Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland- Nederland Jonge Kunst 2016

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 03-11-2015 t/m 31-12-2016

Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland-Nederland Jonge Kunst 2016

Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2015;

Besluit:

Paragraaf 1. : Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1.1. Definities

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • Fonds voor Cultuurparticipatie: de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;

 • Koninkrijk der Nederlanden: het land Nederland inclusief de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten;

 • Culturele instelling: vereniging of stichting zonder winstoogmerk met een culturele doelstelling;

 • culturele projecten: projectactiviteiten die plaatsvinden op het gebied van kunst of op het gebied van immaterieel erfgoed;

 • actieve cultuurparticipatie: kunstzinnige of erfgoedactiviteiten die door een amateur of vrijwilliger in de vrije tijd worden uitgevoerd;

 • jongeren: jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.

Artikel 1.2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2017]

Het doel van deze regeling is het verstrekken van projectsubsidies voor culturele projecten waarmee

 • a. duurzame samenwerkingsrelaties tussen culturele instellingen in het Koninkrijk der Nederlanden en Duitsland op het gebied van actieve cultuurparticipatie voor, door en met jongeren worden opgebouwd, en

 • b. expertise ontwikkeld en verspreid wordt op het gebied van actieve cultuurparticipatie voor, door en met jongeren.

Artikel 1.3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het subsidieplafond voor 2016 bedraagt € 50.000,–.

 • 2 Het bestuur kan het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, wijzigen en maakt dit bekend via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Artikel 1.4. Weigeringsgronden

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Subsidie wordt geweigerd indien:

  • a. een aanvrager reeds een instellingssubsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangt, of

  • b. de aanvrager reeds voor dezelfde activiteiten subsidie ontvangt.

 • 2 Subsidie kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, worden geweigerd indien:

  • a. de aanvrager niet voldoet aan de voor de instelling gebruikelijke normen met betrekking tot bestuur, toezicht en transparante verantwoording als bedoeld in de Governance Code Cultuur,

  • b. de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan één of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten,

  • c. het project eerder start dan drie maanden na sluiting van de aanvraagronde, bedoeld in artikel 2.3, of

  • d. de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet.

Paragraaf 2. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2.1. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een culturele instelling gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden kan een aanvraag voor projectsubsidie indienen voor een cultureel project met een tijdsduur van maximaal 24 maanden dat aansluit bij de doelstelling van de regeling zoals omschreven in artikel 1.2 en aan de thema’s of disciplines bedoeld in het vierde lid.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt alleen in behandeling genomen wanneer:

  • a. het volledig ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen tijdig is ontvangen door het Fonds voor Cultuurparticipatie,

  • b. de begroting voldoet aan de eisen genoemd in artikel 2.2, derde lid, en

  • c. de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de Duitse projectpartner(s) een aanvraag voor hetzelfde project heeft ingediend bij het Fonds Soziokultur.

 • 3 Een aanvraag voor projectsubsidie wordt digitaal ingediend via de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie met behulp van een door het bestuur opgesteld formulier.

 • 4 Het bestuur kan per jaar een thema of discipline vaststellen waaraan een cultureel project moet voldoen. Dit besluit wordt op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie bekend gemaakt.

Artikel 2.2. Hoogte van de subsidie

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidie bedraagt maximaal € 12.500,–.

 • 2 Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt het principe toegepast dat de subsidieaanvrager en de Duitse projectpartner(s) samen ten minste 50% van de totale variabele projectkosten matchen.

 • 3 De begroting voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. de begroting geeft inzicht in alle variabele projectkosten van de aanvrager, bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, en de Duitse projectpartner(s),

  • b. in de begroting bestaat een redelijke verhouding tussen het aangevraagde bedrag en de bijdrage van andere financiers.

  • c. de post onvoorzien bedraagt maximaal 5% van de totale projectbegroting.

  • d. de totale variabele projectkosten bedragen niet minder dan € 5.000 en niet meer dan € 100.000,–.

 • 4 Investeringen die niet direct op de realisatie van het project zijn gericht komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

 • 5 Variabele projectkosten die niet relevant zijn in het licht van de doelstelling van de regeling zoals omschreven in artikel 1.2. komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Artikel 2.3. Termijn voor indiening aanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Aanvragen kunnen worden ingediend voor 15 december 2015 tot 13:00 uur.

 • 2 Het bestuur kan, indien nodig, een tweede aanvraagronde openstellen. Dit besluit wordt op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie bekend gemaakt.

Artikel 2.4. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-01-2017]

Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Paragraaf 3. Beoordeling en verdeling

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 3.1. Beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.1 worden door het bestuur ter advies voorgelegd aan een adviescommissie bestaande uit Nederlandse en Duitse adviseurs.

 • 2 De adviescommissie, bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria genoemd in artikel 3.2. van deze regeling.

 • 3 De adviescommissie, bedoeld in het eerste lid, stelt een advies op over het honoreren van een aanvraag en stelt een rangorde op van de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen.

 • 4 Het bestuur neemt binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagronde als bedoeld in artikel 2.3. een besluit op de aanvraag.

Artikel 3.2. Criteria bij de beoordeling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Aanvragen worden door de adviescommissie, bedoeld in artikel 3.1, onderling tegen elkaar afgewogen en beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a. de samenwerking tussen de projectpartners,

  • b. de duurzaamheid van het project, en

  • c. de kwaliteit van het project.

 • 2 Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag op alle in het eerste lid genoemde criteria positief beoordeeld zijn.

Artikel 3.3. Verdeelsleutel

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Aanvragen die op grond van artikel 3.2, eerste lid, beoordeeld zijn worden onderverdeeld in:

  • A: honoreren;

  • B: niet honoreren.

 • 2 Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen te honoreren, worden de aanvragen met het advies ‘honoreren’ in een rangorde geplaatst op basis van de van toepassing zijnde criteria.

 • 3 Het bestuur verdeelt het beschikbare budget volgens de rangorde, waarbij aanvragen worden toegewezen of gedeeltelijk toegewezen totdat het van toepassing zijnde subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.

 • 4 De subsidie van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk is toegewezen wordt alsnog verhoogd tot het geadviseerde bedrag, indien en zodra het bestuur het desbetreffende subsidieplafond verhoogt. Vervolgens wordt steeds de eerst daaropvolgende aanvraag toegewezen totdat het verhoogde subsidieplafond is bereikt.

Paragraaf 4. : Verplichtingen en verantwoording

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 4.1. Meldingsplicht

[Vervallen per 01-01-2017]

De subsidieontvanger meldt onverwijld aan het bestuur als:

 • a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel kunnen plaatsvinden;

 • b. niet geheel aan de subsidie verbonden verplichtingen kan worden voldaan;

 • c. er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van het projectplan op basis waarvan de subsidie is verstrekt.

Artikel 4.2. Verantwoording, voorschotten, vaststelling en betaling

[Vervallen per 01-01-2017]

Verantwoording, bevoorschotting, vaststelling en betaling van de subsidie geschiedt overeenkomstig het daarover bepaalde in hoofdstukken 8, 9,10 en 11 van het Algemeen reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Paragraaf 5. : Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5.1. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017 . Op bezwaar-en beroepsprocedures die op dat moment nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.2. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Uitwisselingsprogramma Duitsland- Nederland Jonge Kunst 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie,

Namens deze:

J.J.K. Knol,

Directeur/voorzitter van het bestuur.

Terug naar begin van de pagina