Regeling aanvraag verlenging 2.100 MHz-vergunningen 2015

Geldend van 24-11-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 november 2015, nr. WJZ / 15147598, houdende regels voor het aanvragen van een verlenging van 2.100 MHz-vergunningen (Regeling aanvraag verlenging 2.100 MHz-vergunningen 2015)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 18, vijfde en elfde lid, van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Aanvraag verlenging

Artikel 2

  • 1 Een aanvraag om verlenging van de looptijd van een vergunning voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 wordt ingediend bij de minister.

  • 2 De aanvraag wordt ingediend in de periode die aanvangt op 27 november 2015, 00.00 uur en eindigt op 8 januari 2016, 14.00 uur en wordt per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het volgende adres: Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen.

  • 3 Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.

  • 4 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het in de bijlage opgenomen model en gaat vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.

Artikel 4

  • 1 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan een van de in artikel 2, vierde lid, gestelde eisen, deelt de minister dit de aanvrager mee en stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid het verzuim te herstellen.

  • 2 De aanvrager heeft gedurende tien werkdagen te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

  • 3 De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd in artikel 2, tweede lid, binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, met dien verstande dat de ontvangst dan wel de overhandiging geschiedt vóór 17.00 uur.

  • 4 Indien het verzuim niet binnen de termijn, bedoeld in het tweede lid, en op de wijze, genoemd in het derde lid, is hersteld of de aanvrager na herstel niet heeft voldaan aan de in artikel 2, vierde lid gestelde, eisen, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag verlenging 2.100 MHz-vergunningen 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 november 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage , behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling aanvraag verlenging 2.100 MHz-vergunningen 2015

Handtekening

(onderstaande is volledig en naar waarheid ingevuld):

Aan Agentschap Telecom,

t.a.v. Projectteam verlengingen 2.100 MHz

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

Hiermee dien ik een aanvraag in om verlenging van de looptijd van de hierna aangeduide 2.100 MHz-vergunning(en) voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020, voor zover zij ingevolge het Besluit verlengbaarheid vergunningen 2.100 MHz 2014 verlengbaar zijn.

Kenmerk 2100 MHz-vergunning

□ 2000/DGTP/00/3948/TvM

□ 2000/DGTP/00/3949/TvM

□ 2 x 0,3 MHz extra frequentieruimte

□ 2000/DGTP/00/3950/TvM

□ 2000/DGTP/00/3951/TvM

□ 2x 0,3 MHz extra

frequentieruimte

□ AT-EZ/6781535 – E1 gepaard 1959,7 MHz – 1964,7 MHz met 2149,7 – 2154,7 MHz

□ AT-EZ/6781557 – E2 gepaard 1964,7 MHz – 1969,7 MHz met 2154,7 – 2159,7 MHz

Kruis de relevante vergunningen aan waarvoor een verlenging wordt aangevraagd en geef door middel van aankruisen, voor zover het de vergunningen met kenmerken 2000/DGTP/00/3949/TvM en 2000/DGTP/00/3951/TvM betreft, aan of u 2x 0,3 MHz extra frequentieruimte aanvraagt overeenkomstig het Besluit verlengbaarheid vergunningen 2.100 MHz 2014.

Naam van de vergunninghouder: ............

Naam en functie van degene die namens de vergunninghouder deze aanvraag indient en ondertekent: ...... , ...........

Informatie of bijgevoegde bescheiden waaruit blijkt dat de indiener van de aanvraag bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen (bijv. door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister of een kopie van de statuten): .....

Terug naar begin van de pagina