Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (nov. 2015)

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-11-2021.]
Geldend van 11-11-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 november 2015, nr. WJZ/15155405, houdende vaststelling van taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de uitvoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Besluit:

Artikel 1

De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer ir. M.H.P. van Dam, is binnen de grenzen van het door de Minister van Economische Zaken vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

  • a. landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs;

  • b. dierenwelzijn;

  • c. natuur en biodiversiteit;

  • d. structuurfondsen en cohesiebeleid;

  • e. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht;

  • f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.

Artikel 2

De staatssecretaris voert in de internationale contacten, die hij bij de behartiging van de in artikel 1, onderdeel a, b, c en d, genoemde aangelegenheden heeft, de titel: Minister voor Landbouw.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 november 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 november 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina