Besluit machtiging NLFI in verband met overdracht aandelen ABN AMRO Group N.V. aan [...] Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group N.V.

Geldend van 13-11-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 6 november 2015, directie Financieringen, betreffende het verlenen van een machtiging aan de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (Besluit machtiging NLFI in verband met overdracht aandelen ABN AMRO Group N.V. aan Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group N.V.)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • de aandelen: de door NLFI ten titel van beheer gehouden aandelen in ABN AMRO Group N.V.;

  • de greenshoe: een optie waarbij de underwriters extra certificaten van aandelen kunnen kopen van NLFI gelijk aan maximaal 15% van het aantal certificaten van aandelen dat wordt verkocht bij de beursintroductie;

  • NLFI: stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen;

  • de underwriters: de zakenbanken die zich garant zullen stellen voor het plaatsen van de certificaten van aandelen bij de beursgang.

Artikel 2. Machtiging

Aan NLFI wordt hiermee machtiging verleend om namens de Staat de ten behoeve van de beursintroductie van ABN AMRO Group N.V. benodigde aandelen, inclusief de greenshoe, over te dragen aan de Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group N.V. tegen uitgifte van certificaten van aandelen ABN AMRO Group N.V. en deze certificaten van aandelen over te dragen aan de underwriters.

Artikel 3. Principiële en zwaarwegende beslissingen

NLFI heeft bij de uitvoering van artikel 2 van dit besluit voor de volgende principiële of zwaarwegende beslissingen de voorafgaande instemming van de Minister, overeenkomstig artikel 4 van de Wet NLFI, nodig:

de vaststelling van:

  • a. het maximaal aantal certificaten van aandelen dat bij de beursintroductie zal worden verkocht;

  • b. de prijsrange;

  • c. het definitieve aantal certificaten van aandelen dat bij de beursintroductie zal worden verkocht;

  • d. de definitieve prijs per certificaat van aandeel; en

  • e. de allocatie van de certificaten van aandelen.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging NLFI in verband met overdracht aandelen ABN AMRO Group N.V. aan Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group N.V.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina