Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte 2015

[Regeling vervalt per 31-12-2020.]
Geldend van 31-12-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 november 2015 nr. BOACAT2015/057, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Teamleider Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente Roosendaal van 30 september 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Zeeland – West-Brabant en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van controleur openbare ruimte, parkeercontroleur en apv-controleur werkzaam bij het Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente Roosendaal, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De Teamleider Veiligheid, Toezicht en Handhaving van de gemeente Roosendaal brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal 2010 van 23 december 2010 nr. 5679068/Justis/10 zal vervallen op 31 december 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 2015 en vervalt met ingang van 31 december 2020.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 november 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina