veld DBBC.DBBC Reden sluiten code niet is ingevuld bij gesloten DBBC

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.DBBC Redensluiten code is niet ingevuld bij gesloten DBBC. Vul DBBC.DBBC Redensluiten code in.

2

20070101

99991231

val3363

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Zorgtypecode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld DBBC.Zorgtypecode niet is ingevuld

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Zorgtypecode is niet ingevuld. Vul DBBC.Zorgtypecode in.

2

20100102

99991231

val3364

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld (DBBC.Zorgcontractnummer) moet zijn ingevuld voor DBBC gesloten na 31-12-2010

Als standaard verplicht veld DBBC.Zorgcontractnummer niet is ingevuld en de DBBC is gesloten na 31-12-2010

valt de DBBC uit.

 

Verplicht veld DBBC.Zorgcontractnummer is niet ingevuld. Vul DBBC.Zorgcontractnummer in.

2

20070101

99991231

val3365

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.Naam_1) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Patiënt.Naam_1 niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Naam_1 is niet ingevuld. Vul Patiënt.Naam_1 in.

2

20070101

99991231

val3366

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.Naamcode_1) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld Patiënt.Naamcode_1 niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Naamcode_1 is niet ingevuld. Vul Patiënt.Naamcode_1 in.

2

20070101

99991231

val3367

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.voorletters) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.voorletters) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Voorletters is niet ingevuld. Vul Patiënt.Voorletters in.

2

20070101

99991231

val3368

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.huisnummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.huisnummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.huisnummer is niet ingevuld. Vul Patiënt.huisnummer in.

2

20070101

99991231

val3369

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.landcode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.landcode) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Landcode is niet ingevuld. Vul Patiënt.Landcode in.

2

20070101

99991231

val3371

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.geslacht) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.geslacht) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Geslacht is niet ingevuld. Vul Patiënt.Geslacht in.

2

20070101

99991231

val3372

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.geboortedatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt. Geboortedatum) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Geboortedatum is niet ingevuld. Vul Patiënt.Geboortedatum in.

2

20070101

99991231

val3373

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.declarerende instelling) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt. declarerende instelling) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Declarerende-instelling is niet ingevuld. Vul Patiënt.Declarerende-instelling in.

2

20070101

99991231

val3374

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.locatie declarerende zorginstelling) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt. locatie declarerende zorginstelling) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.Locatie-declarerende-zorginstelling is niet ingevuld. Vul Patiënt.Locatie-declarerende-zorginstelling in.

2

20090102

99991231

val3375

Patiënt

Afkeurend

Verplicht veld (Patiënt.VIP_nummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Patiënt.VIP_nummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld Patiënt.VIP_nummer is niet ingevuld. Vul Patiënt.VIP_nummer in.

2

20080101

20081231

val3383

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) moet tot en met 31-12-2008 ingevuld zijn

Als standaard verplicht veld (Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.Intensiteit-beveiliging in.

2

20070101

99991231

val3385

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.aantal verrichtingen) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.aantal verrichtingen) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verrichting.aantal_verrichtingen is niet ingevuld. Vul Verrichting.aantal_verrichtingen in.

2

20070101

99991231

val3386

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.Activiteitendatum) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.Activiteitendatum) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verrichting.Activiteitendatum is niet ingevuld. Vul Verrichting.Activiteitendatum in.

2

20070101

99991231

val3387

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.activiteitencode) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.activiteitencode) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en valt bijbehorende DBBC uit.

 

Verplicht veld Verrichting.Activiteitencode is niet ingevuld. Vul Verrichting.Activiteitencode in.

2

20070101

99991231

val3388

Verrichting

Afkeurend

Verplicht veld (Verrichting.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verrichting.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld Verrichting.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Verrichting.DBBC-identificatienummer in.

2

20080101

99991231

val3389

Verblijfsdag

Afkeurend

Verplicht veld (Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Verblijfsdag.DBBC-identificatienummer in.

2

20080101

99991231

val3390

Tijdschrijven

Afkeurend

Verplicht veld (Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Tijdschrijven.DBBC-identificatienummer in.

2

20080101

99991231

val3391

Dagbesteding

Afkeurend

Verplicht veld (Dagbesteding.DBBC-identificatienummer) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (Dagbesteding.DBBC-identificatienummer) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen alle DBBC's uit.

 

Verplicht veld Dagbesteding.DBBC-identificatienummer is niet ingevuld. Vul Dagbesteding.DBBC-identificatienummer in.

2

20070101

99991231

val3517

AardDelict

Afkeurend

Verplicht veld (AardDelict.DatumVaststelling) moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld (AardDelict.DatumVaststelling) niet is ingevuld

wordt het record afgekeurd en vallen bijbehorende zorgtrajecten en DBBC's uit.

 

Verplicht veld AardDelict.DatumVaststelling is niet ingevuld. Vul AardDelict.DatumVaststelling in.

2

20090102

99991231

val3518

DBBC

Afkeurend

Verplicht veld DBBC. Startdatum strafrechtelijke titel moet zijn ingevuld

Als standaard verplicht veld ‘DBBC_Strafrechtelijke_Titel_Startdatum’ uit ‘DBBC’ niet is ingevuld voor DBBC’s gesloten na 31-12-2009

valt de DBBC uit.

 

Vul DBBC.StartdatumStrafrechtelijkeTitel in

2

 1. Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134).

  ^ [1]
 2. Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Interimbesluit forensische zorg.

  ^ [2]
 3. De identificatiegegevens zijn gebaseerd op de nadere regel ‘verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg’. Hierin staat opgenomen welke informatie gepseudonimiseerd dient te worden.

  ^ [3]
 4. Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens (BooG) ten behoeve van Forensisch Psychiatrisch Consulent, ministerie van Veiligheid en Justitie.

  ^ [4]
 5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

  ^ [5]
 6. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de normtijden en het herijken/updaten hiervan.

  ^ [6]
 7. Indien er op een DBBC alleen pré-intake/intake/diagnostiek en/of crisisopvang is geregistreerd, kan de DBBC gesloten worden zonder weergave van een diagnoseclassificatie.

  ^ [7]
 8. Voorwaarde bij deze doelgroep is dat zorg met behandeling geïndiceerd is.

  ^ [8]
 9. Het begrip instelling sluit aan bij de definitie die de NZa hanteert. Gesproken kan worden over een (afzonderlijke) instelling indien zij op grond van artikel 5 WTZi is toegelaten.

  ^ [9]
 10. Wanneer er in deze Nadere Regel sprake is van een zorgverzekeraar, wordt daarmee DForZo bedoeld.

  ^ [10]
 11. Omdat de hoofdbehandelaar verantwoordelijk is voor het openen van een DBBC, wordt in de rest van het document aangegeven dat de hoofdbehandelaar de DBBC opent, in gedachten houdende dat het een administratieve handeling is.

  ^ [11]
 12. BIG-register: Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Alleen zorgverleners die in het BIG-register staan, mogen een beschermde medische titel voeren.

  ^ [12]
 13. Strafrechtsketennummer (SKN): Iedereen die is belast met de toepassing van het strafrecht, is bij het onderling uitwisselen van persoonsgegevens over verdachten en veroordeelden verplicht om het SKN te gebruiken.

  ^ [13]
 14. Beleidsondersteuning onderzoek Geestvermogens ten behoeve van Forensisch Psychiatrisch Consulent, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  ^ [14]
 15. Dit betekent dat alleen tijd geregistreerd kan worden als het een behandelcontact is in het kader van het behandelplan van de patiënt. Bijpraten, koffiedrinken of het maken van een afspraak met het systeem van de patiënt valt hier bijvoorbeeld niet onder.

  ^ [15]
 16. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de normtijden en herijken/updaten hiervan.

  ^ [16]
 17. Voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijke (EVBG) TBS-patiënten geldt een extra opslag voor verblijf (deze opslag geldt per patiënt per verblijfsdag).

  ^ [17]
 18. Zie Bijlage VIII Verschillen in beveiligingsniveaus.

  ^ [18]
 19. Voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijke (EVBG) TBS-patiënten geldt een extra opslag voor verblijf (deze opslag geldt per patiënt per verblijfsdag).

  ^ [19]
 20. Conform verlofbeleidskader TBS.

  ^ [20]
 21. Wanneer de situatie voorkomt (bijv. bij onderaanneming of bij geïntegreerde instellingen) dat er door twee zorgaanbieders of twee locaties van één zorgaanbieder, op dezelfde dagen, verblijfsdagen geregistreerd moeten worden op dezelfde DBBC kunt u contact opnemen met Divisie Forensische Zorg van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  ^ [21]
 22. Hieraan stelt de zorgverzekeraar geen verdere eisen of beperkingen.

  ^ [22]
 23. Conform handleiding P&C forensisch psychiatrische centra.

  ^ [23]
 24. Om de behandel- en begeleidingsactiviteiten en verrichtingen die in het kader van het fpt door een fpc uitgevoerd worden te mogen vergoeden, moeten inkoopafspraken met de zorgverzekeraar worden gemaakt. Het fpc kan dan een DBBC met het zorgtype ‘fpt’ openen en voor elke dag een verrichting fpt registreren.

  ^ [24]
 25. Voor patiënten die gedurende het fpt proefverlof worden overgeplaatst naar een andere zorgaanbieder moet een initiële DBBC geopend worden. De patiënt is immers voor het eerst in zorg bij deze zorgaanbieder.

  ^ [25]
 26. Voor patiënten die gedurende het fpt voorwaardelijke beëindiging worden overgeplaatst naar een andere zorgaanbieder moet een initiële DBBC geopend worden. De patiënt is immers voor het eerst in zorg bij deze zorgaanbieder.

  ^ [26]
 27. Er is geen vervolgvariant van verdiepingsdiagnostiek. Verdiepingsdiagnostiek bestaat uit activiteiten en verrichtingen die aan het begin van een behandeltraject worden ingezet.

  ^ [27]
 28. Raamstandbeperking: ramen in buitengevels van zit-/slaapkamers, welke zich niet binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden dienen te worden uitgevoerd in P2A beglazing (zonder te openen raamdelen). Te openen raamdelen in buitengevels van zit-/slaapkamers die zich binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden dienen te zijn voorzien van een uitzetbeperking (maximale opening 13 cm).

  ^ [28]
 29. Ter verduidelijking van de eisen aangaande perimeterbeveiliging en/of raamstandbeperking, het volgende:

  • * Perimeterbeveiliging: instellingen dienen te zijn omgeven door een minimaal 3,5 meter hoge barrière die niet zonder meer te ondergraven, doordringen of te overklimmen is. Afhankelijk van de lokale situatie dient te worden voorzien in een doorzichtbeperking.

  • * Raamstandbeperking: ramen in buitengevels van zit-/slaapkamers, welke zich niet binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden dienen te worden uitgevoerd in P2A beglazing (zonder te openen raamdelen). Te openen raamdelen in buitengevels van zit-/slaapkamers die zich binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden dienen te zijn voorzien van een uitzetbeperking (maximale opening 13 cm).

  ^ [29]
Terug naar begin van de pagina