Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

[Regeling vervallen per 15-12-2018.]
Geldend van 11-12-2018 t/m 14-12-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 november 2015, nr. IENM/BSK-2015/231783, houdende regels voor het subsidiëren van het verwijderen van asbestdaken (Subsidieregeling verwijderen asbestdaken)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 15-12-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • asbestdak: asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

 • gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • Kaderbesluit: Kaderbesluit subsidies I en M;

 • landelijk asbestvolgsysteem: digitale voorziening voor het registreren en melden van stappen in de procedure van asbestverwijdering, raadpleegbaar op: www.asbestvolgsysteem.nl;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 15-12-2018]

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken.

Artikel 3. Verstrekken van subsidie

[Vervallen per 15-12-2018]

 • 1 De minister kan op aanvraag een subsidie verstrekken voor de verwijdering van een asbestdak in Nederland aan degene voor wiens rekening het asbestdak is verwijderd.

Artikel 4. Subsidieplafond en wijze van verdelen

[Vervallen per 15-12-2018]

 • 1 Het subsidieplafond voor 2016 bedraagt € 15 miljoen.

 • 2 De minister stelt het subsidieplafond voor de daaropvolgende jaren vast en maakt dit bekend in de Staatscourant voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het wordt vastgesteld.

 • 3 De verdeling van de beschikbare gelden vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 4 Voor een aanvraag die wordt ingediend nadat het subsidieplafond voor dat jaar is bereikt, geldt voor de toepassing van deze regeling, met uitzondering van artikel 6, eerste lid, als datum van ontvangst 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 15-12-2018]

 • 1 De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de subsidie per adres ten hoogste € 25.000,–.

 • 3 Subsidiebedragen die reeds door een bestuursorgaan zijn verstrekt voor de subsidiabele kosten of een deel daarvan, worden overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van het Kaderbesluit niet in mindering gebracht op de subsidie waarvoor de aanvrager krachtens deze regeling in aanmerking komt.

Artikel 6. Aanvraag en aanvraagtermijn

[Vervallen per 15-12-2018]

 • 1 Een aanvraag voor subsidie wordt uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak ingediend.

 • 2 Onverminderd het eerste lid wordt een aanvraag voor subsidie vanaf 4 januari 2016 9.00 uur en uiterlijk op 31 december 2019 17.00 uur ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met gebruikmaking van een digitaal formulier beschikbaar via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • 3 De aanvraag bevat het nummer dat is toegewezen aan het object in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van een asbestdak is ingevoerd.

 • 4 De aanvraag gaat vergezeld van de factuur voor het verwijderen van het asbestdak.

 • 5 De factuur, bedoeld in het vierde lid, bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd;

  • b. het aantal verwijderde m2 asbestdak.

 • 6 De aanvraag heeft betrekking op de verwijdering van een asbestdak op één adres.

Artikel 7. Afwijzingsgronden

[Vervallen per 15-12-2018]

De minister beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien:

 • a. het asbestdak niet is verwijderd;

 • b. de verwijdering van het asbestdak niet is uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;

 • c. de verwijdering van het asbestdak heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2016, of

 • d. in de aanvraag wordt verzocht om uitbetaling van de subsidie op een rekening die niet van de aanvrager is.

Artikel 8. Vaststelling

[Vervallen per 15-12-2018]

De minister stelt binnen dertien weken na ontvangst van de subsidieaanvraag de subsidie vast zonder voorafgaande verleningbeschikking.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-12-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 15 december 2018.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 15-12-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina