Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Rijksdienst voor [...] taken op het werkterrein van het voormalige agentschap CBI)

[Regeling vervallen per 19-06-2018.]
Geldend van 18-11-2015 t/m 18-06-2018

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 november 2015, nr. MinBuZa.2015.621028 , tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het uitoefenen van taken op het werkterrein van het voormalige agentschap CBI

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 1

[Vervallen per 19-06-2018]

  • 1 Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidings- en uitvoeringshandelingen te verrichten met het oog op de uitoefening van de door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgedragen werkzaamheden op het werkgebied van het voormalige agentschap CBI.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden hebben als oogmerk private sectorontwikkeling door het bevorderen van de toegang tot internationale markten van MKB-exporteurs in lage- en middeninkomenslanden en zijn nader omschreven op www.cbi.eu/services dan wel op de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daartoe bestemde internetsite.

  • 3 De op grond van het eerste lid verleende bevoegdheden strekken zich mede uit tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in mandaat is genomen en tot het voeren van beroepsprocedures over de krachtens die bevoegdheden genomen besluiten, alsmede tot de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover samenhangend met de uitoefening van de hiervoor omschreven werkzaamheden.

Artikel 2

[Vervallen per 19-06-2018]

De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 19-06-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

R. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina