Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2015

[Regeling vervalt per 17-12-2020.]
Geldend van 17-12-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 november 2015 nr. BOACAT2015/055, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Belastingdienst

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Algemeen directeur Belastingen van 15 oktober 2015 en het advies van de Directeur-generaal Belastingdienst;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

De personen werkzaam in de functie van verbalisant of fraudecoördinator in dienst bij de Belastingdienst zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst draagt bij uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bij zich het legitimatiebewijs vastgesteld in de bekendmaking model legitimatiebewijs Belastingdienst (d.d. 11 juni 2014, Staatscourant nr. 15855 van 11 juni 2014).

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 200 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

 • 1 De Algemeen directeur Belastingen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2010 van 9 december 2010 nr. 5675480/Justis/10 zal vervallen op 17 december 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 december 2015 en vervalt met ingang van 17 december 2020.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving 2013 van 15 mei 2013, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 november 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina