Beschikking aanwijzing Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2017

Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2015, 2015-0000284574 tot aanwijzing van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing

[Vervallen per 01-01-2018]

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, verder re noemen het NCvB, voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018 aan te wijzen als de instelling waar arbodiensten en bedrijfsartsen melding doen van een bij een werknemer aangetoonde beroepsziekte.

Artikel 2. Taken en activiteiten

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het NCvB is belast met:

  • a. De registratie van en het rapporteren over beroepsziekten, zoals onder meer door:

   • Het beheer, onderhoud en ontwikkelen van registratiesystemen en peilstations met inachtneming van het gestelde over gegevens beroepsziekten in artikel 1.11 van de Arbeidsomstandighedenregeling;

   • Het verwerken, beoordelen en analyseren van meldingen;

   • Het rapporteren over het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland aan het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, verder te noemen SZW, en aan de Europese Commissie (Eurostat) op grond van Verordening (EG) nr. 13338/2008 van 16 december 2008. De rapportage aan SZW vindt plaats in de vorm van het rapport ‘Beroepsziekten in Cijfers’ en – indien gewenst – door middel van tussentijdse overzichten en kerncijfers. Het NCvB draagt er zorg voor dat gegevens en rapportages op zodanige wijze worden gepresenteerd dat geen enkele relatie kan worden gelegd naar individuele werknemers en werkgevers;

   • Het onderhouden van intensief contact met meldingsplichtigen over het (verbeteren van het) melden van beroepsziekten;

   • Het zo mogelijk onderzoeken, benutten en verwerken van overige kennis en registratiegegevens die beschikbaar zijn op nationaal en internationaal terrein.

  • b. Het ontsluiten van kennis over beroepsziekten, zoals onder meer door:

   • Het ontwikkelen en onderhouden van registratierichtlijnen. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijke litteratuur en ervaringen uit de praktijk;

   • Het beheer, onderhoud en ontwikkelen van een website en helpdesk, het uitbrengen van nieuwsbrieven en publicaties en het houden van lezingen;

   • Het ondersteunen bij kennis- en beleidsmatige vraagstukken en het deelnemen aan platforms en werkgroepen op het terrein van het monitoren en signaleren van beroepsziekten.

Artikel 3. Werkwijze en vergoeding

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 SZW en het NCvB leggen de afspraken en verplichtingen over de samenwerking en uitoefening van (internationale) wettelijke taken vast in uitvoeringsafspraken.

 • 2 Binnen de bepalingen van de uitvoeringsafspraken maken SZW en het NCvB nadere uitvoeringsafspraken op basis van een op verzoek van SZW door het NCvB in te dienen jaarplan en begroting.

 • 3 Het NCvB ontvangt jaarlijks op basis van de gemaakte nadere uitvoeringsafspraken een vergoeding voor het uitvoeren van de in het jaarplan en begroting genoemde activiteiten.

Artikel 4. Aanpassing aanwijzing

[Vervallen per 01-01-2018]

Indien het NCvB met ingang van 1 januari 2018 niet opnieuw wordt aangewezen, maakt SZW dit voor 1 januari 2017 schriftelijk kenbaar aan het NCvB. Indien het NCvB voor de periode vanaf 1 januari 2018 opnieuw wordt aangewezen meldt SZW dit tijdig schriftelijk.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en is geldig tot 1 januari 2018.

 • 2 Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

E.E. de Kleuver

Directeur Gezond en Veilig Werken

Terug naar begin van de pagina