Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft

Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 16-03-2017 t/m 01-12-2022

Regeling van de Minister van Financiën van 16 november 2015, 2015-0000018447, directie Financiële Markten, houdende regels inzake het gebruik van de risicoindicatoren bij het berekenen van risicoscores van banken ten behoeve van het depositogarantiestelsel (Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 29.12, vierde lid, van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft;

BESLUIT:

Artikel 2

 • 1 De risicoscore van een bank, bedoeld in bijlage C van het besluit, wordt berekend aan de hand van de waarde op toetsmoment (t) van de volgende indicatoren, bedoeld in die bijlage, alsmede de indicatoren, genoemd in het tweede lid:

  • a. voor de dimensie kapitalisatie: hefboomratio;

  • b. voor de dimensie kwaliteit van de activa: risicogewogen activa gedeeld door totale activa;

  • c. voor de dimensie bedrijfsmodel en management: rendement op activa;

  • d. voor de dimensie potentiële verliezen voor het depositogarantiestelsel: de mate van activabeklemming alsmede de gegarandeerde deposito’s gedeeld door totale activa.

 • 2 Voor de dimensie liquiditeits- en financieringsprofiel worden als indicatoren gebruikt: de liquiditeitsbuffer gedeeld door totale activa alsmede de liquiditeitsbuffer gedeeld door gegarandeerde deposito’s.

 • 3 Voor de toepassing van de indicatoren, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verstaan onder:

  • a. hefboomratio: hefboomratio als bedoeld in bijlage X, templatenummer 47, templatecode C 47.00, regel 330, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

  • b. risicogewogen activa: risicogewogen activa als bedoeld in bijlage II, templatenummer 2, templatecode C 02.00, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

  • c. totale activa: totale activa als bedoeld in bijlage III, templatenummer 1.1, templatecode F 01.01, van de uitvoeringsverordening kapitaalvereisten;

  • d. netto-inkomsten: de som van de netto-inkomsten in het kwartaal waarin het toetsmoment (t) valt en de drie daaraan voorafgaande kwartalen, te bepalen op basis van de netto-inkomsten als bedoeld in bijlage III, templatenummer 2, templatecode F 02.00, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

  • e. liquiditeitsbuffer: liquiditeitsbuffer als bedoeld in bijlage XXIV, templatenummer 76, templatecode C 76.00, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

  • f. beklemde activa: boekwaarde van bezwaarde activa als bedoeld in bijlage XVI, templatenummer 32.1, templatecode F32.01, regel 010, kolom 010, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

  • g. passiva: totale activa als bedoeld in onderdeel c.

Artikel 3

De score op de risicoindicatoren, bedoeld in artikel 2, wordt als volgt genormaliseerd en gewogen, met dien verstande dat de genormaliseerde risicoscore niet lager is dan 0 en niet hoger is dan 1:

Risicoindicator

Bereik

Normalisatie

Weging

ondergrens

(risicoscore = 0)

bovengrens

(risicoscore = 1)

   

Hefboomratio

6%

3%

(6% – hefboomratio) / (6% – 3%)

0,125

Liquiditeitsbuffer / totale activa

100%

0%

1 – (liquiditeit / totale activa)

0,0625

Liquiditeitsbuffer / gegarandeerde deposito’s

100%

0%

1 – (liquiditeit / gegarandeerde deposito’s)

0,0625

Risicogewogen activa / totale activa

0%

100%

Niet van toepassing

0,50

Rendement op activa

0,2%

0%

(0,2% – rendement op activa) / 0,2%

0,125

Mate van activabeklemming

10%

30%

(mate van activabeklemming – 10%) / (30% – 10%)

0,0625

Gegarandeerde deposito’s / totale activa

0%

100%

Niet van toepassing

0,0625

Artikel 4

Een bank wordt ingedeeld in een risicocategorie als bedoeld in bijlage C van het besluit overeenkomstig de volgende tabel:

Gemiddelde risicoscore

Risicocategorie

< 0,3

I

0,3 – < 0,45

II

0,45 – < 0,60

III

≥ 0,60

IV

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Implementatiebesluit depositogarantiestelsel in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de dag waarop het Implementatiebesluit depositogarantiestelsel in werking treedt, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven