Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 november 2015, IZV 2015/832, Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen

De Staatssecretaris van Financiën,

Op grond van de artikelen 14 en 15 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën (Besluit van 9 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1309M), alsmede van artikel 4 van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken (Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M) juncto onderdeel IV van bijlage 1 bij dat besluit gemandateerd tot het uitvoeren van de taak van de bevoegde autoriteit in het kader van tot stand gekomen bilaterale regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing, met de bevoegdheid om ondermandaat te verlenen.

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

Artikel 1

Aan de landelijk directeur Belastingdienst/Grote ondernemingen wordt ondermandaat verleend tot:

Het uitvoeren van de taak van de bevoegde autoriteit in het kader van tot stand gekomen regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing, voor zover die taak betrekking heeft op het nemen van beslissingen ten aanzien van bepalingen waarin de bevoegde autoriteiten de discretionaire bevoegdheid hebben het inwonerschap van een belastingplichtige met een dubbele fiscale vestigingsplaats onder eerdergenoemde regeling vast te stellen (zogenoemde ‘corporate tiebreaker procedure’).

Artikel 2

De landelijk directeur Belastingdienst/Grote ondernemingen kan ter zake van de gemandateerde bevoegdheid aan onder hem ressorterende functionarissen ondermandaat verlenen.

Artikel 3

De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

namens deze,

(handtekening) gevolgd door naam en functie van de (onder)gemandateerde functionaris.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,

H.G. Roodbeen

directeur Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Terug naar begin van de pagina