Wijzigingsbesluit Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)

Geraadpleegd op 06-02-2023.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, 14 juli 2015 nr. IENM/BSK-2015/124928, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 2.4, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 oktober 2015, nr. W14.15.0245/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 26 oktober 2015, nr. IenM/BSK-2015/208195, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Indien met betrekking tot het uitvoeren van een project door het bevoegd gezag een beschikking tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel dwangsom of tot intrekking van een vergunning op grond van artikel 5.19 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is gegeven en, nadat die beschikking is gegeven, als gevolg van de inwerkingtreding van dit besluit een ander bestuursorgaan bevoegd wordt de vergunning te verlenen, blijft het bestuursorgaan dat de beschikking heeft gegeven, bevoegd met betrekking tot die beschikking totdat zij:

  • a. onherroepelijk is geworden en is tenuitvoergelegd, of de dwangsom is ingevorderd, of

  • b. is ingetrokken, of de bij de beschikking opgelegde last onder dwangsom overeenkomstig artikel 5:34 van de Algemene wet bestuursrecht is opgeheven.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 oktober 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de zeventiende november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven