Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2015

[Regeling vervallen per 28-02-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 13-02-2018 t/m 31-12-2018

Besluit van de directeur Divisie Individuele Zaken van 10 november 2015 nr. 698316, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de directeur Divisie Individuele Zaken ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2015)

De directeur Divisie Individuele Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-02-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2019]

Van het ingevolge artikel 1, onder b, van het Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2015 aan de directeur Divisie individuele Zaken verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, ondermandaat verleend aan:

de managers van de Divisie Individuele Zaken voor de werkprocessen:

  • Internationale Overdracht Strafvonnissen;

  • Verblijf Buiten de Inrichting;

  • Eerste Plaatsing;

  • Doorplaatsing;

  • Bezwaar en Beroep;

  • Verlenging;

  • Front office.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-02-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2019]

Aan de directeur Divisie Individuele Zaken is voorbehouden:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-02-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2015.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-02-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Divisie Individuele Zaken,

A.J.F.M. Warffemius

Naar boven