Ondermandaatbesluit Agentschap CIBG 2015

Geldend van 23-06-2017 t/m heden

Besluit van de Directeur van het CIBG van 2 november 2015, nr. CIBG-15-1099, houdende verlening van ondermandaat aan de hoofden van enkele afdelingen en aan de CFO van het Agentschap CIBG tot het nemen van uitvoeringsbesluiten alsook voor het ondertekenen van stukken

De Directeur van het Agentschap CIBG;

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Mandaatregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de Chief Finance Officer en aan de hoofden van de volgende afdelingen wordt ondermandaat verleend om namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluiten te nemen en de te voeren correspondentie te ondertekenen, deze taken uitsluitend voor zover betrekking hebbend op het eigen werkterrein: Financiën, Kwaliteit en Control; ICT; Informatievoorziening; Klant en Communicatie; Registers en Knooppunten 1; Registers en Knooppunten 2; Registers en Knooppunten 3 en Registers en Knooppunten 4.

Artikel 2

Bij afwezigheid of verhindering van degene aan wie ondermandaat is verleend, wordt diens bevoegdheid, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, uitgeoefend door de plaatsvervanger of, bij afwezigheid of verhindering van de plaatsvervanger, door een van de andere functionarissen, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Het besluit van de Directeur van het CIBG van 16 september 2010, nr. CIBG/COJ-3023258, houdende verlening van ondermandaat aan de hoofden van de clusters van het CIBG tot het nemen van uitvoeringsbesluiten alsook verlening van machtiging tot ondertekening (Stcrt. 2010, 15339) wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Directeur van het Agentschap CIBG,

A.A.W. Kalis

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina