Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM werkzaamheden Taskforce Zorg

[Regeling vervallen per 06-04-2018.]
Geldend van 07-11-2015 t/m 05-04-2018

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 5 november 2015, ACM/DJZ/2015/206393, houdende regels inzake organisatie, mandaat, volmacht en machtiging betreffende werkzaamheden van de Taskforce Zorg (Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM werkzaamheden Taskforce Zorg)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 06-04-2018]

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. De Taskforce Zorg

[Vervallen per 06-04-2018]

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2018]

 • 1 De Taskforce Zorg is een tijdelijk organisatieonderdeel van de ACM-organisatie.

 • 2 De Taskforce Zorg staat onder leiding van een programmadirecteur. De programmadirecteur van de Taskforce Zorg wordt bij de uitvoering van zijn taken bijgestaan door een of meerdere teammanagers.

Hoofdstuk 3. Werkterrein

[Vervallen per 06-04-2018]

Artikel 3

[Vervallen per 06-04-2018]

Onverminderd het bepaalde in artikel 3.6 van het Besluit organisatie, volmacht en machtiging ACM 2013, behoren tot het werkterrein van de Taskforce Zorg, voor zover opgedragen aan de ACM, de uitvoering en toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens verordening 1/2003, verordening 139/2004 en de Mededingingswet, voor zover het gaat om de behandeling van aangelegenheden die betrekking hebben op het markttoezicht van de ACM in de zorgsector.

Artikel 4

[Vervallen per 06-04-2018]

Tot het werkterrein van de Taskforce Zorg behoort ook het behandelen van verzoeken om openbaarmaking van besluiten en andere documenten, voor zover die betrekking hebben op haar werkterrein.

Hoofdstuk 4. Publiekrechtelijke rechtshandelingen

[Vervallen per 06-04-2018]

Artikel 5

[Vervallen per 06-04-2018]

Bij of krachtens dit besluit verleend mandaat, volmacht en machtiging heeft geen betrekking op:

Artikel 6

[Vervallen per 06-04-2018]

 • 1 Aan de programmadirecteur en de teammanagers van de Taskforce Zorg wordt, ieder voor zich, met inachtneming van artikel 5, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen op het werkterrein van de Taskforce Zorg.

 • 2 Het mandaat, volmacht en machtiging, bedoeld in het eerste lid, voor het verrichten van marktonderzoeken en het opstellen van rapportages wordt uitsluitend verleend aan de programmadirecteur van de Taskforce Zorg.

Artikel 7

[Vervallen per 06-04-2018]

Aan de programmadirecteur en de teammanagers van de Taskforce Zorg wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het openbaar maken van besluiten en andere documenten.

Hoofdstuk 5. Privaatrechtelijke rechtshandelingen

[Vervallen per 06-04-2018]

Artikel 8

[Vervallen per 06-04-2018]

Aan de programmadirecteur en de teammanagers van de Taskforce Zorg wordt, ieder voor zich, op hun werkterrein en binnen het door de ACM vastgestelde budget, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen met betrekking tot beleidsonderzoek en de inhuur van specialisten, voor zover deze het bedrag van € 134.000 exclusief BTW per verplichting niet te boven gaan.

Hoofdstuk 6. P&O aangelegenheden

[Vervallen per 06-04-2018]

Artikel 9

[Vervallen per 06-04-2018]

 • 1 Aan de programmadirecteur van de Taskforce Zorg wordt voor de onder hem ressorterende medewerkers voor wie schaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten inhoudende:

  • a. het verlenen van verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • c. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties.

 • 2 Aan de programmadirecteur van de Taskforce Zorg wordt tevens voor de onder hem ressorterende medewerkers voor wie salarisschaal 14 of lager van bijlage B van het BBRA, respectievelijk voor functies waarvoor die salarisschalen gelden, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten inhoudende:

  • a. het verlenen van verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • c. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reisdeclaraties;

  • d. het aanstellen in vaste dienst of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste en tijdelijke aanstellingen;

  • e. het opdragen van een andere functie op basis van artikel 57 van het ARAR;

  • f. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op basis van artikel 58 van het ARAR;

  • g. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

  • h. het toekennen van beloningen.

Artikel 10

[Vervallen per 06-04-2018]

Aan de teammanagers van de Taskforce Zorg wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers voor wie salarisschaal 14 of lager van bijlage B van het BBRA geldt, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten inhoudende:

 • a. het verlenen van verlof;

 • b. het verlenen van zwangerschapsverlof- en bevallingsverlof;

 • c. het accorderen van binnenlandse- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 06-04-2018]

Artikel 11

[Vervallen per 06-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 06-04-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM werkzaamheden Taskforce Zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 november 2015

De Autoriteit Consument en Markt,

C.A. Fonteijn,

bestuursvoorzitter

F.J.H. Don,

bestuurslid

J.G. Vegter,

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina