Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 21-02-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk 841612-141698-J, houdende regels voor het subsidiëren van huisvestingslasten van aanbieders van gesloten jeugdhulp voor de periode 2016 tot en met 2020 (Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. accommodatie: gesloten accommodatie als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet die op 1 januari 2015 overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Jeugdwet in een openbaar register is opgenomen;

 • b. capaciteit: vermogen tot het verlenen van gesloten jeugdhulp in een accommodatie, uitgedrukt in aantal voltijdsplaatsen op jaarbasis;

 • c. capaciteitsbezetting: bezette capaciteit van het jaar t-2;

 • d. gesloten jeugdhulp: gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet;

 • e. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • f. normatieve huisvestingscomponent: vast bedrag van € 16.001 per capaciteitsplaats ten behoeve van de huisvestingslasten;

 • g. organisatie: aanbieder van gesloten jeugdhulp in een accommodatie.

Artikel 3

 • 1 De minister kan aan een organisatie jaarlijks ten behoeve van het bieden van gesloten jeugdhulp een subsidie verlenen voor de huisvestingslasten van de accommodaties die de organisatie in stand houdt.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt voor de jaren 2016 tot en met 2020.

Artikel 4

 • 1 De subsidie bedraagt per capaciteitsplaats een percentage van het bedrag van de normatieve huisvestingscomponent vermeerderd met een percentage van het bedrag dat omgerekend naar capaciteitsplaats is toegekend op grond van de Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp 2015.

 • 2 De berekening van de subsidie verloopt voor de jaren 2016 tot en met 2020 overeenkomstig het in de bijlage opgenomen schema.

 • 3 De minister kan het bedrag van de subsidie bijstellen rekening houdend met de ontwikkeling van het prijspeil.

 • 4 Indien het bedrag van de subsidie met toepassing van het derde lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

 • 5 Indien de capaciteitsbezetting van een accommodatie lager is dan 90%, bedraagt de subsidie een percentage van het overeenkomstig het eerste lid bepaalde de subsidiebedrag. Dit percentage komt overeen met het percentage van de bezettingsgraad vermeerderd met 10.

Artikel 5

De minister kan tevens aan een organisatie waarvan de huisvestingslasten meer bedragen dan de normatieve huisvestingscomponent per capaciteitsplaats een projectsubsidie verstrekken voor activiteiten die bijdragen aan de reductie van de huisvestingslasten.

Artikel 6

 • 1 De aanvraag tot verlening van een subsidie, als bedoeld in artikel 3, heeft betrekking op het totaal van de accommodaties die een organisatie exploiteert.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een opgave van de capaciteitsbezetting. Deze opgave gaat vergezeld van een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstig een door de minister vastgesteld modelassurancerapport met inachtneming van een door de minister vastgesteld accountantsprotocol.

Artikel 7

 • 1 De aanvraag tot vaststelling van een subsidie, als bedoeld in artikel 3, bevat een opgave van de beschikbare capaciteitsplaatsen van de accommodatie waarvoor subsidie is verleend.

 • 2 De minister kan de subsidie op een lager bedrag vaststellen indien het aantal beschikbare capaciteitsplaatsen lager is dan waarvoor subsidie is verleend.

 • 3 De aanvraag tot vaststelling heeft betrekking op het totaal van de accommodaties die een organisatie exploiteert.

Artikel 8

Voor de berekening van een subsidie, als bedoeld in artikel 3, blijft voor 2016 het vijfde lid van artikel 4 buiten toepassing.

Artikel 9

In afwijking van artikel 17 van de Kaderregeling wordt de aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 3 ten behoeve van het 2016 ontvangen voor 1 december 2015.

Artikel 9a

De Minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Bijlage schema invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC)

Jaar

NHC

Subsidiebedrag 2015

2016

20%

80%

2017

40%

60%

2018

60%

40%

2019

80%

20%

2020

100%

0%

Terug naar begin van de pagina