Besluit instelling Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Nederlandse Publieke Omroep

Geldend van 30-01-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. 844476, houdende instelling van de Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Nederlandse Publieke Omroep

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • b. commissie: Adviescommissie benoeming raad van toezicht stichting Nederlandse Publieke Omroep als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

  • 1 Er is een Adviescommissie benoeming raad van toezicht stichting Nederlandse Publieke Omroep.

  • 2 De commissie heeft tot taak de Minister te adviseren over de voordracht voor de met ingang van 1 januari 2016 te benoemen leden van de raad van toezicht van de stichting Nederlandse Publieke Omroep.

  • 3 De commissie doet op zo kort mogelijk termijn een benoemingsvoorstel voor een voorzitter en vijf andere leden, met per functie geschikte kandidaten, uitgaande van de gewenste samenstelling van de raad van toezicht en op basis van profielschetsen voor de verschillende functies. De commissie neemt daarbij het relevante wettelijke kader in acht.

Artikel 3. Leden

Tot de leden van de commissie worden benoemd:

  • a. mevrouw P.G.H. Westerhof, tevens voorzitter;

  • b. de heer W. Vanseveren; en

  • c. de heer C.G.A. Cornielje.

Artikel 4. Werkwijze en secretariaat

  • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

  • 2 De commissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een secretariaat, dat gevoerd wordt door Nationaal Register Search & Advisory.

Artikel 5. Archiefbescheiden

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de archiefbescheiden betreffende die werkzaamheden over aan de Minister.

Artikel 6. Instellingsduur

De commissie wordt van rechtswege ontbonden met ingang van 1 mei 2016 of zoveel eerder als zij haar werkzaamheden beëindigt.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina