Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht

Geldend van 05-12-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 november 2015, nr. IENM/ILT-2014/63918 houdende aanwijzing van inspecteurs ILT in het kader van de artikelen 121c en 121e van de Provinciewet en artikel 124e Gemeentewet en daarmee samenhangende wijziging van het Instellingsbesluit ILT (Besluit aanwijzing ILT inspecteurs interbestuurlijk toezicht)

Artikel 1

De inspecteurs ILT, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 worden aangewezen als:

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina