Wijzigingsregeling Regeling regionaal investeringsfonds mbo (introduceren twee aanvraagperioden per jaar alsmede enige technische verbeteringen)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2015, nr. MBO-821461, houdende wijziging van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo in verband met onder meer het introduceren van twee aanvraagperioden per jaar alsmede enige technische verbeteringen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel II

  • 1 Indien een publiek-private samenwerking waarvan de subsidieaanvraag is goedgekeurd in de jaren 2014 of 2015 alsnog gebruik wenst te maken van de mogelijkheden, bedoeld in artikel 8, zesde lid of artikel 9, vierde lid, geeft het samenwerkingsverband in de voortgangsrapportage, bedoeld in artikel 25, tweede lid, een beschrijving van de mijlpalen gedurende de resterende subsidieperiode om de doelstelling van de publiek-private samenwerking te behalen.

  • 2 Indien een publiek-private samenwerking waarvan de subsidieaanvraag is goedgekeurd in de jaren 2014 of 2015 alsnog gebruik wenst te maken van de mogelijkheid, bedoeld in artikel 10, eerste lid, draagt het samenwerkingsverband er zorg voor dat de cofinanciering voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 10, vierde lid.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina