Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Eerste Kamer 1986–2002

Geldend van 14-11-2015 t/m heden

Besluit tot het stellen van een beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van de Eerste Kamer over het tijdvak 1986–2002

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, tweede lid Archiefwet 1995;

Gelet op de verklaring van overbrenging van 13 april 2015 van het archief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, nummer toegang 2.02.25;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de veiligheid van de staat en zijn bondgenoten wordt een beperking gesteld aan de openbaarheid van de archiefstukken met de griffienummers 115682 en 123311.1. De beperking vervalt op 1 januari van het jaar in de laatste kolom.

Griffienummer

Inventarisnummer

Openbaar per 1 januari

115682

2707A

2036

123311.1

3099A

2025

Artikel 2

Met het oog op het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden wordt een beperking gesteld aan de openbaarheid van het archiefstuk met het griffienummer 118646.1. De beperking vervalt op 1 januari van het jaar in de laatste kolom.

Griffienummer

Inventarisnummer

Openbaar per 1 januari

118646.1

2835A

2021

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer genoemd in artikel 2 is, tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Verzoeken tot raadpleging of gebruik kunnen alleen schriftelijk worden ingediend en dienen met redenen omkleed te zijn.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 4 november 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Namens deze;

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina