Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging en beheersing meerzorg ex Wet langdurige zorg

Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2015, kenmerk 871366-144220-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de bekostiging en beheersing van meerzorg op grond van de Wet langdurige zorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 2 oktober 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2015–2016, 34 104, nr. 74 en Kamerstukken I 2015–2016, 34 104, C) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1. werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op de uitbreiding van de meerzorg naar verpleging en verzorging en de geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in artikel 2.2 van de Regeling langdurige zorg per 1 januari 2016.

Artikel 2. prestaties en tarieven

De Nederlandse zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2016 vaste tarieven en prestatiebeschrijvingen vast.

Artikel 4. financiële gevolgen

De Nederlandse zorgautoriteit voert de uitbreiding van meerzorg budgettair neutraal uit.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina