Wijzigingsbesluit Besluit BDU verkeer en vervoer (afschaffing van plusregio’s)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van 29 oktober 2015, houdende wijziging van het Besluit BDU verkeer en vervoer in verband met de afschaffing van de plusregio’s

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 september 2015, nr. IenM/BSK-154454, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5, eerste en vierde lid, van de Wet BDU verkeer en vervoer;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 september 2015, nr. W14.15.032/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 oktober 2015, nr. IenM/BSK- 2015/195691, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Artikel 5 van het Besluit BDU verkeer en vervoer, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op de voor de inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio’s op basis van de Wet BDU verkeer en vervoer verstrekte uitkeringen, met dien verstande dat telkens voor «het dagelijks bestuur» moet worden gelezen: gedeputeerde staten van de provincie waarin de plusregio is gelegen of, indien van toepassing, het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 oktober 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Uitgegeven de zeventiende november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina